TECHNICKÉ LISTY

KEIM Restauro-Top technický list

technický list v PDF

interiér/exteriér

Pro informaci o ceně nás neváhejte kontaktovat.

Popis

Minerální restaurátorská suchá hmota s hydraulickými pojivy.

Oblast použití

KEIM-Restauro-Top je náhrada přírodního kamene pro povrchové oblasti k napodobení barvy a struktury originálního kamene na objektu, ale také při formování v otevřených formách.

Barevné odstíny

Standardní odstíny podle přehledu přírodních kamenů (Natursteinkarte), možné jsou však i zvláštní odstíny podle vzorku kamene. Všechny odstíny lze navzájem míchat. Odstíny se slaďují s ošetřenými povrchy. Malé odchylky odstínu podmíněné změnou teploty a vzdušené vlhkosti nelze vyloučit.

Dodávaná forma

Pytle 30 kg.

Údaje o materiálu

sypaná hmotnost: 1,39 kg/l
spotřeba vody: 0,13 - 0,14 l/kg
zpracovatelnost: max. 45 min.
doba tuhnutí: cca 5 hodin
pevnost v tlaku: 17 N/mm2
pevnost v tahu za ohybu: 4,5 N/mm2
smrštění: 0,028 mm/m
teplota při zpracování: minimálně 5 °C

Spotřeba

Cca 20 kg/m2 při tloušťce vrstvy 1 cm.

Příprava podkladu

Vysekání:
Poškozený přírodní kámen, který má být doplněn přípravkem KEIM-Restauro, odstraňte pomocí zubatého sekáče nebo podobných nástrojů až na zdravé jádro.

Zvláště na rovném přírodním kameni má mít vysekání do hloubky min. 2 cm kvádrový tvar, aby se restaurátorská hmota mohla pevně zapracovat.

Pokud není z důvodu sochařské výzdoby staveb výše popsané vysekání možné, je třeba alespoň zajistit, aby vyspravená místa nenavazovala na původní materiál ve stejné úrovni.

Čištění

Kamenný prach pečlivě odstraňte z doplňovaných oblastí tlakovým vzduchem nebo čistou vodou a kartáčem.

Předvlhčení

Restaurátorská hmota se smí nanášet pouze na vlhký podklad. Dostatečné předvlhčení je proto nezbytně nutné. Přebývající vodu odsajte houbou.

Zpracování

Rozdělání: KEIM-Restauro-Grund se rozdělává pouze ve vodě, cca 4,0 l na 30 kg. U větších množství použijte míchadlo nebo míchačku s nuceným mícháním. Po asi pětiminutovém odstání má mít hmota konzistenci vlhké hlíny.

Nanášení

KEIM-Restauro-Top se nanáší (přitlačuje) např. lžící na zdrsněná a předvlhčená poškozená místa. Tloušťka vrstvy při tom nesmí překročit maximálně 3 cm. Větší množství je vhodné doplnit materiálem KEIM-Restauro-Grund. Konečná vrstva musí kvůli následnému opracování přesahovat povrch originálního kamene maximálně o 2 mm. Při vysprávkách větších než 3 cm je vhodné použít KEIM-Restauro-Grund.

Další opracování

Již během tuhnutí, tedy po 2-4 hod., lze KEIM-Restauro-Top srovnat s povrchem originálního kamene pomocí škrabky, cidliny, pilového listu, ozubené lišty a podobných nástrojů. Možné je i oškrábání drsnou kamennou deskou.

Kamenické opracování je možné nejdříve po 8 dnech. Čerstvě nanesenou hmotu chraňte před sluncem, větrem a deštěm.

Upozornění

Jemné korekce a úpravy barevných odstínů jsou možné lazurovacími barvami KEIM-Restauro-Lasur.

Skladování

Uzavřené pytle lze skladovat v suchu po dobu 6 měsíců.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, rukavice). V případě potřeby ochranu očí (protichemické brýle nebo obličejový štít). Osobní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.

První pomoc
  • při zasažení kůže odstranit potřísněný oděv a kůži umýt vodou a mýdle
  • při zasažení očí vymývat vodou 10–15 minut
  • při náhodném požití ihned vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody

Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledat lékařské ošetření.


Všechna práva vyhrazena. © 2003 - 2022 Dr. Pavel Nováček | Mapa stránek
Design by Martin Lutonský