TECHNICKÉ LISTY

KEIM Dispersionsentferner-Aromatenfrei technický list

technický list v PDF

exteriér/interiér

Pro informaci o ceně nás neváhejte kontaktovat.

Popis

Pastózní vodní emulze, tvořená směsí ředidel, neobsahuje freony a aromatické uhlovodíky.

Oblast použití

K odstraňování disperzních a latexových barev na bázi styrolakrylátu nebo čistého akrylátu, laků z akrylové pryskyřice, systémů pro překrývání trhlin a omítek s umělou pryskyřicí z omítky, betonu či přírodního kamene.

Dodávaná forma

Nádoby po 5 a 25 kg.

Složení

Ester, alifatické uhlovodíky, dietylenglykoléter anionické tensidy, zahušťovadlo.

Údaje o materiálu

hustota: 0,99 g/cm3
hodnota pH: cca 7,5 při 10 g/l vody
bod vznícení: cca 60 °C

Spotřeba

300-500 g/m2 pro normální 1-2vrstvé disperzní nátěry; až 1 000 g/m2 u omítek s umělou pryskyřicí a vícevrstvých nátěrových systémů.

Přesnou spotřebu je nutné stanovit přímo na objektu.

Použití

Odstraňovač disperzních látek se dodává připravený k použití. Nanáší se měkkým kartáčem s přírodním vlasem (ne z umělé hmoty!), nebo kožešinovým válečkem nebo stříkačkou. Nanáší se rovnoměrně a v dostatečném množství zdola nahoru. Optimální doba působení by se měla vyzkoušet na zkušební ploše: normální disperzní barvy se změkčí po 1-4 hodinách. U silnějších systémů (několikanásobné nátěry, systémy pro překrývání trhlin, omítky s umělou pryskyřicí) je doba působení delší; podle možnosti nechejte působit přes noc.

Pokud především u silnějších nebo silně savých vrstev začne být film odstraňovače matný, aniž by se uvolnila nejspodnější vrstva nátěru (zkouška škrabkou), naneste další přípravek mokré do mokrého.

Odstraňovat otryskáváním horkou tlakovou vodou při 80-90 °C a cca 100 bar nebo mechanicky škrabkou. Otryskávat vždy zdola nahoru.

Vnitřní nátěry odstraňujte škrabkou a pak omyjte houbou.

Pokyny pro zpracování

Zpracování je optimální při 20 °C.
Nižší teploty prodlužují potřebnou dobu působení. Vyšší teploty urychlují uvolňování, zkracují však dobu pro čištění.

Zabraňte přímému oslunění a silnému působení větru. Zaschlé plochy znovu uvolníte opakovaným nanesením odstraňovače.

Značení dle nařízení o nebezpečných látkách

Odpadá.

Přepravní značení

Odpadá.

Bezpečnostní opatření

Zakryjte plochy, které se nemají ošetřit, obzvláště lakované a plastové. Potřísněná místa ihned omyjte vodou. Materiály jako sklo, měď, a hliník přípravek nepoškozuje.

Chraňte oči a pokožku před zasažením.

Zasažená místa ihned omyjte proudem vody.

Nestříkejte přípravek na horké předměty nebo do otevřeného ohně.

Při práci v interiérech položte na čištěné plochy PE-fólie. Po očištění pečlivě omyjte a stále dobře větrejte

Likvidace odpadu

Odpadní voda z otryskávání se musí zachycovat a zbavit pevných součástí. Uvolněné zbytky nejedovatých disperzních barev do spalovny domovního odpadu. Jedovaté barevné kaly s obsahem těžkých kovů do nebezpečného odpadu.

Zachycená voda po omývání se musí likvidovat podle místních předpisů.

Voda po omývání se nesmí dostat do kanalizace na dešťovou vodu ani do volných vodotečí.

Upozornění

Jedná se o hořlavý materiál!

Skladování

6 měsíců (dobře uzavřené).

Chraňte před mrazem a teplotami nad 40 °C.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, rukavice). V případě potřeby ochranu očí (protichemické brýle nebo obličejový štít). Osobní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.

Při práci v interiérech je nutno zajistit dostatečné větrání, při nevolnostech je nutno ihned opustit místnost, případně vyhledat lékařskou pomoc.

První pomoc
  • při zasažení kůže odstranit potřísněný oděv a kůži umýt vodou a mýdle
  • při zasažení očí vymývat vodou 10–15 minut
  • při náhodném požití ihned vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody

Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledat lékařské ošetření.


Všechna práva vyhrazena. © 2003 - 2023 Dr. Pavel Nováček | Mapa stránek
Design by Martin Lutonský