TECHNICKÉ LISTY

KEIM Restauro-Giess technický list

technický list v PDF

interiér/exteriér

Pro informaci o ceně nás neváhejte kontaktovat.

Popis

Minerální restaurátorská suchá hmota s hydraulickými pojivy.

Oblast použití

KEIM Restauro-Giess je náhrada přírodního kamene k vytváření figur a stavebních dílů odléváním do otevřené nebo uzavřené formy.

Dodávaná forma

Pytle po 30 kg.

Údaje o materiálu
 • sypaná hmotnost: 1,59 kg/l
 • spotřeba vody: 0,17 l/kg
 • zpracovatelnost: max. 45 min.
 • doba tuhnutí: více než 8 hodin
 • pevnost v tlaku: 24,4 N/mm2
 • pevnost v tahu za ohybu: 5,7 N/mm2
 • koeficient tepelné roztažnosti: 12,6 · 10-6 K-1
 • teplota při zpracování: minimálně 5 °C
Spotřeba

Cca 2,2 kg/l.

Příprava podkladu

Rozdělání:
KEIM Restauro-Giess se rozdělává pouze ve vodě, cca 5 l na 30 kg. U větších množství použijte míchadlo nebo míchačku s nuceným mícháním. Po asi pětiminutovém zrání má být hmota lehce tekutá.

Formování

K odlévání se používají formy ze silikonové pryskyřice.

Opracování

Kamenické opracování je možné nejdříve po 8 dnech. Při tom je třeba vzít do úvahy, že barevný odstín zpravidla o tón zesvětlá.

Skladování

Uzavřené pytle lze skladovat v suchu po dobu 6 měsíců.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, rukavice). V případě potřeby ochranu očí (protichemické brýle nebo obličejový štít). Osobní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.

První pomoc
 • při zasažení kůže odstranit potřísněný oděv a kůži umýt vodou a mýdle
 • při zasažení očí vymývat vodou 10–15 minut
 • při náhodném požití ihned vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody

Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledat lékařské ošetření.


Všechna práva vyhrazena. © 2003 - 2024 Dr. Pavel Nováček | Mapa stránek
Design by Martin Lutonský