TECHNICKÉ LISTY

KEIM Ecosil®-ME technický list

technický list v PDF

 

Pro informaci o ceně nás neváhejte kontaktovat.

Popis produktu

KEIM Ecosil-ME je vysoce odolná univerzální vnitřní silikátová barva podle DIN EN 13 300 (splňuje i požadavky DIN 18 363, odst. 2.4.1). Snižuje obsah škodlivin a neutralizuje pachy.

Oblast použití

KEIM Ecosil-ME se zvláště hodí pro vnitřní nátěry stěn a stropů s vysokými nároky na odolnost, např. ve veřejných budovách, nemocnicích, školách, kancelářích, restauracích, hotelech a ve skladech potravin. Vhodným podkladem jsou všechny minerální omítky, beton, sádrokarton, skleněná tkanina a nosné staré nátěry.

Silně savé nebo sprašující podklady se musí ošetřit materiálem KEIM Soliprim. K sjednocení rozdílných savostí a na sádrokarton je vhodné jako první nátěr použít základní bělobu KEIM Grundierweiß. U barevných nátěrů sádrokartonových ploch a ploch se sádrovými vysprávkami je základní nátěr neředěným KEIM Grundierweiß nezbytně nutný (alternativou u zvlášť sytých odstínů na sádrokartonu a plochách se sádrovými vysprávkami je dvojitý nátěr KEIM Optil). Na čistě sádrových omítkách (P IV a,b nebo P V a) se KEIM Grundierweiß nepoužívá. Nevhodné jsou plochy se solnými výkvěty, laky a dřevo.

VLASTNOSTI VÝROBKU
 • mimořádně mechanicky odolný, vysoce odolný proti ostřikové vodě
 • s fotokatalytickým účinkem (atest): škodlivé plyny a zápachy mění na neškodné látky jako oxid uhličitý a vodu
 • antibakteriální
 • odolný vůči desinfekčním prostředkům
 • vhodný pro alergiky (atest)
 • neobsahuje rozpouštědla
 • neobsahuje změkčovadla
 • nezávadný pro potraviny (atest)
 • snadno přetíratelný
 • vysoká krycí schopnost
 • nehořlavý (třída A2-s1d0 dle EN 13501-1, atest)
 • jeho zásaditá minerální povaha potlačuje růst plísní (rezistentní vůči plísním, atest)

Charakteristika materiálu

 • organický podíl: < 5%
 • specifická hmotnost: cca 1,55 g/cm3
 • difuzní ekvivalent tloušťky vzduchové vrstvy sd ≤ 0,01 m (atest FPL) (podle DIN EN ISO 7783-2)
 • pH cca. 11 Klasifikace podle DIN EN 13300
 • stupeň lesku při 85°: tupě matný (dle ISO 2813)
 • maximální zrnitost: jemná (dle 21524)
 • kontrastní poměr (kryvost): třída 1 (dle ISO 6504-3) (při vydatnosti 6,5 m2/l)
 • odolnost proti otěru za mokra: třída 1 (dle EN ISO 11998)

Odstíny

Bílá a podle vzorníků KEIM Palette exclusiv. Nedodává se v plných odstínech. Tónování barevnými koncentráty KEIM Farbkonzentrat.

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

Teplota okolního vzduchu a podkladu > + 5 °C.

Příprava podkladu:

Silně savé nebo sprašující podklady ošetřete přípravkem KEIM Soliprim.

Zpracování

KEIM Ecosil-ME lze nanášet štětkou, válečkem nebo stříkáním (tryska 0,64 mm / 0,025 palců). Podle postupu schnutí je obecně nutné mezi základním a vrchním nátěrem dodržovat odstup minimálně 6 hodin.

Základní nátěr:

První nátěr ředit cca 10 % KEIM Spezial-Fixativem.

Vrchní nátěr:

Vrchní nátěr je neředěný, nebo max. do 5 % KEIM Spezial-Fixativem

Spotřeba

(pro dvojnásobný nátěr na hladkém podkladu):

 • cca 0,25 l/m2 KEIM Ecosil-ME a
 • cca 0,02 l/m2 KEIM Spezial-Fixativ

Tato hodnota je orientační. Přesné hodnoty spotřeby zjistíte zkušebním nátěrem.

Čištění nářadí

Ihned po použití omýt vodou.

DODÁVANÁ FORMA

Nádoby o obsahu 5 l a 15 l

SKLADOVÁNÍ

V dobře uzavřených nádobách v chladu, chráněné proti mrazu cca 12 měsíců. Chránit před teplem a přímým slunečním zářením.

NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM

Viz bezpečnostní list

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Zakryjte plochy, které se nemají natírat, zvláště sklo, keramiku a přírodní kámen. Oči a pokožku chraňte před potřísněním. Skladujte mimo dosah dětí.

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, rukavice). V případě potřeby ochranu očí (protichemické brýle nebo obličejový štít). Osobní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.
Při práci v interiérech je nutno zajistit dostatečné větrání,
při nevolnostech je nutno ihned opustit místnost, případně vyhledat lékařskou pomoc.

PRVNÍ POMOC
 • při zasažení kůže odstranit potřísněný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem
 • při zasažení očí vymývat vodou 10–15 minut
 • při náhodném požití ihned vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody

Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledat lékařské ošetření.


Všechna práva vyhrazena. © 2003 - 2024 Dr. Pavel Nováček | Mapa stránek
Design by Martin Lutonský