TECHNICKÉ LISTY

KEIM Athenit®-liscio technický list

technický list v PDF

interiér

Pro informaci o ceně nás neváhejte kontaktovat.

Popis

KEIM Athenit®-liscio je hotová jemná vápenná stěrková hmota na bázi čistého hašeného vápna a vysoce bílé řecké mramorové moučky.

Oblast použití

KEIM Athenit®-liscio lze použít v interiéru na celoplošné stěrkování nebo na vysprávky menších defektů. Podklady s obsahem oleje nejsou pro přepracování produkty ze systému KEIM Athenit® vhodné.

Vlastnosti výrobku

KEIM Athenit®-liscio je jemná vápenná stěrka bez přísady syntetických pojiv.

  • neobsahuje syntetická pojiva
  • neobsahuje rozpouštědla
  • neobsahuje rostlinné pryskyřice
  • nežloutne
  • nevyvíjí napětí
  • nehořlavý
  • světlostálý
  • vysoce propustný pro difuzi páry
  • zabraňuje růstu plísní a hub
  • ekologický
Charakteristika materiálu

Specifická hmotnost: 1,80 g/cm3

Difuzní odpor proti vodní páře: sd < 0,02 m

Maximální velikost zrn: 0,1 mm

Složení

Voda, hydroxid vápenatý, uhličitan vápenatý, přírodní uhlovodany, buničina, mýdlo, olej.

Barevný odstín

Bílý.

Materiál lze tónovat pomocí KEIM Athenit®-coloranti do 10% nebo práškovými pigmenty KEIM Dekorfarbpulver do 3%.

Pokyny pro zpracování

Příprava podkladu:
Podklad musí být nosný, čistý, zbavený prachu a mastnoty. K přípravnému ošetření podkladu slouží vyrovnávací základní stěrka KEIM Athenit®-fino nebo základní nátěr materiálem KEIM Athenit®-lucente, -forte nebo -fondo.

Zpracování:
KEIM Athenit®-liscio se tence (asi 0,5 mm) nanáší nerezovou lžící a po ztuhnutí uhladí nebo se mokré do mokrého nanese další vrstva. Ta se může – opět po ztuhnutí – stáhnout hladítkem.

Podmínky zpracování:
Teplota okolního vzduchu a podkladu > + 5 °C.

Spotřeba

Cca 0,4 kg/m2 při tloušťce vrstvy 0,5 mm. Udané číslo je orientační hodnota. Přesné hodnoty spotřeby se zjistí jen na objektu položením vzorových ploch.

Čištění nářadí

Ihned po použití omýt vodou.

Dodávaná forma

Nádoby po 6 a 24 kg.

Skladování

Cca 12 měsíců v uzavřených nádobách v chladu, ale chráněné proti mrazu.

Značení podle zákona o nebezpečných látkách

Xi: dráždivý
Obsahuje hydroxid vápenatý.
R 36/37: dráždí oči a pokožku
R 41: nebezpečí vážného poškození očí
S 2: nepatří do rukou dětem
S 24/25: zabraňte kontaktu s očima a pokožkou
S 26: při zasažení očí důkladně omyjte vodou a vyhledejte lékaře
S 36/37/39: při práci používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a brýle/ochrannou masku

Přepravní značení

Odpadá.

Likvidace

Odpadový klíč ES č. 10 13 99.

K recyklaci odevzdávejte jen vyčištěné obaly.

Bezpečnostní pokyny

Plochy, které se nemají ošetřovat (např. sklo, keramiku, dřevo apod.), chraňte vhodným opatřením. Potřísnění okolních ploch nebo komunikací ihned nařeďte velkým množstvím vody a odstraňte. Oči a pokožku chraňte před potřísněním. Chraňte před dětmi.

Je nutné dodržovat všeobecná stavebně technická pravidla. Údaje v tomto technickém listu nenahrazují povinné zkoušky produktu ohledně vhodnosti pro zamýšlené použití. Vyhrazujeme si změny sloužící ke zlepšení produktu nebo jeho aplikace. Publikací tohoto vydání ztrácejí dřívější vydání platnost.


Všechna práva vyhrazena. © 2003 - 2024 Dr. Pavel Nováček | Mapa stránek
Design by Martin Lutonský