TECHNICKÉ LISTY

KEIM Innotop® technický list

technický list v PDF

 

Pro informaci o ceně nás neváhejte kontaktovat.

Popis produktu

KEIM Innotop je hotová vnitřní barva na sol-silikátové bázi podle DIN EN 13 300 (splňuje i požadavky DIN EN 18 363 odst. 2.4.1.)

Oblast použití

KEIM Innotop je vhodný k nátěrům všech obvyklých vnitřních povrchů stěn a stropů. KEIM Innotop je vhodný pro nové nátěry i typické renovace v obytných i nebytových prostorech. Ke sjednocení rozdílné struktury lze jako základní nátěr použít KEIM Innotop-Grob.
KEIM Innotop lze natírat na všechny obvyklé vnitřní podklady. Není vhodný na plochy s výkvětem solí, laky a dřevo.

Vlastnosti výrobku
 • velmi dobrá kryvost
 • homogenní povrchový vzhled
 • vynikající vlastnosti při zpracování
 • ekonomická spotřeba
 • vysoká difuzní propustnost
 • nehořlavý (třída stavebních hmot A2-s1,d0 dle EN 13501-1)
 • nízké pnutí
 • ekologicky nezávadný
 • sametově matný povrch
 • neobsahuje rozpouštědla ani změkčovadla
 • zdravotně nezávadný

Charakteristika materiálu

 • organický podíl: < 5%
 • specifická hmotnost: cca 1,45 g/cm3
 • pH: cca 11
 • difuzní ekvivalent tloušťky vzduchové vrstvy: sd ≤ 0,01 m (odpovídá hustotě proudu vodní páry: V > 2000g/m2d) Klasifikace podle DIN EN 13300
 • stupeň lesku při 85°(dle ISO 2813): tupě matný
 • maximální velikost zrna (dle EN 21524): jemné
 • kontrastní poměr (kryvost) (dle ISO 6504-3) (při vydatnosti 6 m2/l): třída 1
 • odolnost proti otěru za mokra (dle EN ISO 11998): třída 3 (omyvatelný dle DIN 53778)

Odstíny

Materiál je standardně vyráběn v bílé barvě nebo v barevných tónech dle barevné palety KEIM-Palette exclusiv, případně v nestandardních barevných tónech. Tónování je možné pouze u výrobce.

Pokyny pro zpracování

Příprava podkladu:

Podklad musí být nosný, pevný, suchý, čistý, bezprašný a nemastný. Teplota vzduchu a podkladu při zpracování a schnutí > 5 °C.

Sádrový štuk nevyžaduje žádnou zvláštní přípravu. Homogenitu povrchu pro následující nátěry, zejména při problematických světelných poměrech, lze optimalizovat materiálem KEIM Soliprim. U šikmého osvětlení je nutné dbát na přiměřenou přípravu podkladu, vhodné nářadí a zvýšenou pečlivost zpracování.

Zpracování

KEIM Innotop lze nanášet štětkou, válečkem nebo stříkáním (tryska 0,64 mm., 0,025 palců.) Ředění se provádí zásadně jen vodou.

Základní nátěr:

KEIM Innotop nebo KEIM Innotop-Grob ředit max. 10 % vodou

Vrchní nátěr:

Vrchní nátěr je neředěný.

Čas schnutí:

Při normálním klimatu (20 °C a 65 % rel. vlhkosti vzduchu) dodržujte technologickou přestávku mezi nátěry cca 6 hodin.

Spotřeba

Na hladkém podkladu cca. 0,125–0,15 l KEIM Innotop na m2 na jeden nátěr.

Čištění nářadí

Ihned po použití omýt vodou.

Dodávaná forma

Nádoby po 5 l nebo 12,5 l

Skladování

V dobře uzavřených nádobách v chladu, chráněné proti mrazu cca 12 měsíců. Chránit před vlhkostí a přímým slunečním zářením.

Nakládání s odpadem

Viz bezpečnostní list

Bezpečnostní pokyny

Zakryjte plochy, které se nemají natírat, zvláště sklo, keramiku a přírodní kámen. Oči a pokožku chraňte před potřísněním. Skladujte mimo dosah dětí.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, rukavice). V případě potřeby ochranu očí (protichemické brýle nebo obličejový štít). Osobní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.
Při práci v interiérech je nutno zajistit dostatečné větrání, při nevolnostech je nutno ihned opustit místnost, případně vyhledat lékařskou pomoc.

První pomoc
 • při zasažení kůže odstranit potřísněný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem
 • při zasažení očí vymývat vodou 10–15 minut
 • při náhodném požití ihned vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody

Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledat lékařské ošetření.


Všechna práva vyhrazena. © 2003 - 2023 Dr. Pavel Nováček | Mapa stránek
Design by Martin Lutonský