TECHNICKÉ LISTY

KEIM Ätzflüssigkeit® technický list

interiér/exteriér

Pro informaci o ceně nás neváhejte kontaktovat.

Popis

Čistící prostředek pro přípravu povrchu omítky na bázi kyseliny křemičité. Při použití reaguje na nezávadné sloučeniny.

Oblast použití

Odstraňování vrstev vápenného sintru na nové omítce a čištění starých omítek. Nelze použít na omítky obsahující sádru.

Vlastnosti výrobku

KEIM Ätzflüssigkeit® se při řádném používání zcela neutralizuje.

  • vodný roztok
  • neobsahuje rozpouštědla
Charakteristika materiálu

hodnota pH: cca 1 (kyselá)

hustota: 1,1 g/cm3

Odstín

Světle růžový, transparentní.

Pokyny pro zpracování

Ředění:
KEIM Ätzflüssigkeit® : voda
venkovní omítka: 1 litr : 3 litry
vnitřní omítka: 1 litr : 5 litrů

Zpracování:
Aby se urychlilo vysychání a karbonatizace, omítka se nejdříve po oschnutí jejího povrchu sytě natře příslušně naředěným přípravkem KEIM Ätzflüssigkeit® zdola nahoru. Reakce probíhá okamžitě a pozná se podle lehké pěny. Ošetřené plochy nakonec omyjte vodou. Na nové omítce vnitřních stěn může omývání odpadnout.

Čistě vápenné omítky, třída malty PIa a PIb, které tvrdnou jen pomalu přijímáním oxidu uhličitého, mohou sintrovat i později a vyžadují opakovanou aplikaci.

KEIM Ätzflüssigkeit® lze používat i jako čisticí prostředek na zašpiněné staré omítky.

Znečištěná voda z čištění se musí likvidovat po dohodě s příslušnými orgány.

Čekací doba:
Použití KEIM Ätzflüssigkeit® je možné po oschnutí povrchu omítky, nejdříve však po jednom dni.

Opakovanou aplikaci, potřebnou u vápenných omítek (PIa, PIb), lze provést nejdříve po 4 týdnech.

Po novém oschnutí lze nanést barevný nátěr.

Spotřeba

Na jednu aplikaci na hladký podklad je zapotřebí venku asi 0,07 l/m2, v interiéru asi 0,05 l/m2 KEIM Ätzflüssigkeit®.

Udaná čísla jsou orientační hodnoty, závislé na způsobu zpracování a na podkladu. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit jen na objektu položením vzorových ploch.

Čištění nářadí

Po každém pracovním kroku důkladně vyčistit vodou.

Dodávaná forma

Kanystry po 5 a 20 litrech.

Skladování

Asi 12 měsíců v uzavřené nádobě a v chladu, ale chráněné proti mrazu. Chraňte před horkem a přímým slunečním světlem.

Značení podle zákona o nebezpečných látkách

XI: dráždí
R 36/38: dráždí oči a kůži.
S 26: při zasažení očí ihned důkladně vymyjte vodou a poraďte se s lékařem.
S 46: při spolknutí okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a předložte obal nebo etiketu
S 51: používat jen ve větraných prostorách.
S 37/39: při práci noste vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle/ochranu obličeje

Klasifikace podle VbF

Odpadá.

Přepravní značení

třída: 8
číslo: 8b
č. UN: 1778

Likvidace

Odpadový klíč ES č. 06 01 99. K recyklaci odevzdávejte jen beze zbytku vyprázdněné obaly.

Bezpečnostní pokyny

Plochy, které se nemají natírat (např. sklo, kámen, keramiku, dřevo apod.), chraňte pomocí vhodných opatření. Potřísnění okolních ploch nebo komunikací ihned nařeďte velkým množstvím vody a odstraňte.

Oči a pokožku chraňte před potřísněním, případně okamžitě omyjte vodou. Při práci nejezte a nepijte. Chraňte před dětmi.

Musí se dodržovat všeobecná stavebně technická pravidla. Vyhrazujeme si změny sloužící ke zlepšení výrobku nebo jeho aplikace. Zveřejněním tohoto vydání ztrácejí platnost dřívější vydání.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, rukavice). V případě potřeby ochranu očí (protichemické brýle nebo obličejový štít). Osobní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.

První pomoc
  • při zasažení kůže odstranit potřísněný oděv a kůži umýt vodou a mýdle
  • při zasažení očí vymývat vodou 10–15 minut
  • při náhodném požití ihned vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody

Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledat lékařské ošetření.


Všechna práva vyhrazena. © 2003 - 2022 Dr. Pavel Nováček | Mapa stránek
Design by Martin Lutonský