TECHNICKÉ LISTY

KEIM Biosil® technický list

technický list v PDF

interiér

Pro informaci o ceně nás neváhejte kontaktovat.

Popis

KEIM Biosil® je hotová interiérová jednosložková barva na silikátové bázi dle DIN 18 363, odst. 2.4.1.

Oblast použití

KEIM Biosil® je určen pro barevnou úpravu kanceláří, kuchyní, schodišť, koupelen apod. Velmi vhodný je pro interiéry nemocnic a škol.

Vlastnosti výrobku

Hustota 1,43 g/cm3

Měrný difuzní odpor sd < 0,02 m (dle DIN)

Stupeň lesku: matný

  • neobsahuje organická rozpouštědla
  • nehořlavý
  • výborná přídržnost
  • vysoká kryvost
  • nealergizující
  • ekologický
Dodávaná forma

Kbelík o obsahu 5 a 15 l.

Barevný odstín

Bílá nebo dle KEIM Palette Exclusiv.

Pokyny pro zpracování

Příprava podkladu:
Podklad musí být nosný, suchý, zbavený prachu a nečistot. Silně savé nebo pískující podklady musí být předfixovány neředěným KEIM Spezial-Fixativem nebo KEIM Fixativem ředěným vodou v poměru 1:1.

Aplikace nátěru:
Nátěr se provádí ve dvou technologických krocích. Technologická přestávka mezi nátěry je min. 6 hodin. Pro barevné nátěry na sádrokartonové desky a podklady se sádrovými vysprávkami je základní nátěr KEIM Biosil®-Grund zcela nezbytný.

Ředění:
První nátěr ředit cca 10 % KEIM Spezial-Fixativem. Druhý nátěr je neředěný, nebo max. do 5 % KEIM Spezial-Fixativem.

Nástroje
Nátěr je možno aplikovat štětkou, válečkem nebo stříkat zařízením Airless o průměru trysky 0,79 mm.

Podmínky při zpracování:
Materiál nezpracovávat při teplotách nižších 5 °C

Čištění nářadí

Ihned po použití vodou.

Skladování

12 měsíců v uzavřených obalech při teplotách 5 - 35 °C. Chránit proti mrazu a vysokým teplotám.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, rukavice). V případě potřeby ochranu očí (protichemické brýle nebo obličejový štít). Osobní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.

První pomoc
  • při zasažení kůže odstranit potřísněný oděv a kůži umýt vodou a mýdle
  • při zasažení očí vymývat vodou 10–15 minut
  • při náhodném požití ihned vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody

Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledat lékařské ošetření.


Všechna práva vyhrazena. © 2003 - 2024 Dr. Pavel Nováček | Mapa stránek
Design by Martin Lutonský