TECHNICKÉ LISTY

KEIM Intact technický list

technický list v PDF

interiér

Pro informaci o ceně nás neváhejte kontaktovat.

Popis

KEIM Intact je univerzální vnitřní povrstvovací nátěr na bázi silikátu podle DIN 18 363, 2.4.1, disperzní silikátová barva.

Oblast použití

KEIM Intact je vhodný pro povrstvovací základní nátěry nebo jako povrstvovací přísada do KEIM Biosilu nebo KEIM Ecosilu na povrstvovací, egalizační nátěry nehomogenních podkladů, například starých podkladů s trhlinami, vysprávkami nebo jinými rozdíly struktury. KEIM Intact lze také použít, když se má na hladkých podkladech (např. sádrokarton) dosáhnout drsnosti podobné omítce. KEIM Intact a směsi s KEIM Intactem jako povrstvovací přísadou lze používat jako základní nátěr nebo ve dvou vrstvách jako základní a svrchní nátěr.

Přednosti materiálu
 • povrstvovací, vyrovnávací
 • strukturuje hladké podklady
 • široké spektrum použití, lze míchat s KEIM Biosilem nebo KEIM Ecosilem
 • propustný pro vodní páru
 • bez rozpouštědel, změkčovadel, biocidů
 • nehořlavý
 • minerálně alkalický, zabraňuje růstu plísní
 • dobrá přilnavost
 • minerálně matný, nelesklý
 • hospodárný díky snadné aplikaci
Charakteristika materiálu

specifická hmotnost: 1,58 g/cm3

měrný difuzní odpor: sd < 0,02 m (dle DIN)

Barevný odstín

Bílý.

KEIM Intact lze tónovat barevnými koncentráty KEIM nebo smícháním s KEIM Biosilem nebo KEIM Ecosilem.

Dodávaná forma

Nádoby po 5 a 15 litrech.

Pokyny pro zpracování

Příprava podkladu:
Podklad musí být suchý a čistý. Odstraňte prach a volné části. Silně savé nebo sprašující podklady se předem zpevní fixativem KEIM Spezial-Fixativ. Nosné staré nátěry nebo jejich zbytky lze KEIM Intactem přepracovat. U starých organických nátěrů je třeba přezkoušet odolnost jejich pojiva proti zmýdelnění. Klihové barvy se musí důkladně smýt. U starých nátěrů doporučujeme zkušební plochy, aby se zjistilo prorážení látek (dřevitá barviva, tér apod.). U barevných nátěrů sádrokartonu je nutný základní nátěr přípravky KEIM Biosil-Grund nebo KEIM Ecosil-Grund.

Při zpracování na sádrokartonu může dojít k zabarvení ligninovými částicemi z kartonu, pokud jsou sádrokartonové desky vystaveny slunečnímu záření nebo delší čas zabudovány nebo skladovány ve vlhkém prostředí. Toto zabarvení lze odstranit po nátěru základní barvou izolačním nátěrem KEIM Isolierweiß od rohu k rohu, než se nanese svrchní nátěr.

Spotřeba

Cca 0,25 l/m2 jako nesmíchaný základní nátěr, závisí na podkladu a způsobu zpracování.

Skutečnou spotřebu zjistíte na zkušebních plochách.

Je-li to nutné, ředí se KEIM Spezial-Fixativem.

Čištění nářadí

Po každém pracovním kroku důkladně vyčistit vodou.

Skladování

12 měsíců v dobře uzavřených nádobách při skladování v chladu, ale chráněné před mrazem.

Bezpečnostní opatření

Zakryjte plochy, které se nemají natírat, zvláště sklo, keramiku a přírodní kámen.

Musí se dodržovat všeobecná stavebně technická pravidla. Vyhrazujeme si změny sloužící ke zlepšení výrobku nebo jeho aplikace. Zveřejněním tohoto vydání ztrácejí platnost dřívější vydání.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, rukavice). V případě potřeby ochranu očí (protichemické brýle nebo obličejový štít). Osobní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.

První pomoc
 • při zasažení kůže odstranit potřísněný oděv a kůži umýt vodou a mýdle
 • při zasažení očí vymývat vodou 10–15 minut
 • při náhodném požití ihned vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody

Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledat lékařské ošetření.


Všechna práva vyhrazena. © 2003 - 2024 Dr. Pavel Nováček | Mapa stránek
Design by Martin Lutonský