TECHNICKÉ LISTY

KEIM Contact-plus-grob (color) technický list

technický list v PDF

 

Pro informaci o ceně nás neváhejte kontaktovat.

Popis produktu

KEIM Contact-Plus-Grob je silikátový renovační základní povrstvovací nátěr s velkým obsahem plniv, s přísadou čistého akrylátu, skelných vláken a kvalitních plniv s vyváženou velikostí i tvarem zrn. KEIM Contact-Plus-Grob je vhodný na překlenutí vlasových trhlin a k egalizaci podkladu.

Oblast použití

KEIM Contact-Plus-Grob slouží k vytvoření spojovacího můstku nosných, organicky pojených starých nátěrů pro KEIM jednosložkové silikátové barvy např. v případech, že tyto nelze z ekologických nebo jiných důvodů odstranit. Výjimku tvoří plastoeslatické nátěry a nátěry náchylné ke zmýdelnění (např. určité olejové barvy).
Slouží rovněž k překrytí vlasových trhlin a vyrovnání výrazných strukturních rozdílů.

Vlastnosti výrobku
 • spojovací můstek organicky pojených starých nátěrů a následných nátěrů jednosložkovými silikátovými barvami KEIM
 • překrývá trhliny (max. šířka 1 mm)
 • vyztužený vlákny
 • sjednocuje strukturu
 • netvoří film
 • UV-stabilní
 • nehořlavý

Charakteristika materiálu

 • Specifická hmotnost 1,70 g/cm3
 • Difuzní ekvivalent tloušťky vzduchové vrstvy: sd = 0,02 m
 • Maximální velikost zrna: 1 mm
 • pH: cca. 11

Odstíny

Materiál je standardně vyráběn v bílé barvě nebo v barevných tónech dle barevné palety KEIM-Palette exclusiv, případně v nestandardních barevných tónech. Intenzita barevného tónu neodpovídá z technologických důvodů KEIM-Palette exclusiv, je světlejší.

Pokyny pro zpracování

Příprava podkladu:

Podklad musí být suchý a nosný, zbavený prachu a nečistot. Volné částice organicky pojených starých nátěrů právě tak jako znečištění je třeba odstranit mechanicky nebo tlakovou vodou. Poškozená místa vyspravit materiály KEIM Spachtel, KEIM Leichtspachtel nebo KEIM Concretal-Feinspachtel. Na vyspravovaných místech je třeba starý nátěr beze zbytku odstranit.

Zpracování

Na nesavých podkladech se nanáší neředěný rovnoměrně štětkou křížovými tahy.

Na savých podkladech lze podle potřeby ředit až do 10 % KEIM Fixativem, KEIM Spezial-Fixativem, KEIM Soldalit-Fixativem, nebo KEIM Concretal-Fixativem.

Následné nátěry

KEIM Contact-Plus-Grob musí být vždy přetřen jedním nebo dvěma následnými nátěry např. KEIM Granitalem, KEIM Soldalitem, nebo KEIM Concretal-W.

U světlých barevných tónů (cenová skupina I) stačí zpravidla jeden krycí závěrečný nátěr, neředený.

U tmavších barevných tónů (cenová skupina II) jsou nutné dva přenátěry např.: mezinátěr zředěným Granitalem (max. 20% KEIM Spezial-Fixativ)

Závěrečný nátěr KEIM Granital, neředěný.

KEIM Contact Plus Grob lze tónovat KEIM Granitalem, KEIM Soldalitem, KEIM Concretalem W nebo KEIM Farbkonzentrat až do 10% přidaného množství.

Podmínky pro zpracování:

Teplota vzduchu a podkladu > + 5 °C. Materiál nezpracovávat na přímém slunci nebo sluncem rozehřátém podkladu. Natírané plochy chránit během a po zpracování před přímým sluncem, větrem a deštěm.

Doby schnutí:

Mezi jednotlivými nátěry je třeba dodržet dobu schnutí minimálně 12 hodin.

Spotřeba

Na hladkém, nesavém podkladu pro jeden sjednocovací nátěr cca 0,5 kg/m2 KEIM Contact-Plus-Grob. Na hladkém, savém podkladu cca 0,6 kg/m2 KEIM Contact-Plus-Grob.

Uvedené hodnoty spotřeby jsou pouze orientační, jsou závislé na připravenosti podkladu a způsobu zpracování. Přesné hodnoty spotřeby zjistíte zkušebním nátěrem.

Čištění nářadí

Ihned po použití omýt vodou.

Dodávaná forma

Nádoby o obsahu 5 a 25 kg.

Skladování

V dobře uzavřených nádobách je doba skladovatelnosti min. 12 měsíců v chladném ale nemrznoucím prostředí.

Nakládání s odpadem

Viz bezpečnostní list

Bezpečnostní pokyny

Minerální pojivo působí alkalicky. Zakryjte plochy, které se nemají natírat, zvláště sklo, keramiku, dřevo a přírodní kámen. Potřísnění okolních nebo provozních ploch je třeba ihned rozpouštět velkým množstvím vody a odstranít. Oči a pokožku chraňte před potřísněním. Skladujte mimo dosah dětí.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, rukavice).
V případě potřeby ochranu očí (protichemické brýle nebo obličejový štít). Osobní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.
Při práci v interiérech je nutno zajistit dostatečné větrání, při nevolnostech je nutno ihned opustit místnost, případně vyhledat lékařskou pomoc.

První pomoc

při zasažení kůže odstranit potřísněný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem
při zasažení očí vymývat vodou 10–15 minut při náhodném požití ihned vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody
Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledat lékařské ošetření.


Všechna práva vyhrazena. © 2003 - 2023 Dr. Pavel Nováček | Mapa stránek
Design by Martin Lutonský