TECHNICKÉ LISTY

KEIM Künstlerfarben technický list

technický list v PDF

interiér/exteriér

Popis

KEIM Künstlerfarben
KEIM Künstlerfarben jsou dvousložkové čistě silikátové barvy pro umělecké malby s nejvyšší životností a nepřekonatelnou zářivostí barev. KEIM Künstlerfarben se skládají z barevných past a z tekutého fixativu z vodního skla.

Pasta KEIM Künstlerfarbe
Mimořádně kvalitní čistě anorganický barevný přípravek s maximální koncentrací vybraných minerálních pigmentů a nejjemnějších zkřemeňujících pomocných látek, rozmíchaný destilovanou vodou.

KEIM Fixativ
Čistě silikátové pojivo (křemičitan draselný) pro KEIM Künstlerfarben k následnému fixování hotových maleb.

Oblast použití

KEIM Künstlerfarben se přednostně aplikují na materiál KEIM Malgrundmasse, která představuje ideální nosič obrazu.

KEIM Künstlerfarben lze zpracovat jako krycí i jako lazuru. Malování barevnými pastami bez pojiva dovoluje provádět během práce korektury a práci přerušovat. KEIM Künstlerfarben okouzlují díky vysoké koncentraci pigmentů a čistotě barev s nedostižnou zářivostí.

Vlastnosti výrobku
 • absolutně světlostálé anorganické pigmenty
 • maximální koncentrace pigmentů
 • minerálně matné při nedostižné zářivosti
 • extrémně odolné proti klimatickým vlivům
 • maximální propustnost pro vodní páru (hodnota sd = 0,01 m)
 • všechny složky jsou odolné vůči UV-záření
 • nehořlavý
 • odolný proti plynným průmyslovým zplodinám
 • odolný proti rozpouštědlům
 • nebobtná
 • možné jsou všechny požadované druhy vzhledu od krycího po lazury a granury
 • ekologicky nezávadný
 • nezávadný z hlediska biologie staveb
Charakteristika materiálu

Pasta KEIM Künstlerfarbe:
specifická hmotnost: 1,3-1,5 g/cm3

KEIM Fixativ:
specifická hmotnost: 1,17 g/cm3
hodnota pH: 11,3

KEIM Künstlerfarbe (zafixovaná):
Difuzní odpor proti vodní páře sd = 0,01 m

Barevný odstín (KEIM Künstlerfarben)

30 odstínů podle barevnice KEIM Farben-Spektrum (Künstlerfarben).

Příprava podkladu

Materiál KEIM Malgrundmasse naneste podle pokynů výrobce. Po dostatečné čekací době sytě natřete směrem zdola nahoru leptací tekutinou KEIM Ätzflüssigkeit, naředěnou vodou v poměru 1:3. Omyjte dostatkem vody.

Zpracování

Malování:
Podklad před malováním dobře navlhčete destilovanou vodou, abyste mohli malovat mokré do mokrého. Stříkejte vodu na podklad fixírkou tak dlouho, až bude nasycený a nebude přijímat další vodu.

KEIM Künstlerfarben (pasty připravené ve výrobě) se ředí podle potřeby destilovanou vodou. V této formě s nimi lze pracovat jak krycí, tak lazurní technikou. Barvy se však nesmí nanášet pastózně. Jestliže během práce podklad barvy vsakuje, musí se znovu navlhčit.

Dokud není malba zafixovaná, lze snadno provádět opravy. Obraz navlhčete destilovanou vodou, barvu odstraňte vlhkou houbou a opravované místo znovu přemalujte.

Přestávky v práci jsou bez problémů možné, pokud před zahájením další práce podklad znovu navlhčíte.

Fixování:
Malby barvami KEIM Künstlerfarben se fixují opakovaně. Podklad musí být před fixováním zcela suchý. KEIM Fixativ nařeďte destilovanou vodou v poměru 1:3 a fixírkou nastříkejte na hotovou malbu. Při prvním a druhém fixování se nanáší jen velmi slabá mlha.

