TECHNICKÉ LISTY

KEIM Purkristalat-Farbpulver technický list

technický list v PDF

exteriér

Pro informaci o ceně nás neváhejte kontaktovat.

Popis

KEIM Purkristalat je dvousložková barva podle VOB/C DIN 18 363; 2.4.1 (Silikátová barva) pro velmi trvanlivé a barevně zářivé fasádní nátěry. KEIM Purkristalat tvoří barevná prášková složka a tekutá složka z čistého tekutého silikátu draselného (fixativ) jako pojiva.

Barevný prášek KEIM Farbpulver
Čistě minerální barevný prášek s absolutně světlostálými anorganickými pigmenty a reaktivními minerálními moučkami.

KEIM Fixativ
Čistě minerální silikátové pojivo pro barvu Purkristalat (5 kg barevného prášku a 5 litrů fixativu dá asi 10 kg rozmíchané barvy). Ředidlo pro rozmíchanou barvu KEIM Purkristalat. Na přípravu silně savých podkladů (smíchat s vodou např. v poměru 1:1).

Rozmíchané s vodou v poměru 1:1 jako ředidlo pro rozdělanou barvu Purkristalat k přípravě čistě minerálních lazur a k následnému fixování nedostatečně vázaných silikátových nátěrů.

Oblast použití

KEIM Purkristalat se hodí na nátěry porézních a mechanicky pevných minerálních podkladů, zvláště na omítky. Svrchní vrstva omítky musí být silná nejméně 5 mm. Lehké omítky nejsou vhodné.

KEIM Purkristalat se díky svým vynikajícím vlastnostem zvláště hodí na renovaci historických staveb a pro realizaci stavebních projektů se zvláštními nároky na životnost a zářivost barev. Kombinace s dalšími navzájem přesně sladěnými složkami systému KEIM Purkristalat poskytuje nejširší paletu aplikačních variant.

Vlastnosti výrobku

KEIM Purkristalat je čistě silikátová barva. Pojivo tvoří čistý tekutý křemičitan draselný.

KEIM Purkristalatem se vytvářejí nátěry odolné proti povětrnostním vlivům s životností dlouhou desítky let. Jedinečným způsobem slučuje minerálně matnou povrchovou optiku, typickou pro historické stavby, se zářivostí barev.

 • nerozpustně se prokřemení do podkladu
 • netvoří film
 • maximální propustnost pro vodní páry (hodnota sd = 0,01 m)
 • minerálně matný
 • absolutně světlostálé anorganické pigmenty
 • všechny složky jsou odolné vůči UV-záření
 • nehořlavý
 • omyvatelný, odolný proti otěru
 • odolný proti průmyslovým zplodinám
 • odolný proti rozpouštědlům
 • bez zápachu
 • nebobtná
 • možné jsou všechny požadované druhy vzhledu od krycího po lazury a granury
 • vzhled podobný vápnu (historické stavby)
 • ekologicky nezávadný – neobsahuje rozpouštědla ani jiné škodlivé látky, proto se hodí pro potravinářské provozy
 • nezávadný z hlediska biologie staveb, příznivá ekologická bilance
Charakteristika materiálu

Barevný prášek KEIM Farbpulver
hustota upěchovaného materiálu: cca 0,8 g/cm3

KEIM Fixativ
specifická hmotnost: 1,17 g/cm3
hodnota pH: 11,3

Barva KEIM Purkristalat
difuzní odpor proti vodní páře: sd = 0,01 m

Barevný odstín (barevné prášky KEIM Purkristalat)

Bílá a odstíny podle barevnice KEIM Palette exclusiv.

Pokyny pro zpracování

Příprava podkladu:
Podklad musí být nosný, suchý, savý, čistý, zbavený prachu a mastnoty. Zcela se musí odstranit uvolněné části, nečistoty, olejovité látky, mechy a řasy.

Staré nátěry tvořící film odstraňte beze zbytku odstraňovačem starých disperzních nátěrů KEIM Dispersionsentferner. U silně savých nebo pískujících podkladů se doporučuje ošetření přípravkem KEIM Fixativ, naředěným vodou v poměru 1:1.

Sintrové vrstvy na nových omítkách se odstraňují leptací tekutinou KEIM Ätzflüssigkeit podle předpisu (viz Technický list).

Zpracování

KEIM Purkristalat se bez ostrých přechodů natírá nebo stříká nízkotlakým přístrojem (např. fasádní stříkačka KEIM) mokré do mokrého. Pro základní nátěr se doporučuje zpracování štětkou.

Namíchání barvy

Do 4 litrů KEIM fixativu se namočí 5 kg barevného prášku KEIM Purkristalat a rozmíchá se na 10 litrů hotové homogenní barvy pro svrchní nátěr. Lepší homogenity a vydatnosti (menší spotřeby!) se dosáhne při rozmíchání barvy den předem. Pro základní nátěry a mezivrstvy se rozmíchaná barva ředí podle předpisu KEIM fixativem a případně se přidává povrstvovací přísada KEIM Kristall-Felsit.

