TECHNICKÉ LISTY

KEIM Lotexan® N technický list

technický list v PDF

exteriér/interiér

Pro informaci o ceně nás neváhejte kontaktovat.

Popis

Bezbarvý hydrofobizační prostředek pro závěrečné ošetření na bázi siloxanu.

Oblast použití

KEIM Lotexan N je určen pro vytváření vodoodpudivé ochranné vrstvy vhodné zvláště pro nenatřený porézní přírodní kámen. Lze jím chránit všechny používané druhy přírodního kamene (alkalické i neutrální) proti vodě, kyselému dešti a vzdušnému znečištění.

Dodávaná forma

Nádoby o obsahu 5 a 20 l.

Spotřeba

Pro dosažení minimální hloubky penetrace kolísá velikost spotřeby pro dvojnásobné nasycení podle objemu pórů mezi 0,4 a 0,8 l/m2. V normálním případě dostačuje 0,5 l/m2.

Přesné hodnoty lze stanovit podle zkušebního nátěru přímo na objektu nebo podle zaslaných zkušebních vzorků kamene v laboratoři.

Zpracování

Pro nátěr materiálem KEIM Lotexan N musí mít povrch přírodního kamene otevřené póry, musí být bezprašný a suchý.

Na plochy se KEIM Lotexan N nanáší kartáčem, nebo lépe zaplavováním (ne stříkáním) dvakrát mokré do mokrého v odstupu asi 10 minut tak, aby stavební hmota dostatečně nasákla a nasytila.

Upozornění

Po předcházejících vysprávkách kamene nebo spár nebo po zpevnění přípravkem KEIM Silex OH musí být dodržena čekací doba nejméně 10 dní.

Hloubka penetrace

Pro funkční hydrofobizaci povrchů přírodního kamene je v normálním případě nutná minimální hloubka penetrace 2 mm. U kamene s velmi velkými póry může být nutná minimální hloubka penetrace až 5 mm.

Působení

KEIM Lotexan N proniká do pórů přírodního kamene. Po odpaření ředidla se účinná látka usazuje na stěnách pórů a chemickou reakcí s vlhkostí vzduchu a stavební hmoty rozvíjí své hydrofobní vlastnosti.

Tímto ošetřením nedojde k uzavření pórů v přírodním kameni, takže jeho prostupnost pro vodní páry zůstane prakticky zachována.

Upozornění

Jedná se o hořlavý materiál!

Skladování

KEIM Lotexan N lze skladovat v chladu a suchu po dobu 12 měsíců. Načaté kbelíky vždy pečlivě uzavřete. Bezpodmínečně nutné je zabránit přístupu vlhkosti.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, rukavice). V případě potřeby ochranu očí (protichemické brýle nebo obličejový štít). Osobní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.

První pomoc
  • při zasažení kůže odstranit potřísněný oděv a kůži umýt vodou a mýdle
  • při zasažení očí vymývat vodou 10–15 minut
  • při náhodném požití ihned vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody

Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledat lékařské ošetření.


Všechna práva vyhrazena. © 2003 - 2024 Dr. Pavel Nováček | Mapa stránek
Design by Martin Lutonský