TECHNICKÉ LISTY

KEIM Isoliergrund technický list

technický list v PDF

interiér

Pro informaci o ceně nás neváhejte kontaktovat.

Popis

KEIM Isoliergrund je bezbarvý základní nátěr s velmi dobrou propustností pro vodní páry.

Oblast použití

KEIM Isoliergrund slouží jako základní nátěr pro zvláště obtížné podklady se sklonem k tvorbě skvrn či prosakování podkladu, jako např. u dřevovláknitých desek, anilinových barviv, vodních map, rzi, nikotinu, téru apod. Podklad musí být nosný, suchý a bezprašný.

Přednosti materiálu
  • vysoká propustnost pro vodní páry
  • odolnost proti žloutnutí
  • dobrá přilnavost
Dodávaná forma

Kanystry o obsahu 5 l.

Hustota

0,8 g/cm3

Pokyny pro zpracování

Obecně postačuje jeden nátěr. U zvláště silných projevů prosakování se doporučuje dvojnásobný nátěr.

KEIM Isoliergrund se dodává v konzistenci připravené ke zpracování a musí se nanášet neředěný.

Asi po 5 hodinách lze KEIM Isoliergrund přetírat přípravky systémů KEIM Biosil, Quarzil, Concretal a Granital.

Spotřeba

Při jednovrstvém ošetření přípravkem KEIM Isoliergrund cca 0,1 litru na m2.

Čištění nářadí

Ihned po použití nitroředidlem.

Skladování

V uzavřeném obalu a v chladu lze skladovat cca 1 rok.

Značení podle zákona o nebezpečných látkách

F: vysoce hořlavý
Xn: zdraví škodlivý
R20: Zdraví škodlivý při vdechování
S16: Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - zákaz kouření!
S23: Nevdechujte páry
S38: V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů
S51: Používejte pouze v dobře větraných prostorách

Upozornění

Jedná se o hořlavý materiál

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, rukavice). V případě potřeby ochranu očí (protichemické brýle nebo obličejový štít). Osobní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.

První pomoc
  • při zasažení kůže odstranit potřísněný oděv a kůži umýt vodou a mýdle
  • při zasažení očí vymývat vodou 10–15 minut
  • při náhodném požití ihned vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody

Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledat lékařské ošetření.


Všechna práva vyhrazena. © 2003 - 2022 Dr. Pavel Nováček | Mapa stránek
Design by Martin Lutonský