TECHNICKÉ LISTY

KEIM Athenit®-forte technický list

technický list v PDF

interiér

Pro informaci o ceně nás neváhejte kontaktovat.

Popis

KEIM Athenit®-forte je hotová vápenná barva na bázi čistého hašeného vápna a vysoce bílé řecké mramorové moučky bez přísady syntetických pojiv. Díky obohacení oxidem titaničitým má KEIM Athenit®-forte velmi dobrou krycí schopnost.

Oblast použití

KEIM Athenit®-forte lze použít v interiéru na vápenné, vápenocementové a sanační omítky, na savé druhy přírodního kamene, beton a staré minerální nátěry. Podklady s obsahem oleje nejsou pro přepracování produkty ze systému KEIM Athenit® vhodné.

V kombinaci s přesně navzájem přizpůsobenými produkty ze systému KEIM Athenit® lze řešit nejrůznější případy aplikací.

Vlastnosti výrobku

KEIM Athenit®-forte je pravá vápenná barva bez přísady syntetických pojiv. KEIM Athenit®-forte je připraven k okamžitému použití.

 • neobsahuje syntetická pojiva
 • neobsahuje rozpouštědla
 • neobsahuje rostlinné pryskyřice
 • nežloutne
 • nevyvíjí napětí
 • nehořlavý
 • světlostálý
 • vysoce propustný pro difuzi páry
 • otěruvzdorný
 • zabraňuje růstu plísní a hub
 • ekologický
Charakteristika materiálu

Specifická hmotnost: 1,56 g/cm3

Difuzní odpor proti vodní páře: sd < 0,02 m

Maximální velikost zrn: 0,3 mm

Složení

Voda, hydroxid vápenatý, uhličitan vápenatý, oxid titaničitý, přírodní uhlovodany, buničina, olej.

Barevný odstín

Vápenná bílá a odstíny podle barevnice KEIM Palette-exclusiv kromě odstínů 9033, 9049, 9064, 9066, 9084, 9087, 9102, 9103, 9105, 9122, 9123, 9125, 9144, 9162, 9164, 9182, 9183, 9184, 9200, 9201, 9203, 9225, 9243, 9245, 9263, 9265, 9283, 9304, 9323, 9325, 9328, 9345, 9367, 9382, 9383, 9402, 9406, 9448, 9463, 9466, 9482, 9486, 9488, 9505, 9523, 9541, 9543, 9564, 9582.

Bílý materiál lze tónovat pomocí KEIM Athenit®-coloranti do 50 % nebo práškovými pigmenty KEIM Dekorfarbpulver do 7 %. Odstín může být variabilní podle savosti použitého podkladu. Pro zjištění přesného odstínu doporučujeme vysadit vzorek na zkušební ploše.

Pokyny pro zpracování

Příprava podkladu:
Podklad musí být nosný, suchý, smáčitelný, čistý, zbavený prachu a mastnoty. Defekty vyspravte shodným materiálem se stejnou strukturou.

U silně savých podkladů se doporučuje ošetření vápennou vodou (Kalksinterwasser). U pískujících podkladů se doporučuje ošetření přípravkem KEIM Fixativ v ředění vodou 1:3. Sintrové vrstvy na nových omítkách se odstraňují leptací tekutinou KEIM Ätzflüssigkeit.

Dobře nosné staré organické nátěry, sanační omítky, špatně savé nebo velmi hladké podklady se musí nejprve natřít materiálem KEIM Athenit®-fondo.

Vyspravené podklady, smíšené podklady a podklady s vlasovými trhlinami nebo nejednotnou strukturou musí být také předem natřeny materiálem KEIM Athenit®-fondo. Pro silnější povrstvovací účinek lze KEIM Athenit®-fondo smíchat s max. 10 % KEIM Athenit®-fino.

Zpracování:
KEIM Athenit®-forte lze natírat malířskou štětkou. Před zpracováním vždy dobře rozmíchejte. Základní nátěr a mezinátěr lze trochu zředit vodou. Závěrečný nátěr se provádí neředěný.

Jednotlivé nátěry schnou asi 4 hodiny. U prorážejících látek je nutná delší doba schnutí (24-48 hodin). Plného krytí se dosáhne teprve po úplném vyschnutí.

Zpravidla stačí dvojnásobný barevný nátěr.

Upozornění:
Podle podkladu a vlhkosti místnosti se někdy mohou tvořit mírně lesklé vrstvy vápenného sintru. Odpovídá to charakteru pravých vápenných barev.

Podmínky zpracování:
Teplota okolního vzduchu a podkladu > + 5 °C.

Spotřeba

Na hladkém podkladu pro dvojitý nátěr asi 0,35 kg/m2 KEIM Athenit®-forte.

Udané číslo je orientační hodnota, závislá na charakteru podkladu a způsobu zpracování. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit vysazením vzorku na zkušební ploše.

Čištění nářadí

Ihned po použití omýt vodou.

Dodávaná forma

Nádoby po 6 a 24 kg.

Skladování

Cca 12 měsíců v uzavřených nádobách v chladu, ale chráněné proti mrazu.

Značení podle zákona o nebezpečných látkách

Xi: dráždivý
Obsahuje hydroxid vápenatý.
R 36/37: dráždí oči a pokožku
R 41: nebezpečí vážného poškození očí
S 2: nepatří do rukou dětem
S 24/25: zabraňte kontaktu s očima a pokožkou
S 26: při zasažení očí důkladně omyjte vodou a vyhledejte lékaře
S 36/37/39: při práci používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a brýle/ochrannou masku

Přepravní značení

Odpadá.

Likvidace

Odpadový klíč ES č. 10 13 99.

K recyklaci odevzdávejte jen vyčištěné obaly.

Bezpečnostní pokyny

Zakryjte plochy, které se nemají natírat (např. sklo, keramiku, dřevo apod.). Potřísnění okolních ploch nebo komunikací ihned nařeďte velkým množstvím vody a odstraňte. Oči a pokožku chraňte před potřísněním. Chraňte před dětmi.

Je nutné dodržovat všeobecná stavebně technická pravidla. Údaje v tomto technickém listu nenahrazují povinné zkoušky produktu ohledně vhodnosti pro zamýšlené použití. Vyhrazujeme si změny sloužící ke zlepšení produktu nebo jeho aplikace. Publikací tohoto vydání ztrácejí dřívější vydání platnost.


Všechna práva vyhrazena. © 2003 - 2022 Dr. Pavel Nováček | Mapa stránek
Design by Martin Lutonský