TECHNICKÉ LISTY

KEIM Lotexan® technický list

technický list v PDF

exteriér

Pro informaci o ceně nás neváhejte kontaktovat.

Popis

Bezbarvý hydrofobizační prostředek pro závěrečné ošetření na bázi siloxanu.

Oblast použití

KEIM Lotexan je určen pro vytváření vodoodpudivé ochranné vrstvy, vhodné zvláště pro minerální omítky a nátěry, pohledový beton, betonové prefabrikáty, vymývaný beton, vápenopískové tvárnice a cemenovláknité desky. KEIM Lotexan chrání proti vodě, kyselému dešti a vzdušnému znečištění.

Vlastnosti výrobku

KEIM Lotexan má velice malé částice a proniká hluboko do pórů stavebních hmot. Po odpaření ředidla se účinná látka usazuje na stěnách pórů a chemickou reakcí s normální vlhkostí vzduchu a stavební hmoty rozvíjí své hydrofobní vlastnosti. Póry zůstávají otevřené a prostupnost stavební hmoty pro vodní páry zůstane zachována.

  • vysoká vodoodpudivost
  • netvoří film
  • plná propustnost pro difuzi páry
  • velká hloubka penetrace
  • vysoká stabilita vůči zásadám
  • redukuje znečištění a růst plísní a kvasinek
  • odolnost vůči klimatickým vlivům
Charakteristika materiálu

vzhled: bezbarvá tekutinabr specifická hmotnost: cca 0,8 g/cm3

Pokyny pro zpracování

Podklad musí být suchý, savý, čistý, zbavený prachu a mastnoty. Na ošetřované plochy se KEIM Lotexan nanáší štětkou, nebo ještě lépe zaplavováním (ne rozprašováním) dvakrát mokré do mokrého, v odstupu asi 10 minut tak, aby stavební hmota dostatečně nasákla.

Hloubka penetrace

Pro funkční hydrofobizaci je v normálním případě nutná minimální hloubka penetrace 2 mm.

Podmínky zpracování

Teplota okolního vzduchu a podkladu > +5 °C. Nezpracovávejte při přímém oslunění nebo na podkladech vyhřátých sluncem.

Spotřeba

Pro dosažení minimální hloubky penetrace kolísá velikost spotřeby pro dvojnásobné nasycení podle objemu pórů mezi 0,2 a 0,8 l/m2. V normálním případě dostačuje 0,4 l/m2.

Udaná čísla jsou orientační hodnoty, závislé na vlastnostech podkladu. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit jen na objektu položením vzorových ploch.

Čištění nářadí

V kbelíku vody s přídavkem několika kapek saponátu. Pak opláchnout pod tekoucí vodou.

Dodávaná forma

Nádoby o obsahu 5 a 25 litrů.

Skladování

KEIM Lotexan lze skladovat 12 měsíců v chladu a suchu. Chraňte před horkem a přímým slunečním světlem.

Načaté nádoby vždy pečlivě uzavřete. Nezbytně nutné je zabránit pronikání vlhkosti. Chraňte před oxidačními prostředky.

Značení podle zákona o nebezpečných látkách

Xn: škodí zdraví
N: riziko pro životní prostředí
obsahuje aromatické uhlovodíky
R 10: hořlavina
R 51/53: jed pro vodní organismy; dlouhodobé škodlivé účinky R 65: poškozuje zdraví: při spolknutí může poškodit plíce
S 2: nesmí se dostat do rukou dětem
S 13: nesmí být v kontaktu s potravinami, nápoji a krmivy
S 23: nevdechujte plyn/kouř/výpary/aerosol
S 36: při práci noste vhodný ochranný oděv.

Klasifikace podle VbF

All

Přepravní značení

Složka A: odpadá
Složka B:
třída: 3
číslo: 31c
UN: 1993

Likvidace

Odpadový klíč ES č. 08 0102.
K recyklaci odevzdávejte jen beze zbytku vyprázdněné obaly.

Bezpečnostní pokyny

Plochy, které se nemají natírat (např. sklo, kámen, keramiku apod.), chraňte pomocí vhodných opatření. Potřísnění okolních ploch nebo komunikací ihned nařeďte velkým množstvím vody a odstraňte.

Oči a pokožku chraňte před potřísněním, případně okamžitě omyjte vodou. Při práci nejezte a nepijte. Chraňte před dětmi.

Kód produktu: odpadá

Je nutné dodržovat všeobecná stavebně technická pravidla. Údaje v tomto technickém listu nenahrazují povinné zkoušky produktu ohledně vhodnosti pro zamýšlené použití. Vyhrazujeme si změny sloužící ke zlepšení produktu nebo jeho aplikace. Publikací tohoto vydání ztrácejí dřívější vydání platnost.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, rukavice). V případě potřeby ochranu očí (protichemické brýle nebo obličejový štít). Osobní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.

První pomoc
  • při zasažení kůže odstranit potřísněný oděv a kůži umýt vodou a mýdle
  • při zasažení očí vymývat vodou 10–15 minut
  • při náhodném požití ihned vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody

Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledat lékařské ošetření.


Všechna práva vyhrazena. © 2003 - 2022 Dr. Pavel Nováček | Mapa stránek
Design by Martin Lutonský