TECHNICKÉ LISTY

KEIM Algicid technický list

technický list v PDF

exteriér

Pro informaci o ceně nás neváhejte kontaktovat.

Popis

Homogenizovaná barva, připravená k okamžitému použití, na silikátové bázi s absolutně světlostálými, anorganickými pigmenty a minerálními plnivy. Jako pojivo je použit modifikovaný křemičitan draselný.

Oblast použití

KEIM Granital lze použít v exteriérech při rekonstrukcích a novostavbách na všech minerálních omítkách, starých minerálních nátěrech, betonu, pohledovém zdivu.

Dodávaná forma

Kbelík o obsahu 5 a 25 kg.

Údaje o materiálu

Měrný difuzní odpor: sd < 0,02 m (dle DIN pro dvojnásobný nátěr).

Koeficient vodonasákavosti: w < 0,1 kg/(cm2 · h0,5) (dle DIN)

Přednosti materiálu
 • zkameňuje s podkladem
 • zpevňuje všechny minerální podklady
 • netvoří film
 • je minerálně matný
 • není lesklý
 • není hořlavý
 • je žáruvzdorný, odráží světelné a tepelné paprsky
 • je světlostálý
 • je UV odolný ve všech komponentách
 • je vysoce odolný vůči povětrnosti
 • chrání kyselinocitlivé podklady
 • je vodoodpudivý
 • je vysoce paropropustný
 • je vysoce alkalický
 • ničí plísně a choroboplodné zárodky
 • je ekologický, neobsahuje žádná organická rozpouštědla
 • je lehce roztíratelný
 • je zvláště hospodárný ve spotřebě
Příprava podkladu

Podklad musí být suchý, nosný, zbaven prachu a nečistot. Pro silně savé a pískující podklady se doporučuje ošetření KEIM Fixativem ředěným vodou v poměru 1 : 1 nebo KEIM Spezial-Fixativem neředěným.

V případě vápenného sintru na nových omítkách je nutno ho odstranit použitím KEIM Ätzflüssigkeit. Nové vysprávky by se měly zásadně ošetřit KEIM Ätzflüssigkeit (viz TL).

U silně namáhaných ploch srážkami ( návětrné strany, římsy, soklové zóny) se doporučuje nátěr KEIM Silangrund.

Je-li podklad opatřen nátěrem nebo omítkou na organické bázi, je nutno odstranit mechanicky nebo použít KEIM Dispersionsentferner.

Aplikace nátěru

Nátěr se obvykle provádí ve dvou technologických krocích. Technologická přestávka mezi nátěry je min. 12 hodin.

Ředění

První nátěr ředit do max. 20 % KEIM Spezial-Fixativu dle savosti podkladu.

Druhý nátěr neředěný.

Nástroje

První nátěr vždy štětkou, konečný nátěr stětkou, válečkem, Airless, průměr trysky 0,79 mm. Materiál neředit vodou.

Podmínky při zpracování

Materiál nezpracovávat na přímém slunci, teplotách nižších 5 °C a relativní vlhkosti vyšší 80 %

Čištění nástrojů

Ihned po použití vodou.

Barevné tóny

Materiál je standardně vyráběn v bílé barvě nebo v barevných tónech dle barevné palety KEIM Palette exclusiv, případně v nestandardních barevných tónech.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, rukavice). V případě potřeby ochranu očí (protichemické brýle nebo obličejový ątít). Osobní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.

První pomoc

Při zasažení kůže odstranit potřísněný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem.

Při zasažení očí vymývat vodou 10–15 minut.

Při náhodném požití ihned vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody.

Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledat lékařské ošetření.

Skladování

12 měsíců v uzavřených obalech při teplotě 5 - 35 °C.


Všechna práva vyhrazena. © 2003 - 2022 Dr. Pavel Nováček | Mapa stránek
Design by Martin Lutonský