TECHNICKÉ LISTY

KEIM NHL-Kalkputz-Fein technický list

technický list v PDF

 

Pro informaci o ceně nás neváhejte kontaktovat.

Popis produktu

KEIM NHL-Kalkputz-Fein je hotová omítka podle DIN EN 998-1 na bázi písku, vápna (bílé vápno, přírodní vysoce hydraulické vápno) a hydraulických přísad a dále s aditivy pro lepší zpracování a přídržnost. Pevnost odpovídá třídě malty CS II resp. P II podle DIN V 18550.

Oblast použití

KEIM NHL-Kalkputz-Fein je jemná vápenná omítka pro ruční i strojové zpracování a slouží jako vrchní omítka pro vnitřní, venkovní a vlhké plochy. Lze ji použít na všechny obvyklé jádrové omítky kromě podkladů obsahujících sádru, plastoelastických nebo zmýdelňujících.
KEIM NHL Kalkputz-Fein slouží i jako adhezní most pro dále nanášené vápenné omítky.
KEIM NHL-Kalkputz-Fein je omítka zvlášť vhodná pro opravy a rekonstrukce historických objektů a pro stavby zaměřené na zdravé bydlení.

Vlastnosti výrobku
 • zrnitost: 0–0,6 mm
 • vhodné stavebně biologické a fyzikální vlastnosti
 • vhodná pro strojní zpracování
 • snadné zpracování, možnost různého strukturování
 • vodoodpudivá
 • vybavená vysokou přídržností
 • možnost částečně nebo celoplošně ukládat armovací tkaninu (perlinku)

Charakteristika materiálu

 • pevnost v tlaku po 28 dnech: 1,5 – 5,0 N/mm2, CS II
 • chování při požáru: A1
 • propustnost pro páru μ: cca 10
 • nasákavost: W 2
 • pevnost v tahu: ≥ 0,08 N/mm2
 • tepelná vodivost: λ10,dry, mat: ≤ 0,82 W/(mK) pro P = 50 %* ≤ 0,89 W/(mK) pro P = 90 %* (tabulkové hodnoty podle EN 1745)
Pokyny pro zpracování

Příprava podkladu:

Podklad musí být pevný, nosný, zbavený prachu a nečistot. Praskliny klínovitě rozšiřte. Silně savé podklady v případě pochybností předvlhčete. Podklad musí být dokonale ztuhlý a vyschlý. Velmi hladké plochy předem dobře zdrsněte. Silně sprašující podkladové omítky nejprve zpevněte materiálem KEIM Fixativ (ředěným vodou 1:1 nebo 1:2).

Zpracování

KEIM NHL-Kalkputz-Fein lze zpracovávat ručně, malá množství lze namíchat míchadlem. Racionálnější je zpracování všemi obvyklými omítacími a míchacími stroji. Míchejte dostatečně, avšak ne přehnaně, jinak dojde k výrazné ztrátě pevnosti. Spotřeba vody cca 0,28–0,32 l/kg (tj. 7–8 l/pytel). Při zpracování pro vrchní omítku je tloušťka vrstvy min. 2 mm a max. 5 mm. KEIM NHL-Kalkputz-Fein se natahuje ocelovou lžíci a v prvním pracovním kroku se dobře celoplošně zahladí, na začátku tuhnutí může následovat konečné strukturování, např. filcováním, hlazením, volnou modelací, stříkáním nebo povrstvením.

Armování

KEIM NHL-Kalkputz-Fein natáhněte v tloušťce cca. 3-4 mm, armovací tkaninu (perlinku) v pruzích (10 cm překrývání okrajů) bez záhybů zatlačte do omítky lžicí a přetáhněte cca 2 mm NHL Kalkputz-Fein. Tkanina musí ležet v horní polovině armovací vrstvy, co nejblíže povrchu. Celková tloušťka vrstvy má být min. 5 mm a max. 6 mm.
Jako adhezní most se KEIM NHL-Kalkputz-Fein nanáší v tloušťce 3–5 mm, dobře zdrsní a nechá 1–2 dny tuhnout, nebo se přepracuje omítkou KEIM NHLKalkputz- Fein v tenké vrstvě mokré do mokrého. KEIM NHL-Kalkputz-Fein se musí zpracovat do začátku tuhnutí. Již zatuhlý materiál se nesmí znovu rozmíchávat. V úseku soklu používejte jako vrchní omítku jen v případě, že zásyp z hrubého štěrku brání vzlínání vody.

Upozornění

Při tenké vrstvě nebo příliš rychlém vysychání se musí omítnutá plocha jednou nebo několikrát vlhčit. Místnosti vytápějte opatrně, aby vysychání nebylo příliš rychlé (vznik trhlin, snížení pevnosti).

Podmínky pro zpracování:

Teplota stěny a okolního vzduchu nesmí být během zpracování a schnutí nižší než +5 °C a vyšší než +30 °C. Nezpracovávejte na silném slunci ani v průvanu.

Doba schnutí:

Před nanesením dalších materiálů je nutné dodržet čekací dobu min. 1 den na 1 mm omítky. Natírat tedy lze za 10 dnů. Vysoká vlhkost vzduchu a nízké teploty mohou dobu tuhnutí výrazně prodloužit. Při tenké vrstvě nebo příliš rychlém vysychání se musí omítnutá plocha jednou nebo několikrát vlhčit.

Přepracování

KEIM NHL-Kalkputz-Fein lze natírat všemi nátěrovými systémy KEIM nebo opatřit obkladem. Pro následný nátěr barvou KEIM Purkristalat se musí v každém případě dodržet minimální tloušťka vrstvy 5 mm.

Spotřeba

 • Spotřeba materiálu: cca 1,2 kg/m2/mm
 • Vydatnost: cca 21 l/pytel = cca 840 l/t

Čištění nářadí

Ihned po použití omýt vodou.

Dodávaná forma

Pytle po 25 kg (42 pytlů na paletě = 1 050 kg).

Skladování

V originálních obalech je doba skladovatelnosti min. 12 měsíců v suchém prostředí.

Nakládání s odpadem

Viz bezpečnostní list

Bezpečnostní pokyny

Vápno s vodou působí alkalicky. Plochy, které se nemají ošetřovat, zakryjte. Potřísněné okolní plochy ihned důkladně očistěte vodou. Oči a pokožku chraňte před potřísněním. Uchovávejte z dosahu dětí.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, rukavice). V případě potřeby ochranu očí (protichemické brýle nebo obličejový štít). Osobní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem. Při práci v interiérech je nutno zajistit dostatečné větrání, při nevolnostech je nutno ihned opustit místnost, případně vyhledat lékařskou pomoc.

První pomoc
 • při zasažení kůže odstranit potřísněný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem
 • při zasažení očí vymývat vodou 10–15 minut
 • při náhodném požití ihned vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody

Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledat lékařské ošetření.


Všechna práva vyhrazena. © 2003 - 2024 Dr. Pavel Nováček | Mapa stránek
Design by Martin Lutonský