TECHNICKÉ LISTY

KEIM Athenit®-fino technický list

technický list v PDF

interiér

Pro informaci o ceně nás neváhejte kontaktovat.

Popis

KEIM Athenit®-fino je hotová, univerzálně použitelná vápenná stěrková hmota na bázi čistého hašeného vápna a jemně vyladěných vápenných písků.

Oblast použití

KEIM Athenit®-fino lze použít v interiéru na celoplošné stěrkování nebo na vysprávky menších defektů. Podklady s obsahem oleje nejsou pro přepracování produkty ze systému KEIM Athenit® vhodné.

Vlastnosti výrobku

KEIM Athenit®-fino je pravá vápenná stěrka bez přísady syntetických pojiv. KEIM Athenit®-fino se může hladce natahovat nebo i strukturovat a velice snadno se zpracovává.

  • univerzální použití
  • neobsahuje syntetická pojiva
  • neobsahuje rozpouštědla
  • neobsahuje rostlinné pryskyřice
  • nevyvíjí napětí
  • nehořlavý
  • vysoká propustnost pro difuzi páry
  • zabraňuje růstu plísní a hub
  • ekologický
  • snadno se zpracovává
Charakteristika materiálu

Specifická hmotnost: 1,91 g/cm3

Měrný difuzní odpor: sd < 0,02 m

Maximální velikost zrn: 0,5 mm

Složení

Voda, hydroxid vápenatý, uhličitan vápenatý, vápenné písky, přírodní uhlovodany, buničina, olej.

Barevný odstín

Přírodní.

Materiál lze tónovat pomocí KEIM Athenit®-coloranti do 10 % nebo práškovými pigmenty KEIM Dekorfarbpulver do 3 %.

Pokyny pro zpracování

Příprava podkladu:
Podklad musí být nosný, suchý, smáčitelný, čistý, zbavený prachu a mastnoty.

Hladké nebo neminerální či smíšené podklady se doporučuje opatřit základním nátěrem KEIM Athenit®-fondo nebo KEIM Contact-Plus

Spotřeba

Cca 2 kg/m2 při tloušťce vrstvy 2 mm. Udané číslo je orientační hodnota. Přesné hodnoty spotřeby se zjistí jen na objektu položením vzorových ploch.

Čištění nářadí

Ihned po použití omýt vodou.

Dodávaná forma

Nádoby po 6 a 24 kg.

Skladování

Cca 12 měsíců v uzavřených nádobách v chladu, ale chráněné proti mrazu.

Značení podle zákona o nebezpečných látkách

Xi: dráždivý
Obsahuje hydroxid vápenatý.
R 36/37: dráždí oči a pokožku
R 41: nebezpečí vážného poškození očí
S 2: nepatří do rukou dětem
S 24/25: zabraňte kontaktu s očima a pokožkou
S 26: při zasažení očí důkladně omyjte vodou a vyhledejte lékaře
S 36/37/39: při práci používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a brýle/ochrannou masku

Přepravní značení

Odpadá.

Likvidace

Odpadový klíč ES č. 10 13 99.

K recyklaci odevzdávejte jen vyčištěné obaly.

Bezpečnostní pokyny

Plochy, které se nemají ošetřovat (např. sklo, keramiku, dřevo apod.), chraňte vhodným opatřením. Potřísnění okolních ploch nebo komunikací ihned nařeďte velkým množstvím vody a odstraňte. Oči a pokožku chraňte před potřísněním. Chraňte před dětmi.

Je nutné dodržovat všeobecná stavebně technická pravidla. Údaje v tomto technickém listu nenahrazují povinné zkoušky produktu ohledně vhodnosti pro zamýšlené použití. Vyhrazujeme si změny sloužící ke zlepšení produktu nebo jeho aplikace. Publikací tohoto vydání ztrácejí dřívější vydání platnost.


Všechna práva vyhrazena. © 2003 - 2022 Dr. Pavel Nováček | Mapa stránek
Design by Martin Lutonský