Složení nátěru podle podkladu
 • Normálně namáhané minerální podklady - dvouvrstvý nátěr
  Základní nátěr: 10 kg rozmíchaného KEIM Purkristalatu + 2-6 litrů KEIM Fixativu
  Svrchní nátěr: neředěný rozmíchaný KEIM Purkristalat

  V případě nemnoha jemných vlasových trhlin se do základního nátěru přídá navíc 5 kg přísady KEIM Kristall-Felsit

 • Při silnějším namáhání - trojvrstvý nátěr
  Základní nátěr: 10 kg rozmíchaného KEIM Purkristalatu + 2-4 litry KEIM Fixativu
  Mezinátěr: 10 kg rozmíchaného KEIM Purkristalatu + 2-4 litry KEIM Fixativu
  Svrchní nátěr: neředěný rozmíchaný KEIM Purkristalat

  V případě nemnoha jemných vlasových trhlin se do základního nátěru přidá navíc 5 kg přísady KEIM Kristall-Felsit.

 • Podklad s jemnými vlasovými trhlinami nebo strukturními rozdíly - trojvrstvý nátěr
  10 kg rozmíchaného KEIM Purkristalatu + 5 kg KEIM Kristall-Felsit.

  Podklad s nepohyblivými trhlinami do šířky 0,5 mm a/nebo většími strukturními rozdíly:
  talatu + 5 kg KEIM Kristall-Felsitu + 2-4 litry KEIM Fixativu

  Svrchní nátěr: neředěný rozmíchaný KEIM Purkristalat

 • Podklad s nepohyblivými trhlinami do šířky 0,5 mm a/nebo většími strukturními rozdíly - trojvrstvý nátěr
  Základní nátěr: 10 kg rozmíchaného KEIM Purkristalatu + 10 kg KEIM Kristall-Felsitu + 2-6 litrů KEIM Fixativu
  Mezinátěr: 10 kg rozmíchaného KEIM Purkristalatu + 5 kg KEIM Kristall-Felsitu + 2-4 litry KEIM Fixativu
  Svrchní nátěr: neředěný rozmíchaný KEIM Purkristalat

Následné ošetření

Na oblasti fasády vystavené silnému dešti, např. věže, nebo na konstrukčně špatně chráněné „návětrné strany“ naléhavě doporučujeme po závěrečném nátěru hydrofobizovat bezbarvým přípravkem KEIM Lotexan nebo KEIM Ecotec.

 • KEIM Lotexan se nanáší celoplošně nejdříve 8 dní po svrchním nátěru dvakrát mokré do mokrého.
 • KEIM Ecotec se nanáší celoplošně nejdříve 3 dny po svrchním nátěru.

Podmínky zpracování

Teplota okolního vzduchu a podkladu > + 5 °C. Nezpracovávejte při silném oslunění nebo na sluncem vyhřátém podkladu. Natírané plochy chraňte během práce a po ní před přímým sluncem, větrem a deštěm.

Doba schnutí

Mezi jednotlivými nátěry dodržujte dobu schnutí minimálně 12 hodin.

Spotřeba

Na hladkém podkladu:
pro dvojitý nátěr KEIM Purkristalatem:
asi 0,35 kg KEIM Purkristalat-Farbpulver
asi 0,40 litru KEIM Fixativ.

pro dvojitý nátěr s přísadou 50 % KEIM Kristall-Felsit v základním nátěru:
asi 0,35 kg KEIM Purkristalat-Farbpulver
asi 0,10 kg KEIM Kristall-Felsit
asi 0,40 litru KEIM Fixativ.

Udaná čísla jsou orientační hodnoty, závislé na charakteru podkladu, struktuře nátěru a způsobu zpracování. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit jen na objektu položením vzorových ploch.

Čištění nářadí

Ihned po použití omýt velkým množstvím vody. Během přestávek v práci ukládejte nářadí do barvy nebo do vody.

Cizí přísady

Aby se udržely speciální vlastnosti systému KEIM Purkristalat, nesmí se do něj přidávat žádné další látky.

Dodávaná forma

KEIM Purkristalat-Farbpulver: pytle po 5 a 30 kg
KEIM Fixativ: plechovky po 4 a 24 litrech

Skladování

Barevný prášek KEIM Purkristalat je v suchu neomezeně skladovatelný. KEIM Fixativ lze v uzavřených nádobách v chladu, ale chráněné proti mrazu, skladovat cca 12 měsíců.

Značení podle zákona o nebezpečných látkách

Odpadá.

Přepravní značení

Odpadá.

Likvidace

KEIM Purkristalat-Farbpulver: odpadový klíč ES č. 08 01 04
KEIM Fixativ: odpadový klíč ES č. 06 02 99

K recyklaci odevzdávejte jen vyčištěné obaly.

Bezpečnostní pokyny

Minerální pojivo reaguje alkalicky. Zakryjte plochy, které se nemají natírat (např. sklo, kámen, keramiku, dřevo apod.). Potřísnění okolních ploch nebo komunikací ihned nařeďte velkým množstvím vody a odstraňte. Oči a pokožku chraňte před potřísněním. Chraňte před dětmi.

Kód produktu: M-SK 02

Je nutné dodržovat všeobecná stavebně technická pravidla. Údaje v tomto technickém listu nenahrazují povinné zkoušky produktu ohledně vhodnosti pro zamýšlené použití. Vyhrazujeme si změny sloužící ke zlepšení produktu nebo jeho aplikace. Publikací tohoto vydání ztrácejí dřívější vydání platnost.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, rukavice). V případě potřeby ochranu očí (protichemické brýle nebo obličejový štít). Osobní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.

První pomoc
 • při zasažení kůže odstranit potřísněný oděv a kůži umýt vodou a mýdle
 • při zasažení očí vymývat vodou 10–15 minut
 • při náhodném požití ihned vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody

Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledat lékařské ošetření.


Všechna práva vyhrazena. © 2003 - 2022 Dr. Pavel Nováček | Mapa stránek
Design by Martin Lutonský