TECHNICKÉ LISTY

KEIM I&F Grund technický list

technický list v PDF

 

Pro informaci o ceně nás neváhejte kontaktovat.

Popis produktu

KEIM I&F-Grund je bezbarvý základní nátěr obsahující rozpouštědla, s velmi dobrou propustností pro vodní páry.

Oblast použití

KEIM I&F-Grund slouží jako základní nátěr pro zvláště obtížné podklady se sklonem k tvorbě skvrn či prosakování podkladu.

Vlastnosti výrobku
  • zpevňující
  • vysoká propustnost pro vodní páry (sd = 0,04 m při dvojitém nátěru)
  • odolnost proti žloutnutí
  • nekřehne
  • dobrá přilnavost

Charakteristika materiálu

  • specifická hmotnost: 0,9 g/cm3
  • difuzní ekvivalent tloušťky vzduchové vrstvy: sd = 0,02 m

Odstíny:

bezbarvý

Pokyny pro zpracování

Zpracování

Přípravkem KEIM I&F-Grund se ošetřují problematické podklady, vždy podle rozsahu poškození. Postačuje sice jeden nátěr, obecně se však doporučuje nátěr dvojnásobný s odstupem minimálně 5 hodin. KEIM I&F-Grund se dodává v konzistenci připravené ke zpracování a musí se nanášet neředěný. Podklad musí být nosný, suchý a bezprašný. Po nejméně pěti hodinách lze KEIM I&F-Grund přetírat přípravky ze systémů KEIM Biosil, Ecosil-ME, Quarzil, Concretal, Soldalit nebo Granital. Podmínky pro zpracování: Materiál nezpracovávat při teplotách nižších 5 °C a relativní vlhkosti vyšší 80%.

Spotřeba

Při dvojnásobném ošetření přípravkem KEIM I&F-Grund cca 0,2 litru na m2.

Čištění nářadí

Ihned po použití nitroředidlem.

Dodávaná forma

Nádoby o obsahu 5 litrů.

Skladování

V dobře uzavřených nádobách v chladu, chráněné proti mrazu cca 12 měsíců. Chránit před vlhkostí a přímým slunečním zářením.

Nakládání s odpadem

Viz bezpečnostní list

Bezpečnostní pokyny

Zakryjte plochy, které se nemají natírat, zvláště sklo, keramiku a přírodní kámen. Oči a pokožku chraňte před potřísněním. Skladujte mimo dosah dětí.
Upozornění:
Jedná se o hořlavý materiál!

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, rukavice). V případě potřeby ochranu očí (protichemické brýle nebo obličejový štít). Osobní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.
Při práci v interiérech je nutno zajistit dostatečné větrání, při nevolnostech je nutno ihned opustit místnost, případně vyhledat lékařskou pomoc.

RVNÍ POMOC
  • při zasažení kůže odstranit potřísněný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem
  • při zasažení očí vymývat vodou 10–15 minut
  • při náhodném požití ihned vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody

Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledat lékařské ošetření.


Všechna práva vyhrazena. © 2003 - 2023 Dr. Pavel Nováček | Mapa stránek
Design by Martin Lutonský