TECHNICKÉ LISTY

KEIM Concretal®-Lasur technický list

technický list v PDF

 

Pro informaci o ceně nás neváhejte kontaktovat.

Popis produktu

Tenkovrstvá sol-silikátová barva na beton pro lazurní povrchovou úpravu, v systému s materiály KEIM Concretal- Fixativ nebo KEIM Concretal-Base nebo pro krycí tenkovrstvé ochranné nátěry. Spolu s KEIM Silan-100 použití v souladu s DIN EN 1504-2/2.2.

Oblast použití

Pro lazurní povrchovou úpravou exponovaných betonových povrchů v interiéru i exteriéru při zachování charakteru pohledového betonu, kdy je potřeba barevně sjednotit skvrny nebo opravy, ředit přípravkem KEIM Concretal-Fixativ nebo KEIM Concretal-Base. Pro krycí tenkou vrstvu při zachování povrchové struktury betonu s ochrannou funkcí, jako prevence proti extrémnímu vlhkostnímu zatížení nebo klimatickým vlivům.

Pro posílení funkce ochrany proti vodě aplikovat jako základní nátěr hydrofobní přípravek KEIM Silangrund nebo KEIM Silan-100. Při použití společně s KEIM Silan-100 splňuje požadavky normy DIN 1504-2/2.2. KEIM Concretal-Lasur není vhodná pro horizontální, mírně nakloněné nebo zvětralé vrchní strany betonu.

Odstín

Odstíny podle barevnice KEIM Palette exclusiv.

Vlastnosti výrobku

KEIM Concretal-Lasur chrání beton proti povětrnostním vlivům a tím i průniku agresivních znečišťujících látek z ovzduší.

Povrchová struktura betonu je plně zachována. Povrchová úprava je minerálně matná. V závislosti na ředění s KEIM Concretal-Fixativ nebo KEIM Concretal- Base, lze sjednotit optické vady betonu.

Základní pojiva:

Směs draselného vodního skla, křemičitanu draselného a čistého akrylátu.

Charakteristika materiálu

  • specifická hmotnost: cca 1,2 g/cm3
  • difuzní ekvivalent tloušťky vzduchové vrstvy: sd = 0,02 m
  • světlostálost pigmentů: A1 (kód Fb podle věstníku BFS č. 26)
Pokyny pro zpracování

Podklad:

Podklad musí být čistý a suchý. Uvolněné části, nečistoty, olejovité látky, mechy a řasy, jakož i organicky vázané staré nátěry musí být zcela odstraněny. Na novém betonu beze zbytku odstraňte zbytky olejů přípravkem KEIM Betonschnellreiniger.

Čistý, pevný beton nevyžaduje čištění.

Na vysoce savé podklady, při obtížných povětrnostním podmínkám, na plochy silně zatěžované vodou doporučujeme použít před aplikací KEIM Concretal-Lasur hydrofobní nátěry KEIM Silangrund nebo KEIM Silan- 100 (testováno dle ZTV-ING). Následující nátěr KEIM Concretal-Lasur musí být aplikován na KEIM Silangrund do 4 hodin, na KEIM Silan-100 po 4 až do 24 hodinách.

Na porézní betonové povrchy nebo minerální staré nátěry použijte ředidlo KEIM Concretal-Fixativ.

Lazurovací nátěry:

Při aplikaci v exteriéru se vzhledem k povětrnostním vlivům doporučují dva lazurní nátěry štětkou. Pro lazurní nátěry se smíchají materiály KEIM Concretal- Lasur s KEIM Concretal-Fixativ nebo KEIM Concretal- Base podle požadovaného lazurního efektu. Pro určení poměru ředění doporučujeme vysadit zkušební plochy. Před zahájením a během práce se musí připravená lazura neustále dobře promíchávat. Nesmí se přidávat voda ani jiné materiály.

Upozornění:

Složky lazurovacího systému Concretal-Lasur, KEIM Concretal-Base a KEIM Concretal-Fixativ lze vzájemně míchat v libovolném poměru. KEIM Concretal-Base zajišťuje krásnou transparentnost při ideální konzistenci pro zpracování a tloušťce vrstvy. KEIM Concretal-Fixativ dovoluje vytvářet vysoce transparentní, barevně zářivé lazury s minimální tloušťkou vrstvy.

Krycí nátěry:

Pro zachování tenkovrstvé povrchové struktury je nutné základní a vrchní nátěr ředit:

Základní nátěr:

15 l KEIM Concretal-Lasur s 2,5–8 l KEIM Concretal- Fixativ (1 l lasury s 0,2–0,5 l fixativu).

Vrchní nátěr:

KEIM Concretal-Lasur aplikovat neředěný štětcem, válečkem nebo stříkat. Podmínky pro zpracování: Teplota okolního vzduchu a podkladu od +5 °C do max. 30 °C a relativní vlhkosti vzduchu max. 80 %. Pracujte výhradně na suchém podkladu, venku jen při suchém počasí. Nezpracovávejte při přímém oslunění, na podkladech vyhřátých sluncem ani za silného větru. Natírané plochy chraňte během zpracování i po něm před přímým sluncem, větrem a deštěm.

Doba schnutí:

Mezi lazurními nátěry dodržujte dobu schnutí cca 12 hodin. Při použití přednátěru KEIM Silangrund cca 4 hod., při použití přednátěru KEIM Silan 100 4-24 hod.

Spotřeba

Pro krycí dvojnásobný nátěr:

  • cca 0,25 l/m2 KEIM Concretal-Lasur
  • cca 0,04 l KEIM Concretal-Fixativ

Pro lazurní dvojnásobný nátěr:
V závislosti na požadovaném lazurním efektu, vlastnostech podkladu a způsobu zpracování. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze na objektu vysazením vzorových ploch.

Čištění nářadí

Ihned po použití omýt vodou.

Dodávaná forma

KEIM Concretal-Lasur
Nádoby po 1 l, 5 l a 15 l

KEIM Concretal-Fixativ
Nádoby po 5 l a 20 l

KEIM Concretal-Base
Nádoby po 5 l a 15 l

Skladování

V dobře uzavřených nádobách v chladu, chráněné proti mrazu cca 12 měsíců. Chránit před vlhkostí a přímým slunečním zářením.

Nakládání s odpadem

Viz bezpečnostní list

Bezpečnostní pokyny

Zakryjte plochy, které se nemají natírat, zvláště sklo, keramiku a přírodní kámen. Oči a pokožku chraňte před potřísněním. Skladujte mimo dosah dětí.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, rukavice). V případě potřeby ochranu očí (protichemické brýle nebo obličejový štít). Osobní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.
Při práci v interiérech je nutno zajistit dostatečné větrání, při nevolnostech je nutno ihned opustit místnost, případně vyhledat lékařskou pomoc.

První pomoc
  • při zasažení kůže odstranit potřísněný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem
  • při zasažení očí vymývat vodou 10–15 minut
  • při náhodném požití ihned vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody

Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledat lékařské ošetření.


Všechna práva vyhrazena. © 2003 - 2024 Dr. Pavel Nováček | Mapa stránek
Design by Martin Lutonský