Při třetím a čtvrtém fixování použijte fixativ trochu více naředěný. Potom se malba ještě čtyřikrát až pětkrát přetře naředěným fixativem pomocí širokého štětce. Nanášejte jen tolik tekutiny, aby zředěný fixativ po 3 minutách úplně vsákl do podkladu. Přebývající materiál opatrně odtupujte čistým hadříkem. Místa, která již nepřijímají další fixativ, při dalším nanášení vynechejte, abyste předešli zesklovatění přebytečného fixativu.

Fixování je hotové, když se barva již nedá suchým hadříkem setřít.

Doba schnutí

Mezi jednotlivým nanášením fixativu dodržujte dobu schnutí minimálně 12 hodin. Předcházející vrstva fixativu musí za všech okolností dobře proschnout.

Podmínky zpracování

Teplota okolního vzduchu a podkladu > + 5 °C. Nemalujte ani nefixujte při přímém oslunění nebo na sluncem vyhřátém podkladu. Natírané plochy chraňte během práce a po ní před přímým sluncem, větrem a deštěm.

Spotřeba

Lze zjistit vysazením vzorových ploch.

Čištění nářadí

Ihned po použití omýt velkým množstvím vody. Během přestávek v práci ukládejte nářadí do barvy nebo do vody.

Cizí přísady

Aby se udržely speciální vlastnosti výrobku KEIM Künstlerfarben, nesmí se do něj přidávat žádné další látky.

Péče o malby

V intervalech asi 10 až 20 let je vhodné očistit malby od prachu a špíny měkkým kartáčem a vodou s přídavkem asi 5% roztoku čpavku. Poté omyjte čistou vodou. Úplně vyschlé plochy se pro dodatečné zafixování několikrát přestříkají směsí fixativu KEIM Fixativ a vody v poměru 1:3.

Dodávaná forma

KEIM Künstlerfarben:
sklenice po 100 ccm, 250 ccm a 500 ccm

KEIM Fixativ:
nádoby po 5 litrech

Pro vzorkování se nabízí vzorník KEIM Künstlerfarben-Sortiment.

Skladování

V chladu, ale chráněné proti mrazu cca 12 měsíců.

Značení podle zákona o nebezpečných látkách

Odpadá.

Přepravní značení

Odpadá.

Likvidace

KEIM Künstlerfarbe: odpadový klíč ES č. 08 01 03
KEIM Fixativ: odpadový klíč ES č. 06 02 99
K recyklaci odevzdávejte jen vyčištěné obaly.

Bezpečnostní pokyny

Minerální pojivo reaguje alkalicky. Zakryjte plochy, které se nemají natírat (např. sklo, kámen, keramiku, dřevo apod.). Potřísnění okolních ploch nebo komunikací ihned nařeďte velkým množstvím vody a odstraňte. Oči a pokožku chraňte před potřísněním. Chraňte před dětmi.

Kód produktu: M-SK 02

Je nutné dodržovat všeobecná stavebně technická pravidla. Údaje v tomto technickém listu nenahrazují povinné zkoušky produktu ohledně vhodnosti pro zamýšlené použití. Vyhrazujeme si změny sloužící ke zlepšení produktu nebo jeho aplikace. Publikací tohoto vydání ztrácejí dřívější vydání platnost.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, rukavice). V případě potřeby ochranu očí (protichemické brýle nebo obličejový štít). Osobní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.

První pomoc
 • při zasažení kůže odstranit potřísněný oděv a kůži umýt vodou a mýdle
 • při zasažení očí vymývat vodou 10–15 minut
 • při náhodném požití ihned vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody

Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledat lékařské ošetření.


Všechna práva vyhrazena. © 2003 - 2019 Dr. Pavel Nováček | Mapa stránek
Design by Martin Lutonský