TECHNICKÉ LISTY

KEIM Concretal®-Fixativ technický list

technický list v PDF

 

Pro informaci o ceně nás neváhejte kontaktovat.

Popis produktu

KEIM Concretal-Fixativ je přípravek pro ředění a základní nátěry na silikátové bázi na beton. Skládá se z kombinace draselného vodního skla, solu kyseliny křemičité a organických přísad

Oblast použití

KEIM Concretal-Fixativ je ředidlo nebo přísada pro nátěry na silikátové bázi v systému ochrany betonu KEIM Concretal: KEIM Concretal-W, KEIM Concretal-WGrob, KEIM Concretal-Lasur, KEIM Contact-Plus Pomocí KEIM Concretal-Fixativu lze u silně savých podkladů regulovat nebo výrazně snížit savost.

Vlastnosti výrobku
 • nerozpustně zkřemeňuje s podkladem
 • odolný proti povětrnostním vlivům
 • propustný pro vodní páry
 • nehořlavý
 • odolný proti UV záření
 • hubí plísně a houby
 • odolný proti průmyslovým zplodinám
 • odolný rozpouštědlům
 • šetrný k životnímu prostředí, s nízkou uhlíkovou stopou
 • biologicky nezávadný
Charakteristika materiálu
 • specifická hmotnost: cca 1,05 g/cm3
 • pH: 11

Odstín

Mléčný

Pokyny pro zpracování

Podklad musí být nosný, suchý, savý, čistý, zbavený prachu a mastnoty.

Poškozená místa opravit vhodným materiálem se systému Concretal.

Zpracování

Penetrace silně savých podkladů:
KEIM Concretal-Fixativ aplikovat neředěný štětkou.

Pro ředění běžných hladkých povrchů pro krycí nátěr:
KEIM Concretal-W / KEIM Concretal-W-Grob

Základní nátěr ředit v závislosti na savosti podkladu max. 10% KEIM Concretal-Fixativ (max. 2,5 l Concretal- Fixativ na 25 kg KEIM Concretal-W). Vrchní nátěr KEIM Concretal-W neředěný.

KEIM Concretal-Lasur

Základní nátěr ředit v závislosti na savosti podkladu 20-50% KEIM Concretal-Fixativem (asi 0,2-0,5l KEIM Concretal Fixativ na 1 litr KEIM Concretal Lasur), Vrchní nátěr KEIM Concretal-W neředěný.

Pro ředění lasurních nátěrů:

KEIM Concretal-Lasur jako základní a vrchní nátěr lze míchat s KEIM Design-Fixativem v libovolném poměru v závislosti na požadovaném lazurním efektu. Pro více informací o ředění a aplikaci KEIM Concretal- W a KEIM Concretal-Lasur viz příslušný technický list.

Podmínky pro zpracování:

Teplota okolního vzduchu a podkladu větší než +5 °C.

Doba schnutí:

Mezi nátěry dodržujte dobu schnutí cca 12 hodin.

Spotřeba:

Pro základní nátěr na hladkém povrchu cca 0,1-0,2 l/m2 KEIM Concretal-Fixativ. Údaje o spotřebě jsou orientační, závislé na požadovaném lazurním efektu, vlastnostech podkladu a způsobu zpracování. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze na objektu vysazením vzorových ploch.

Čištění nářadí

Ihned po použití omýt vodou.

Dodávaná forma Nádoby 5 l a 20 l
Skladování V dobře uzavřených nádobách v chladu, chráněné proti mrazu cca 12 měsíců. Chránit před vlhkostí a přímým slunečním zářením.
Nakládání s odpadem Viz bezpečnostní list
Bezpečnostní pokyny Zakryjte plochy, které se nemají natírat, zvláště sklo, keramiku a přírodní kámen. Oči a pokožku chraňte před potřísněním. Skladujte mimo dosah dětí.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, rukavice). V případě potřeby ochranu očí (protichemické brýle nebo obličejový štít). Osobní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem. Při práci v interiérech je nutno zajistit dostatečné větrání, při nevolnostech je nutno ihned opustit místnost, případně vyhledat lékařskou pomoc.
První pomoc
 • při zasažení kůže odstranit potřísněný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem
 • při zasažení očí vymývat vodou 10–15 minut
 • při náhodném požití ihned vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody

Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledat lékařské ošetření.


Všechna práva vyhrazena. © 2003 - 2024 Dr. Pavel Nováček | Mapa stránek
Design by Martin Lutonský