TECHNICKÉ LISTY

KEIM Restauro-Grund technický list

technický list v PDF

interiér/exteriér

Pro informaci o ceně nás neváhejte kontaktovat.

Popis

Minerální restaurátorská suchá hmota s hydraulickými pojivy.

Oblast použití

KEIM Restauro-Grund je náhrada přírodního kamene k podkládání hluboce poškozených míst (> 2 cm) a jako jádrový materiál při formování v otevřených formách.

Dodávaná forma

Pytle 30 kg.

Údaje o materiálu
 • sypaná hmotnost: 1,34 kg/l
 • spotřeba vody: 0,14 l/kg
 • zpracovatelnost: max. 45 min.
 • doba tuhnutí: cca 4 hodin
 • pevnost v tlaku: 26,5 N/mm2
 • pevnost v tahu za ohybu: 8 N/mm2
 • smrštění: 0,036 mm/m
 • teplota při zpracování: minimálně 5 °C
Spotřeba

Cca 20 kg/m2 při tloušťce vrstvy 1 cm.

Příprava podkladu

Vysekání:
Poškozený přírodní kámen, který má být doplněn přípravkem KEIM Restauro, odstraňte pomocí zubatého sekáče nebo podobných nástrojů až na zdravé jádro. Zvláště na rovném přírodním kameni má mít vysekávání kvádrový tvar, aby se restaurátorská malta mohla pevně zapracovat.

Armování

U vystupujících kamenných prvků může být zapotřebí opěrná armatura, která se provádí pomocí armovacích materiálů Restauro.

Čištění

Kamenný prach pečlivě odstraňte z doplňovaných oblastí tlakovým vzduchem nebo čistou vodou a kartáčem.

Předvlhčení

Restaurátorská hmota se smí nanášet pouze na vlhký podklad. Dostatečné předvlhčení je proto nezbytně nutné. Přebývající vodu odsajte houbou.

Zpracování

Rozdělání: KEIM Restauro-Grund se rozdělává pouze ve vodě, cca 4,0 l na 30 kg. U větších množství použijte míchadlo nebo míchačku s nuceným mícháním. Po asi pětiminutovém odležení má mít hmota konzistenci pro nanášení.

Nanášení

Podkladová hmota KEIM Restauro-Grund se nanáší na osekaná a předvlhčená poškozená místa. Výplň má sahat jen 2 cm pod povrch originální plochy kamene. Celková tloušťka vrstvy v jednom pracovním cyklu smí být max. 5 cm.

Čerstvě nanesenou hmotu chraňte před sluncem, větrem a deštěm.

Další opracování

Po zatuhnutí podkladové hmoty KEIM Restauro-Grund zdrsněte její povrch a před dalším přepracováním dodržte čekací dobu minimálně 1 den.

Skladování

Uzavřené pytle lze skladovat v suchu po dobu 6 měsíců.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, rukavice). V případě potřeby ochranu očí (protichemické brýle nebo obličejový štít). Osobní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.

První pomoc
 • při zasažení kůže odstranit potřísněný oděv a kůži umýt vodou a mýdle
 • při zasažení očí vymývat vodou 10–15 minut
 • při náhodném požití ihned vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody

Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledat lékařské ošetření.


Všechna práva vyhrazena. © 2003 - 2022 Dr. Pavel Nováček | Mapa stránek
Design by Martin Lutonský