TECHNICKÉ LISTY

KEIM Contact Plus technický list

technický list v PDF

interiér/exteriér

Pro informaci o ceně nás neváhejte kontaktovat.

Popis

KEIM Contact-Plus je homogenizovaný základový nátěr s přísadou čistého akrylátu armovacích vláken na silikátové bázi, připravený k okamžitému použití. Jako pojivo je použit modifikovaný křemičitan draselný.

Oblast použití

KEIM Contact-Plus slouží k vytvoření spojovacího můstku mezi starou disperzní barvou, disperzní omítkou nebo olejovým nátěrem v případech, kdy není možné z ekologických, ekonomických nebo technických důvodů tyto nátěry odstranit.

Vlastnosti

Hustota 1,69 g/cm3

Difúzní ekvivalent vzduchové vrstvy sd < 0,01 m (dle DIN pro jeden nátěr)

Maximální velikost zrna: 0,5 mm

Přednosti materiálu
 • zkameňuje s minerálním podkladem
 • zpevňuje minerální podklady
 • odolný vůči povětrnosti
 • vysoce paropropustný
 • vysoce alkalický
 • překrývá trhliny (max. šířka 0,5 mm)
 • ekologický, neobsahuje žádná organická rozpouštědla
 • je lehce roztíratelný
 • nehořlavý
 • žáruvzdorný
Dodávaná forma

Kbelík o obsahu 5 a 25 kg.

Pokyny pro zpracování

Příprava podkladu:
Podklad musí být suchý a nosný, zbavený prachu a nečistot. U silně savých nebo sprašujících podkladů je nutno provést předfixaci neředěným KEIM Spezial-Fixativem nebo KEIM Fixativem ředěným vodou v poměru 1 : 1. V případě vápenného sintru je nutno použít KEIM Ätzflüssigkeit ředěný vodou dle síly vápenného sintru.

Aplikace nátěru:
Nátěr se obvykle provádí v jednom technologickém kroku. Technologická přestávka před dalším nátěrem je min. 12 hodin. KEIM Contact-Plus je vždy nutno přetřít dalšími nátěry.

Ředění:
Nátěr ředit max. 10 % KEIM Spezial-Fixativem.

Nástroje:
Nátěr provádět vždy štětkou. Materiál neředit vodou.

Podmínky při zpracování:
Materiál nezpracovávat na přímém slunci, při teplotách nižších 5 °C a relativní vlhkosti vyšší než 80 %.

Čištění nářadí

Ihned po použití vodou.

Barevné tóny

Materiál je standardně vyráběn v bílé barvě nebo v barevných tónech dle barevné palety KEIM Palette exclusiv, případně v nestandardních barevných tónech. Intenzita barevného tónu neodpovídá z technologických důvodů KEIM Palette exclusiv, je světlejší.

Skladování

12 měsíců v uzavřených obalech při teplotách 5 - 35 °C.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, rukavice). V případě potřeby ochranu očí (protichemické brýle nebo obličejový štít). Osobní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.

První pomoc
 • při zasažení kůže odstranit potřísněný oděv a kůži umýt vodou a mýdle
 • při zasažení očí vymývat vodou 10–15 minut
 • při náhodném požití ihned vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody

Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledat lékařské ošetření.


Všechna práva vyhrazena. © 2003 - 2022 Dr. Pavel Nováček | Mapa stránek
Design by Martin Lutonský