TECHNICKÉ LISTY

KEIM NHL-Kalkputz-Grob technický list

technický list v PDF

 

Pro informaci o ceně nás neváhejte kontaktovat.

Popis produktu

KEIM NHL-Kalkputz-Grob je hotová omítka podle DIN EN 998-1 na bázi písku, vápna (bílé vápno, přírodní vysoce hydraulické vápno) a hydraulických přísad a dále s aditivy pro lepší zpracování a přídržnost. Pevnost odpovídá třídě malty CS II resp. P II podle DIN V 18550.

Oblast použití

KEIM NHL-Kalkputz-Grob je univerzální venkovní i vnitřní vápenná omítka pro ruční i strojové zpracování. Může se používat jako jádrová i vrchní omítka pro veškeré vnitřní, venkovní a vlhké plochy od sklepa až po střechu. KEIM NHL-Kalkputz-Grob je vhodný k omítání zdiva všeho druhu, betonu z drsného bednění apod. Jako vrchní omítka se KEIM NHL Kalkputz- Grob může používat na všechny obvyklé jádrové omítky třídy CS II–IV, kromě podkladů obsahujících sádru, plastoelastických nebo zmýdelňujících. Tato omítka je zvlášť vhodná pro objekty zaměřené na hygienu staveb a pro opravy historických objektů.

Vlastnosti výrobku
 • zrnitost: 0–3,0 mm
 • vhodné stavebně biologické a fyzikální vlastnosti
 • vhodná pro strojní zpracování
 • snadné zpracování
 • vodoodpudivá

Charakteristika materiálu

 • pevnost v tlaku po 28 dnech: 1,5–5,0 N/mm2, CS II
 • chování při požáru: A1
 • propustnost pro páru μ: cca 10
 • nasákavost: W 2
 • pevnost v tahu: ≥ 0,08 N/mm2
 • tepelná vodivost: λ10,dry,mat: ≤ 0,82 W/(mK) pro P = 50 %* ≤ 0,89 W/(mK) pro P = 90 %* (tabulkové hodnoty podle EN 1745)
Pokyny pro zpracování

Příprava podkladu:

Podklad musí být pevný, nosný, zbavený prachu a nečistot. Spodní omítky musí být dokonale ztuhlé. Hladké betonové plochy se musí předem opatřit adhezním mostem, např. KEIM NHL-Kalkputz-Fein nebo KEIM Universalputz. Silně savé podklady se musí předvlhčit. Při omítání mokrého zdiva nebo silně rozdílných spodních omítek se doporučuje zpracovávat KEIM NHL-Kalkputz-Grob v několika vrstvách, aby se zabránilo vzniku prasklin. Silně sprašující podkladové omítky nejprve zpevněte materiálem KEIM Fixativ (ředěným vodou 1:1 nebo 1:2).

Zpracování

KEIM NHL-Kalkputz-Grob lze zpracovávat ručně, malé množství lze namíchat míchadlem. Racionálnější je zpracování všemi obvyklými omítacími a míchacími stroji. Spotřeba vody: cca 0,24–0,27 l/kg (tj. 8,5-9,5 l/pytel). Při zpracování jako jádrová omítka je minimální tloušťka vrstvy 10 mm a jako vrchní omítka 5 mm. U tloušťky nad 20 mm a za jiných nepříznivých okolností zpracovávejte ve více vrstvách, při tom se doporučuje dodržet dostatečnou čekací dobu před nanesením poslední vrstvy (1 den na každý mm spodní omítky, předchozí vrstvu zdrsněte). Je to důležité zejména za nízkých teplot a tím zpomaleném tuhnutí! Na silně savém podkladu se jádrová omítka nanáší ve dvou vrstvách mokré do mokrého.

Upozornění

Zdivo s objemovou hmotností pod 700 kg/m3 a nebo tepelnou vodivostí pod 0,13 W/mK se musí omítat lehkými omítkami LW (KEIM Porosil-Leichtputz) podle DIN EN 998-1 (dříve DIN V 18550). V oblasti soklu používejte speciální soklové omítky.

Podmínky pro zpracování:

Teplota stěny a okolního vzduchu nesmí být během zpracování a schnutí nižší než +5 °C a vyšší než +30 °C. Nezpracovávejte na přímém slunci, za deště nebo větru a fasádu chraňte až do úplného ztuhnutí.

Doba schnutí:

Před nanesením dalších materiálů je nutné dodržet čekací dobu min. 1 den na mm omítky. Natírat tedy lze za 10 dnů. Vysoká vlhkost vzduchu a nízké teploty mohou dobu tuhnutí výrazně prodloužit. Při tenké vrstvě nebo příliš rychlém vysychání se musí omítnutá plocha jednou nebo několikrát vlhčit.

Přepracování

KEIM NHL-Kalkputz-Grob lze přepracovat všemi tenkovrstvými vrchními omítkami KEIM a natírat všemi nátěrovými systémy KEIM nebo opatřit obkladem. Pro následný nátěr barvou KEIM Purkristalat se musí v každém případě dodržet minimální tloušťka vrstvy 5 mm.

Spotřeba

 • Spotřeba materiálu: cca 1,3 kg/m2/mm
 • Vydatnost: cca 26 l/pytel = cca 740 l/t

Čištění nářadí

Ihned po použití omýt vodou.

Dodávaná forma Pytle po 25 kg (42 pytlů na paletě = 1.050 kg).
Skladování

V originálních obalech je doba skladovatelnosti min. 12 měsíců v suchém prostředí.

Nakládání s odpadem Viz bezpečnostní list
Bezpečnostní pokyny

Vápno s vodou působí alkalicky. Plochy, které se nemají ošetřovat, zakryjte. Potřísněné okolní plochy ihned důkladně očistěte vodou. Oči a pokožku chraňte před potřísněním. Uchovávejte z dosahu dětí.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, rukavice). V případě potřeby ochranu očí (protichemické brýle nebo obličejový štít). Osobní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.
Při práci v interiérech je nutno zajistit dostatečné větrání, při nevolnostech je nutno ihned opustit místnost, případně vyhledat lékařskou pomoc.

První pomoc
 • při zasažení kůže odstranit potřísněný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem
 • při zasažení očí vymývat vodou 10–15 minut
 • při náhodném požití ihned vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody

Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledat lékařské ošetření.


Všechna práva vyhrazena. © 2003 - 2023 Dr. Pavel Nováček | Mapa stránek
Design by Martin Lutonský