TECHNICKÉ LISTY

KEIM Flagranti® technický list

technický list v PDF

exteriér

Pro informaci o ceně nás neváhejte kontaktovat.

Popis

KEIM Flagranti je reverzibilní krycí speciální nátěr pro boj proti graffiti se dvěma možnostmi využití.

Využití

Prevence
KEIM Flagranti se nanese ve dvou vrstvách jako preventivní ochranný nátěr a funguje tak jako separační vrstva mezi podkladem a graffiti.

Překrytí
Hotové graffiti se materiálem KEIM Flagranti rychle a bez problémů přetře. Při opětovném útoku sprejerů lze přetření několikrát opakovat, dokud sprejer nerezignuje a nezanechá svých aktivit. Nejlepšího účinku se dosáhne co nejrychlejším přetřením čerstvého graffiti. Tohoto efektu lze optimálně dosáhnout díky jednoduché aplikaci zásobního balení barvy.

V obou případech použití lze vrstvy graffiti a KEIM Flagranti odstranit společně vodou.

Upozornění: KEIM Flagranti není normální fasádní nátěr. Při silném zatížení může dojít k předčasnému zvětrávání a křídování.

KEIM Flagranti lze nanést na plochu pokrytou graffiti štětcem, štětkou nebo válečkem. Zpravidla stačí jedna vrstva. U velmi intenzivních graffiti bývá pro překrytí nutný druhý nátěr. Při opakovaném překrytí několikrát opakovat stejným způsobem.

Pro zpracování je nutná teplota podkladu a vzduchu > 5 °C.

Podklady

KEIM Flagranti je vhodný pro všechny obvyklé omítky, beton, přírodní kámen, pevně držící fasádní nátěry a sanitární keramiku. Vodorovné a nakloněné plochy, zezadu provlhlé podklady nebo zdivo provlhlé z konstrukčních důvodů nejsou pro použití KEIM Flagranti vhodné. Pro nátěr je nutný suchý podklad.

Vlastnosti výrobku
 • reverzibilní, odstraňuje se vodou bez poškození podkladu
 • propustný pro vodní páru, sd < 0,03 m (dle DIN pro dvojnásobný nátěr)
 • dobrá přilnavost
 • s nízkým pnutím i při nanesení v několika vrstvách
 • světlostálý
 • minerálně matný
 • hospodárný díky snadné aplikační technologii při zpracování
 • hospodárný díky jednorázovému odstranění po několika útocích sprejerů
 • reverzibilní pojivo s minerálními plnidly a anorganickými pigmenty
 • bílý, neutrálně šedý (odstín 9526) a odstíny dle vzorníku KEIM Palette exclusiv
 • pro tónování jsou k dispozici odstíny 9001 až 9010
Odstraňování

Důkladně předvlhčete vodou a po cca 10 minutách smyjte všechny vrstvy čistou vodou a kartáčem až na původní nátěr. Alternativně lze použít tlakový čisticí přístroj s přiměřeným tlakem, přičemž je také nutné předvlhčení a čas na nabobtnání.

U zvlášť silných nebo velkoplošných graffiti lze plochu připravit biologicky odbouratelným odstraňovačem nátěrů.

KEIM Dispersionsentferner buď v tenké vrstvě celoplošně, nebo v dílčích plochách jako perforace.

Vzniklou směs smytého KEIM Flagranti a zbytků graffiti je třeba zachycovat a zlikvidovat podle místních předpisů.

Spotřeba

Prevence: cca 0,3 l/m2 pro nátěr ve dvou vrstvách.

Překrytí: cca 0,15 l/m2 pro nátěr v jedné vrstvě.

Spotřebované množství silně závisí na struktuře a savosti podkladu a v případě potřeby ho lze zjistit zkušebním nátěrem.

Čištění nářadí

Po každém pracovním kroku důkladně vyčistit vodou.

Dodávaná forma

Nádoby po 15 a 5 litrech.

Nádoby po 1 litru (jen odstíny 9001 až 9010).

Skladování

12 měsíců v dobře uzavřených nádobách při skladování v chladu, ale chráněné před mrazem.

Značení podle zákona o nebezpečných látkách

Odpadá

Kód výrobku

M-DF 02

Přepravní značení

Odpadá.

Bezpečnostní opatření

Plochy, které se nemají natírat, chraňte pomocí vhodných opatření. Skvrny na okolních plochách nebo komunikacích ihned nařeďte dostatečným množstvím vody a odstraňte. Chraňte oči a pokožku před potřísněním. Chraňte před dětmi.

Musí se dodržovat všeobecná stavebně technická pravidla. Vyhrazujeme si změny sloužící ke zlepšení výrobku nebo jeho aplikace. Zveřejněním tohoto vydání ztrácejí platnost dřívější vydání.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, rukavice). V případě potřeby ochranu očí (protichemické brýle nebo obličejový štít). Osobní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.

První pomoc
 • při zasažení kůže odstranit potřísněný oděv a kůži umýt vodou a mýdle
 • při zasažení očí vymývat vodou 10–15 minut
 • při náhodném požití ihned vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody

Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledat lékařské ošetření.


Všechna práva vyhrazena. © 2003 - 2024 Dr. Pavel Nováček | Mapa stránek
Design by Martin Lutonský