TECHNICKÉ LISTY

KEIM Lignosil®-Verano technický list

technický list v PDF

 

Pro informaci o ceně nás neváhejte kontaktovat.

Popis produktu KEIM Lignosil-Verano je silikátová šedá barva pro venkovní lazurní nátěry na omezeně rozměrově stálé a rozměrově nestálé dřevěné stavební díly. Nátěr KEIM Lignosil-Verano simuluje zešedlý patinovaný povrch, jaký vznikne několikaletým působením klimatických vlivů na přírodní dřevo. KEIM Lignosil-Verano podléhá přirozenému stárnutí a vyrovnává tak optické rozdíly, které mohou vznikat nerovnoměrným zvětráváním exponovaných a chráněných ploch neošetřeného dřeva. Upozornění: KEIM Lignosil-Verano slouží k úpravě povrchového vzhledu a nezajišťuje ochranu dřeva podle DIN 68800 ani nátěr podle DIN EN 927.
Oblast použití Silikátová šedá lazura ze systému KEIM Lignosil k venkovní povrchové úpravě omezeně rozměrově stálých a rozměrově nestálých dřevěných stavebních dílů, především s řezaným povrchem.
Vlastnosti výrobku
 • simuluje přirozeně zešedlý, patinovaný povrch dřeva
 • bez biocidů
 • světlostálý, stabilní barevný odstín
 • matný, přírodní vzhled
 • dobrá adheze
 • netvoří film
 • otevřený pro difuzi
 • velmi hospodárný
 • velmi rychle schne

Charakteristika materiálu

 • specifická hmotnost: cca 1,1-1,2 g/cm3
 • difuzně ekvivalentní tloušťka vzduchové vrstvy: sd* < 0,02 m (DIN EN ISO 12572 wet-cup)
 • nezajišťuje ochranu proti vodě podle DIN-EN 927-2

Odstíny

dle poptávky

Pokyny pro zpracování

Příprava podkladu:

Podklad musí být nosný, suchý (vlhkost dřeva do 18 %, viz Věstník BFS č. 18), čistý a zbavený všech volných částí, prachu, oleje a ostatních látek se separačním účinkem.

Zpracování:

Lazuru KEIM Lignosil-Verano lze podle požadovaného vzhledu nanášet v jednom nebo dvou nátěrech. Zpracování je možné štětkou, válečkem, airless stříkáním nebo průmyslovými technologiemi. Mechanická poškození je nutno opravit originálním materiálem.

Upozornění:

U vodou ředitelných nátěrů na dřevo může dojít k zabarvení látkami vymytými z dřeva.

Spotřeba:

Na jeden nátěr: cca 0,1–0,2 l/m² KEIM LignosilVerano. Udaná spotřeba je orientační. Přesná spotřeba závisí na struktuře, vlastnostech podkladu a způsobu nanášení. Lze ji zjistit jen vysazením zkušebních ploch na objektu.

Podmínky zpracování:

Teplota podkladu a vzduchu nad +5 °C. Zpracovávat jen za suchého počasí. Nezpracovávat na silném slunci, sluncem vyhřátých podkladech nebo při silném větru. Plochy po natření chraňte před příliš rychlým vysycháním, větrem, deštěm a silným osluněním.

Doba schnutí:

Při 23 °C a 50 % relativní vlhkosti vzduchu asi po 4 hodinách již nelepí. Při vyšší relativní vlhkosti vzduchu nebo nižších teplotách se schnutí příslušně prodlouží.

Čištění nářadí:

Nářadí ihned po použití očistěte vodou. Během přestávek nářadí uchovávejte v barvě nebo ve vodě.

Dodávaná forma

Nádoby po 1 l, 2,5 l, 5 l a 20 l.

Skladování

KEIM Lignosil-Verano lze skladovat 12 měsíců v uzavřené nádobě a v chladu, avšak chráněný před mrazem. Chraňte před horkem a přímým sluncem.

Nakládání s odpadem

Viz bezpečnostní list
Upozornění:
Dřevo ošetřené systémem KEIM Lignosil spadá podle vyhlášky o likvidaci dřeva do třídy A II (klížené, povlakované, lakované dřevo bez halogen-organických sloučenin v nátěru a bez impregnačních prostředků).

Bezpečnostní pokyny

Zakryjte plochy, které se nemají natírat, zvláště sklo, keramiku a přírodní kámen. Oči a pokožku chraňte před potřísněním. Skladujte mimo dosah dětí.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, rukavice). V případě potřeby ochranu očí (protichemické brýle nebo obličejový štít). Osobní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.

Při práci v interiérech je nutno zajistit dostatečné větrání, při nevolnostech je nutno ihned opustit místnost, případně vyhledat lékařskou pomoc.

První pomoc
 • při zasažení kůže odstranit potřísněný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem
 • při zasažení očí vymývat vodou 10–15 minut
 • při náhodném požití ihned vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody

Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledat lékařské ošetření.


Všechna práva vyhrazena. © 2003 - 2023 Dr. Pavel Nováček | Mapa stránek
Design by Martin Lutonský