TECHNICKÉ LISTY

KEIM Ecotec technický list

technický list v PDF

interiér/exteriér

Pro informaci o ceně nás neváhejte kontaktovat.

Popis

KEIM Ecotec je bezrozpouštědlový koncentrát hydrofobizačního prostředku na bázi silikonové mikroemulze.

Oblast použití

KEIM Ecotec se používá po smíchání s vodou (v poměru 1:9) jako ekologický bezrozpouštědlový bezbarvý prostředek k hydrofobizaci povrchů u nátěrů KEIM Purkristalat.

Vlastnosti výrobku
 • ekologický
 • ředěný vodou, bezrozpouštědlový
 • výborná vodoodpudivost
 • dobrá penetrační schopnost
 • vynikající penetrace do vlhkých povrchů
 • dobrá stabilita v zásaditém prostředí
 • neomezuje difuzi vodní páry
 • nemění barevný odstín
Specifikace materiálu

Specifická hmotnost: 1,0 g/cm3
viskozita: ideálně viskozní tekutost
vzhled / barva: nažloutle transparentní
koeficient nasákavosti: < 0,05 kg/(m2·h0,5)

Dodávaná forma

Nádoby s 1 litrem koncentrátu (na 10 litrů hotové směsi).

Barevný odstín

Bílý a odstíny podle vzorníku KEIM Palette exclusiv.

Zpracování

KEIM Ecotec se míchá s vodou v poměru 1:9 (1 díl koncentrátu + 9 dílů vody). Tato směs připravená k použití se musí zpracovat do 24 hodin.

Pro ošetření připravenou směsí musí mít podklad otevřené póry, musí být čistý a bez vlhkých skvrn. Na ošetřované plochy se KEIM Ecotec nanáší beztlakým zaplavováním nebo štětkou shora dolů tak, aby byl podklad dostatečně napuštěný. Předchozí nátěry materiálem KEIM Purkristalat lze přetírat zpravidla po 3 dnech.

Spotřeba

Velikost spotřeby záleží na kapilární savosti, resp. struktuře pórů konkrétního podkladu a kolísá mezi 0,2 - 0,8 l/m2 (hotové směsi). To odpovídá podílu KEIM Ecotecu 0,02 - 0,08 l/m2.

Udaná velikost spotřeby je orientační. Přesné hodnoty lze stanovit pouze podle kontrolních ploch přímo na objektu.

Čištění nářadí

Ihned po použití vodou.

Skladování

Po dobu 9 měsíců v chladu, v uzavřených nádobách a chráněný před přímým osluněním.

Značení podle zákona o nebezpečných látkách
 • hořlavý
 • Řada R: R 10: hořlavý
 • Řada S: S 23: nevdechujte výpary / aerosol
 • S 24: chraňte pokožku před potřísněním
 • S 51: používejte jen v dobře větraných prostorách

Klasifikace podle VbF

Odpadá.

Přepravní značení

GGVS/GGVE/ ADR/RID: 3,31 c UN 1993

Likvidace

K recyklaci odevzdávejte jen dokonale vyprázdněné (vykapané) obaly.

Bezpečnostní pokyny

Plochy, které se nemají natírat (např. sklo, kámen, keramiku apod.), chraňte pomocí vhodných opatření. Potřísnění okolních ploch nebo komunikací ihned nařeďte velkým množstvím vody a odstraňte. Oči a pokožku chraňte před potřísněním. Chraňte před dětmi.

Další informace: viz bezpečnostní list.

Kód výrobku: odpadá.

Je nutné dodržovat všeobecná stavebně technická pravidla. Vyhrazujeme si změny sloužící ke zlepšení produktu nebo jeho aplikace. Publikací tohoto vydání ztrácejí dřívější vydání platnost.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, rukavice). V případě potřeby ochranu očí (protichemické brýle nebo obličejový štít). Osobní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.

První pomoc
 • při zasažení kůže odstranit potřísněný oděv a kůži umýt vodou a mýdle
 • při zasažení očí vymývat vodou 10–15 minut
 • při náhodném požití ihned vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody

Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledat lékařské ošetření.


Všechna práva vyhrazena. © 2003 - 2022 Dr. Pavel Nováček | Mapa stránek
Design by Martin Lutonský