TECHNICKÉ LISTY

KEIM Restauro-Fuge technický list

technický list v PDF

interiér/exteriér

Pro informaci o ceně nás neváhejte kontaktovat.

Popis

Minerální spárovací suchá hmota s hydraulickými pojivy.

Oblast použití

KEIM Restauro-Fuge je spárovací hmota, zvláště pro přírodní kámen. Může se však používat k vysprávce spárování i pro jiné pohledové zdivo (cihly, tvárnice apod.).

Dodávaná forma

30 kg pytle s PE-vložkou, barevné odstíny podle přehledu přírodních kamenů (KEIM Natursteinkarte).

Údaje o materiálu
 • sypaná hmotnost: 1,55 kg/l
 • spotřeba vody: 0,15 l/kg
 • zpracovatelnost: max. 45 min.
 • doba tuhnutí: cca 5 hodin
 • pevnost v tlaku: 6,2 N/mm2
 • pevnost v tahu za ohybu: 3,1 N/mm2
 • smrštění: 0,01 mm/m
 • teplota při zpracování: minimálně 5 °C
Spotřeba

Cca 0,2 kg při hloubce a šířce spáry 1 cm.

Příprava podkladu

Vyškrábání:
Poškozená spárovací hmota i všechny cementové spáry se musí beze zbytku vyškrábat do hloubky dvojnásobné šířky spáry.

Čištění

Otevřené spáry pečlivě ostříkejte vodou.

Předvlhčení

Spárovací hmota se smí nanášet pouze do vlhkých spár. Dostatečné předvlhčení je proto nezbytně nutné. Přebývající vodu odsajte houbou.

Zpracování

Rozdělání: KEIM Restauro-Fuge se rozdělává pouze ve vodě, cca 4,5 l na 30 kg. U větších množství použijte míchadlo nebo míchačku s nuceným mícháním. Po asi pětiminutovém odstání má mít hmota konzistenci vlhké hlíny.

Nanášení

Zralá spárovací malta se spárovačkou pevně zatlačuje do spáry. Nová spárovací hmota se nemá na povrchu zahlazovat. U spár ležících v rovině se KEIM Restauro-Fuge nanáší přes povrch kamene a přebytek se pak odstraní špachtlí během tuhnutí. V ostatních případech se povrch spáry opatrně zdrsní ostrou hranou spárovačky.

Upozornění

Během předchozího doplňování kamenných částí musí spáry zůstat otevřené.

Skladování

Uzavřené pytle lze skladovat v suchu po dobu 6 měsíců.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, rukavice). V případě potřeby ochranu očí (protichemické brýle nebo obličejový štít). Osobní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.

První pomoc
 • při zasažení kůže odstranit potřísněný oděv a kůži umýt vodou a mýdle
 • při zasažení očí vymývat vodou 10–15 minut
 • při náhodném požití ihned vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody

Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledat lékařské ošetření.


Všechna práva vyhrazena. © 2003 - 2022 Dr. Pavel Nováček | Mapa stránek
Design by Martin Lutonský