TECHNICKÉ LISTY

KEIM Lignosil®-Base technický list

technický list v PDF

 

Pro informaci o ceně nás neváhejte kontaktovat.

Popis produktu KEIM Lignosil-Base je vysoce specializovaný venkovní základní nátěr na dřevo. Díky speciálnímu složení na bázi alkydové pryskyřice KEIM Lignosil-Base zpevňuje povrch dřeva, jeho jedinečná jemná silikátová plniva zaručují optimální přídržnost barevného nátěru KEIM Lignosil-Color.
Oblast použití Základní nátěr v systému KEIM Lignosil na ochranu rozměrově nestálých a omezeně rozměrově stálých dřevěných dílů vůči povětrnosti. KEIM Lignosil-Base se nepoužívá jako vrchní nátěr. KEIM Lignosil-Base se musí vždy přepracovat barvou Lignosil-Color/-IQ. Výjimka: nátěr řezných ploch na staveništi v místech, která nebudou vidět.
Vlastnosti výrobku
 • výborná ochrana proti vlhkosti
 • (v systému KEIM Lignosil)
 • výborná adheze
 • dobrá penetrační schopnost
 • obsahuje rozpouštědla
 • zpevňuje
 • unikátní silikátové složky
 • zkoušený podle DIN EN 927
 • nezávislý atest Fraunhofer WKI (č. OT.135-2010)
 • Evropský patent EP 2 208 544

Charakteristika materiálu

 • pevné složky: cca 60 %
 • specifická hmotnost: cca 0,9 g/cm3
 • pojivo: olej, alkydová pryskyřice
 • difuzně ekvivalentní tloušťka vzduchové vrstvy: sd* < 0,5 m (DIN EN ISO 12572 wet-cup)
 • nasákavost vodou: mc* ≤ 175 g/m2 (DIN EN 927-2) * (KEIM Lignosil-Base + KEIM Lignosil-Color)
Odstíny
Bezbarvý
Pokyny pro zpracování

Příprava podkladu:

Podklad musí být nosný, suchý (vlhkost dřeva do 18 %, podle listu BFS č.18), čistý a zbavený všech volných částí, prachu, oleje a ostatních látek se separačním účinkem. Přetírání starých nátěrů je nutné vyzkoušet. Doporučujeme však staré nátěr pokud možno kompletně odstranit. Poškozené plochy obruste na zdravé dřevo. Olejovité druhy dřev očistěte nitro-ředidlem.

Zpracování

KEIM Lignosil-Base se nanáší dvojitě, přednostně štětkou, válečkem, airless stříkáním nebo strojově např. natíracím strojem. Nové dřevo se ošetřuje dvakrát ze všech stran, zásadně před montáží. V případě potřeby lze KEIM Lignosil-Base ředit do max. 10 % ředidlem KEIM Lignosil-Base-DL. Základní nátěr se po zaschnutí přepracuje vrchním nátěrem barvou KEIM Lignosil- Color. Dodržujte doby schnutí! Při renovaci ze všech stran nanesených starých nátěrů nebo zcela nepoškozených nenatřených fasádních obkladů lze vynechat základní nátěr na zadní straně.

Upozornění:

Všechny řezné plochy je nezbytně nutné chránit před vlhkostí nátěrem KEIM Lignosil-Base!

Barevný nátěr:

Barevný nátěr se provádí dvakrát na pohledové straně neředěným materiálem KEIM Lignosil-Color.

Podmínky pro zpracování:

Teplota podkladu a vzduchu nad +5 °C. Zpracovávat jen za suchého počasí. Nezpracovávat na silném slunci, sluncem vyhřátých podkladech nebo při silném větru. Plochy po natření chraňte před příliš rychlým vysycháním, větrem, deštěm a silným osluněním.

Doby schnutí:

Při 23°C a 50 % relativní vlhkosti vzduchu KEIM Lignosil- Base asi po 6 hodinách nelepí a přetírat lze zpravidla po 24 hodinách. Při vyšší relativní vlhkosti vzduchu nebo nižších teplotách se schnutí příslušně prodlouží.

Spotřeba

Pro dvojitý základní nátěr ohoblovaného nového dřeva, podle druhu dřeva, cca 0,1 l/m2 KEIM Lignosil- Base. Udaná spotřeba je orientační.

Čištění nářadí

Náhražkou terpentýnu.

Dodávaná forma

Nádoby po 2,5 l, 5 l a 20 l
Vzorek: 250 ml

Skladování

KEIM Lignosil-Base lze skladovat v uzavřené nádobě a v chladu, avšak chráněný před mrazem 12 měsíců. Chraňte před horkem a přímým sluncem.

Nakládání s odpadem

Viz bezpečnostní list
Upozornění: Dřevo ošetřené systémem KEIM Lignosil spadá podle vyhlášky o likvidaci dřeva do třídy A II (klížené, povlakované, lakované dřevo bez halogen-organických sloučenin v nátěru a bez impregnačních prostředků).

Bezpečnostní pokyny

Zakryjte plochy, které se nemají natírat, zvláště sklo, keramiku a přírodní kámen. Oči a pokožku chraňte před potřísněním. Skladujte mimo dosah dětí.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, rukavice). V případě potřeby ochranu očí (protichemické brýle nebo obličejový štít). Osobní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem. Při práci v interiérech je nutno zajistit dostatečné větrání, při nevolnostech je nutno ihned opustit místnost, případně vyhledat lékařskou pomoc.

První pomoc
 • při zasažení kůže odstranit potřísněný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem
 • při zasažení očí vymývat vodou 10–15 minut
 • při náhodném požití ihned vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody

Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledat lékařské ošetření.


Všechna práva vyhrazena. © 2003 - 2024 Dr. Pavel Nováček | Mapa stránek
Design by Martin Lutonský