TECHNICKÉ LISTY

KEIM Fixativ® technický list

technický list v PDF

interiér/exteriér

Pro informaci o ceně nás neváhejte kontaktovat.

Popis

KEIM Fixativ je pojivo, ředidlo a fixativ z čistého tekutého silikátu draselného pro minerální nátěry KEIM s maximální životností.

Oblast použití

KEIM Fixativ slouží jako pojivo a ředidlo pro čistě silikátové dvousložkové barevné systémy KEIM Purkristalat a KEIM Dekorfarben. Naředěným materiálem KEIM Fixativ lze regulovat, resp. snižovat savost silně savých minerálních podkladů a fixovat a zpevňovat pískující minerální podklady.

Vlastnosti výrobku

KEIM Fixativ nerozpustně zkřemeňuje s podkladem, má vysokou difuzní propustnost, vysokou odolnost proti zvětrávání a je nehořlavý.

 • nerozpustně zkřemeňuje s podkladem
 • mimořádně odolný proti klimatickým vlivům
 • netvoří film
 • mimořádně propustný pro difuzi páry
 • vysoká pojivost
 • fixuje
 • nehořlavý
 • absolutně stálý vůči UV
 • hubí plísně a kvasinky
 • odolný vůči průmyslovým zplodinám
 • odolný vůči rozpouštědlům
 • nezávadný pro životní prostředí, příznivá ekologická bilance
 • nezávadný z hlediska biologie staveb
Charakteristika materiálu

specifická hmotnost: cca 1,17 g/cm3
hodnota pH: cca 11,3

Odstín

Žlutý, průzračný.

Pokyny pro zpracování

Příprava podkladu:
Podklad musí být nosný, suchý, savý, čistý, zbavený prachu a mastnoty.

Zpracování:
Penetrace silně savých a (nebo) pískujících podkladů: KEIM Fixativ, ředěný vodou 1:1 nebo 1:2, nanáší se štětkou.

Pro rozmíchání barev KEIM Purkristalat-Farbe a KEIM Dekorfarben: rozmíchejte 5 kg barevného prášku ve 4 litrech KEIM Fixativu.

Ředění materiálů KEIM Purkristalat-Farbe, KEIM Dekorfarben, KEIM Granital nebo KEIM Quarzil: viz příslušné Technické listy.

Podmínky pro zpracování

Teplota okolního vzduchu a podkladu > 5 °C.

Doba schnutí

Je nutné dodržet minimálně 12 hodin schnutí mezi penetrací a základním nátěrem a mezi jednotlivými nátěry.

Spotřeba

Na penetrační nátěr hladkého podkladu: asi 0,1 l/m2 KEIM Fixativ (a cca 0,1 l/m2 vody)

Udané číslo je orientační hodnota, závislá na savosti a struktuře podkladu. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit jen na objektu položením vzorových ploch.

Čištění nářadí

Ihned po použití omýt velkým množstvím vody.

Dodávaná forma

Kanystry po 4 a 24 litrech.

Skladování

12 měsíců v uzavřené nádobě a v chladu, ale chráněné proti mrazu.

Chraňte před horkem a přímým slunečním světlem.

Značení podle zákona o nebezpečných látkách

Odpadá

Přepravní značení

Odpadá.

Likvidace

Odpadový klíč ES č. 06 02 99.

K recyklaci odevzdávejte jen beze zbytku vyprázdněné obaly.

Bezpečnostní pokyny

KEIM Fixativ je alkalický. Plochy, které se nemají natírat (např. sklo, kámen, keramiku, dřevo apod.), chraňte pomocí vhodných opatření. Potřísnění okolních ploch nebo komunikací ihned nařeďte velkým množstvím vody a odstraňte.

Oči a pokožku chraňte před potřísněním. Chraňte před dětmi.

Je nutné dodržovat všeobecná stavebně technická pravidla. Vyhrazujeme si změny sloužící ke zlepšení produktu nebo jeho aplikace. Publikací tohoto vydání ztrácejí dřívější vydání platnost.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, rukavice). V případě potřeby ochranu očí (protichemické brýle nebo obličejový štít). Osobní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.

První pomoc
 • při zasažení kůže odstranit potřísněný oděv a kůži umýt vodou a mýdle
 • při zasažení očí vymývat vodou 10–15 minut
 • při náhodném požití ihned vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody

Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledat lékařské ošetření.


Všechna práva vyhrazena. © 2003 - 2022 Dr. Pavel Nováček | Mapa stránek
Design by Martin Lutonský