TECHNICKÉ LISTY

KEIM Athenit®-fondo technický list

technický list v PDF

interiér

Pro informaci o ceně nás neváhejte kontaktovat.

Popis

KEIM Athenit®-fondo je hotová základní vápenná barva na bázi čistého hašeného vápna a vysoce bílé řecké mramorové moučky bez přísady syntetických pojiv. Díky obohacení kvalitním jemným vápenným pískem má KEIM Athenit®-fondo mírný povrstvovací a egalizační účinek.

Oblast použití

KEIM Athenit®-fondo slouží jako povrstvovací základní nátěr:

 • pro egalizaci různých savostí a struktur
 • k uzavření drobných vlasových trhlin
 • jako adhezní podklad pro Athenit®-fino

KEIM Athenit®-fondo lze použít v interiéru na vápenné, vápnosádrové a vápnocementové omítky, omítky a stěrky s obsahem sádry, sanační omítky, přírodní kámen, beton, minerální staré nátěry a staré podklady s disperzními pojivy. Podklady s obsahem oleje nejsou pro přepracování produkty ze systému KEIM Athenit® vhodné.

V kombinaci s přesně navzájem přizpůsobenými produkty ze systému KEIM Athenit® lze řešit nejrůznější případy aplikací.

Vlastnosti výrobku

KEIM Athenit®-fondo neobsahuje přísadu syntetických pojiv. KEIM Athenit®-fondo je připraven k okamžitému použití a snadno se zpracovává.

 • neobsahuje syntetická pojiva
 • neobsahuje rozpouštědla
 • neobsahuje rostlinné pryskyřice
 • vyrovnává strukturu
 • mírně vyplňuje trhliny
 • nevyvíjí napětí
 • nehořlavý
 • vysoce propustný pro difuzi páry
 • zabraňuje růstu plísní a hub
 • ekologický
Charakteristika materiálu

Specifická hmotnost: 1,65 g/cm3

Difuzní odpor proti vodní páře: sd < 0,02 m

Maximální velikost zrn: 0,3 mm

Složení

Voda, hydroxid vápenatý, uhličitan vápenatý, vápenné písky, přírodní uhlovodany, buničina, olej.

Barevný odstín

Bílý.

Pokyny pro zpracování

Příprava podkladu:
Podklad musí být nosný, suchý, smáčitelný, čistý, zbavený prachu a mastnoty. Defekty vyspravte shodným materiálem se stejnou strukturou.

U silně savých podkladů se doporučuje ošetření vápennou vodou (Kalksinterwasser). U pískujících podkladů se doporučuje ošetření přípravkem KEIM Fixativ v ředění vodou 1:3. Sintrové vrstvy na nových omítkách se odstraňují leptací tekutinou KEIM Ätzflüssigkeit.

Zpracování:
KEIM Athenit®-fondo se zpravidla nanáší neředěný štětkou nebo válečkem. Před zpracováním vždy dobře rozmíchejte. Další nátěry se provádí materiály Athenit®-lucente nebo -forte

Doba schnutí do přepracování je asi 4 hodiny. U prorážejících látek je nutná delší doba schnutí (24-48 hodin).

Podmínky zpracování:
Teplota okolního vzduchu a podkladu > + 5 °C.

Spotřeba

Na hladkém podkladu pro jeden nátěr asi 0,40 kg/m2 KEIM Athenit®-fondo. Udané číslo je orientační hodnota, závislá na charakteru podkladu a způsobu zpracování. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit jen na objektu položením vzorových ploch.

Čištění nářadí

Ihned po použití omýt vodou.

Dodávaná forma

Nádoby po 6 a 24 kg.

Skladování

Cca 12 měsíců v uzavřených nádobách v chladu, ale chráněné proti mrazu.

Značení podle zákona o nebezpečných látkách

Xi: dráždivý
Obsahuje hydroxid vápenatý.
R 36/37: dráždí oči a pokožku
R 41: nebezpečí vážného poškození očí
S 2: nepatří do rukou dětem
S 24/25: zabraňte kontaktu s očima a pokožkou
S 26: při zasažení očí důkladně omyjte vodou a vyhledejte lékaře
S 36/37/39: při práci používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a brýle/ochrannou masku

Přepravní značení

Odpadá.

Likvidace

Odpadový klíč ES č. 10 13 99.

K recyklaci odevzdávejte jen vyčištěné obaly.

Bezpečnostní pokyny

Plochy, které se nemají natírat (např. sklo, keramiku, dřevo apod.) chraňte vhodným opatřením. Potřísnění okolních ploch nebo komunikací ihned nařeďte velkým množstvím vody a odstraňte. Oči a pokožku chraňte před potřísněním. Chraňte před dětmi.

Je nutné dodržovat všeobecná stavebně technická pravidla. Údaje v tomto technickém listu nenahrazují povinné zkoušky produktu ohledně vhodnosti pro zamýšlené použití. Vyhrazujeme si změny sloužící ke zlepšení produktu nebo jeho aplikace. Publikací tohoto vydání ztrácejí dřívější vydání platnost.


Všechna práva vyhrazena. © 2003 - 2022 Dr. Pavel Nováček | Mapa stránek
Design by Martin Lutonský