TECHNICKÉ LISTY

KEIM Seccopor®-Fino technický list

technický list v PDF

 

Pro informaci o ceně nás neváhejte kontaktovat.

Popis produktu

Speciální jemná omítka bez hydrofobizace s obzvláště dobrým transportem vlhkosti a vynikající regulací vlhkosti. Normální omítková malta dle EN 998-1. Suchá malta na vápeno-cementové bázi s minerálními přísadami a speciálními přídavnými látkami vytvářejícími póry. Odpovídá maltové kategorii CS II (maltová skupina P II dle DIN V 18550).

Oblast použití

KEIM Seccopor-Fino slouží jako vrchní omítka v kombinaci se Seccopor-Grosso

 • k obnově a rychlému vyschnutí zdí zatížených vlhkostí v oblastech, které nejsou zvětralé. Obzvlášť vhodné pro vlhké sklepní prostory, po zátopách, v historických budovách, starých budovách atd.
 • k regulaci vlhkosti ve vlhkých místnostech
 • jako prevence napadení plísní
 • KEIM Seccopor-Fino lze použít i v exteriéru. Pro ošetření soklových partií se řiďte pokyny v informační brožure "KEIM Seccopor". KEIM Seccopor-Fino není vhodný pro soklové partie.
Vlastnosti výrobku
 • jedinečné chování během vysychání z důvodu specifické geometrie pórů a extrémně vysoké difuzivity.
 • krátké prostoje mezi jednotlivými kroky zpracování, což umožňuje významné zkrácení stavebního procesu.
 • při zatížení rozpustnými solemi v kombinaci s vysokou vlhkostí je možný přenos soli na povrch stavebního materiálu; tím může být omezena přetíratelnost (doporučuje se předběžný průzkum a analýza soli)
 • neomezený vysoký kapilární transport vody (není hydrofobizována)
 • strojově zpracovatelná
 • zrnitost: 0,6 mm
 • hustota čerstvé malty: cca 1,6 kg/dm3
 • obsah vzduchových pórů v čerstvé maltě: > 20 %
 • hustota ztvrdlé malty: cca 1,3 kg/dm3
 • poréznost ztvrdlé malty: > 40 %
 • barva: přírodní bílá

Charakteristika materiálu

 • pevnost v tlaku po 28 dnech: třída CS II (1,5–5 N/mm2)
 • koef. difuzního odporu: μ ≤ 11
 • reakce na oheň: třída A1
 • vodonasákavost W0
 • odtrhová pevnost: > 0,08 N/mm2 (vzhled lomu A, B nebo C)
 • tepelná vodivost: λ10,dry: ≤ 0,39 W/(mK) pro P = 50 % ≤ 0,43 W/(mK) pro P = 90 % (tabulkové hodnoty podle EN 1745)
Pokyny pro zpracování

Příprava podkladu:

Podklad musí být nosný a čistý. Spodní omítku důkladně zdrsnit. Suché a nasákavé podklady navlhčit.

Zpracování

Obsah balení smíchejte s 5,5–6,5 l vody a míchejte cca 1–2 minuty. Nepřimíchávat žádné cizí přísady.

Doba zpracování:

zpracovat ihned po smíchání, do 30 minut. Již ztuhlý materiál nově nemíchat. (Omítka Seccopor-Fino může být zpracována i běžnými komerčními omítačkami).

Nanášení omítky:

Spodní vrstva omítky se provede omítkou KEIM Seccopor- Grosso. Po následném zdrsnění se může již následující den nanášet, strukturovat, filcovat. Minimální tloušťka vrstvy omítky Seccopor Fino: Při následném nátěru produktem KEIM Purkristalat je každopádně nutná minimální tloušťka vrstvy 5 mm. Maximální tloušťka vrstvy je 7 mm.

Teplota zpracování:

Nezpracovávat při vysokých teplotách vzduchu, silném větru.

Pokyn:

Vzhledem k vysušovací funkci omítky může při zatížení podkladu rozpustnými solemi dojít na povrchu omítky k výskytu solných květů. Je možné je omést.

Nátěr barvou:

Silné sintrové vrstvy musí být odstraněny odpovídajícími metodami.
Nátěry je možno provést na vyzrálý podklad bez solí. Technologická přestávka před nátěry je 14 dní. Pro vnitřní použití se doporučují barvy KEIM Ecosil-ME nebo KEIM Biosil. Pro venkovní použití jsou vhodné KEIM Unikristalat, KEIM Purkristalat a KEIM Granital.

Spotřeba

Cca 1,4 kg/m2 na každý 1 mm tloušťky omítky. Při tloušťce vrstvy 5 mm vystačí 1 pytel (25 kg) na 3,5 m2.
Udaná hodnota spotřeby je orientační, závislá na vlastnostech podkladu a způsobu zpracování. Přesnou spotřebu můžete zjistit pouze vysazením vzorových ploch na objektu.

Čištění nářadí

Ihned po použití omýt vodou.

Dodávaná forma

Pytle po 25 kg (36 pytlů na paletě = 900 kg)

Skladování

V originálních obalech je doba skladovatelnosti min. 12 měsíců v nemrznoucím prostředí.

Bezpečnostní pokyny

Vápno a cement působí spolu s vodou alkalicky. Plochy, které se nemají ošetřovat, zejména sklo, keramiku, kámen apod., chraňte vhodným opatřením. Oči a pokožku chraňte před potřísněním. Při práci nejezte a nepijte.
Uchovávejte z dosahu dětí.
Nízký obsah chromátů podle TRGS 613.
Kód GIS: ZP 1

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, rukavice). V případě potřeby ochranu očí (protichemické brýle nebo obličejový štít). Osobní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.
Při práci v interiérech je nutno zajistit dostatečné větrání, při nevolnostech je nutnso ihned opustit místnost, případně vyhledat lékařskou pomoc.

První pomoc
 • při zasažení kůže odstranit potřísněný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem
 • při zasažení očí vymývat vodou 10–15 minut
 • při náhodném požití ihned vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody

Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledat lékařské ošetření.


Všechna práva vyhrazena. © 2003 - 2023 Dr. Pavel Nováček | Mapa stránek
Design by Martin Lutonský