TECHNICKÉ LISTY

KEIM Kristall-Felsit technický list

technický list v PDF

interiér/exteriér

Pro informaci o ceně nás neváhejte kontaktovat.

Popis

KEIM Kristall-Felsit je silikátová povrstvovací přísada do základních nátěrů a mezinátěrů v systému KEIM Purkristalat. KEIM Kristall-Felsit obsahuje vyváženou směs kvalitních silikátů s nejrůznějším tvarem zrn.

Oblast použití

KEIM Kristall-Felsit se přidává jako povrstvovací přísada do rozmíchané barvy KEIM Purkristalat pro vybavení základních nátěrů a mezinátěrů pro překrytí trhlin a vyrovnání strukturních rozdílů.

KEIM Kristall-Felsit lze použít jako povrstvovací přísadu v systému KEIM Purkristalat na všechny podklady vhodné pro KEIM Purkristalat. V exteriéru je vhodný jen jako přísada.

V interiéru lze KEIM Kristall-Felsit použít samotný jako základní povrstvovací nátěr pod následující mezinátěry a svrchní nátěry materiálem KEIM Quarzil nebo KEIM Quarzil-historisch.

Přednosti materiálu

KEIM Kristall-Felsit jako přísada v rozmíchané barvě KEIM Purkristalat překrývá trhliny a vyrovnává strukturní rozdíly podkladu. Umožňuje tak použít KEIM Purkristalat i na problémových podkladech.

 • překrývá trhliny
 • vyrovnává strukturu
 • nerozpustně se prokřemení do podkladu
 • netvoří film
 • maximálně propustný pro vodní páry
 • odolný vůči UV záření
 • nehořlavý
Charakteristika materiálu

specifická hmotnost: 1,69 g/cm3

hodnota pH: < 11,5

Barevný odstín

Bílý.

Příprava podkladu

Podklad musí být nosný, suchý, savý, čistý, zbavený prachu a mastnoty. Zcela se musí odstranit uvolněné části, nečistoty, olejovité látky, mechy a řasy.

Zpracování

Povrstvovací základní nátěry a mezinátěry systémem KEIM Purkristalat s přidáním KEIM Kristall-Felsitu se nanášejí štětkou bez ostrých přechodů mokré do mokrého.

Namíchání barvy
Do 4 litrů KEIM fixativu se namočí 5 kg barevného prášku KEIM Purkristalat a rozmíchá se na 10 litrů hotové homogenní barvy pro svrchní nátěr. Lepší homogenity a vydatnosti (menší spotřeby!) se dosáhne při rozmíchání barvy den předem. Pro základní nátěry a mezivrstvy se rozmíchaná barva ředí podle předpisu KEIM fixativem a přimíchá se povrstvovací přísada KEIM Kristall-Felsit.

Množství přidávaného KEIM Kristall-Felsitu:
Podle požadovaného povrstvovacího a vyrovnávacího účinku se do základního nátěru přidá 50 % nebo 100 % KEIM Kristall-Felsitu a do mezinátěru případně dalších 50 %.

Přídavek 50 %:
10 kg rozmíchaného KEIM Purkristalatu + 5 kg KEIM Kristall-Felsitu +

 • 2-6 litrů KEIM Fixativu (základní nátěr) nebo
 • 2-4 litry KEIM Fixativu (mezinátěr)

Přídavek 100 %:
10 kg rozmíchaného KEIM Purkristalatu +
10 kg KEIM Kristall-Felsitu +
2-6 litrů KEIM Fixativu (základní nátěr)

Podmánky zpracování

Teplota okolního vzduchu a podkladu > + 5°C. Nezpracovávejte při silném oslunění nebo na sluncem vyhřátém podkladu. Natírané plochy chraňte během práce a po ní před přímým sluncem, větrem a deštěm.

Mezi jednotlivými nátěry dodržujte dobu schnutí minimálně 12 hodin.

Spotřeba

Na hladkém podkladu pro každý povrstvovací dvojitý nátěr:
s přídavkem 50%: cca 0,1 kg KEIM Kristall-Felsitu
s přídavkem 100%: cca 0,2 kg KEIM Kristall-Felsitu, (jako základní nátěr pro systém KEIM Quarzil cca 0,5 kg KEIM Kristall-Felsitu).

Udaná čísla jsou orientační hodnoty, závislé na charakteru podkladu, struktuře nátěru a způsobu zpracování. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit jen na objektu položením vzorových ploch.

Čištění nářadí

Ihned po použití omýt velkým množstvím vody. Během přestávek v práci ukládejte nářadí do barvy nebo do vody.

Dodávaná forma

Nádoby po 5 a 25 kg.

Skladování

V uzavřených nádobách v chladu, ale chráněné proti mrazu, lze skladovat cca 12 měsíců.

Značení podle zákona o nebezpečných látkách

Odpadá.

Přepravní značení

Odpadá.

Likvidace

Odpadový klíč ES č. 08 01 03.
K recyklaci odevzdávejte jen vyčištěné obaly.

Bezpečnostní pokyny

Minerální pojivo reaguje alkalicky. Zakryjte plochy, které se nemají natírat (např. sklo, kámen, keramiku, dřevo apod.). Potřísnění okolních ploch nebo komunikací ihned nařeďte velkým množstvím vody a odstraňte. Oči a pokožku chraňte před potřísněním. Chraňte před dětmi.

Je nutné dodržovat všeobecná stavebně technická pravidla. Údaje v tomto technickém listu nenahrazují povinné zkoušky produktu ohledně vhodnosti pro zamýšlené použití. Vyhrazujeme si změny sloužící ke zlepšení produktu nebo jeho aplikace. Publikací tohoto vydání ztrácejí dřívější vydání platnost.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, rukavice). V případě potřeby ochranu očí (protichemické brýle nebo obličejový štít). Osobní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.

První pomoc
 • při zasažení kůže odstranit potřísněný oděv a kůži umýt vodou a mýdle
 • při zasažení očí vymývat vodou 10–15 minut
 • při náhodném požití ihned vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody

Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledat lékařské ošetření.


Všechna práva vyhrazena. © 2003 - 2022 Dr. Pavel Nováček | Mapa stránek
Design by Martin Lutonský