TECHNICKÉ LISTY

KEIM Seccopor®-Grosso technický list

technický list v PDF

 

Pro informaci o ceně nás neváhejte kontaktovat.

Popis produktu

Speciální omítka bez hydrofobizace s obzvláště dobrým transportem vlhkosti a vynikající regulací vlhkosti. Normální omítková malta dle EN 998-1. Suchá malta na vápeno-cementové bázi s minerálními přísadami a speciálními přídavnými látkami vytvářejícími póry. Odpovídá maltové kategorii CS II (maltová skupina P II dle DIN V 18550).
Pojivo v KEIM Seccopor® Grosso má vysokou odolnost proti síranům.

Oblast použití

KEIM Seccopor-Grosso slouží

 • k obnově a rychlému vyschnutí zdí zatížených vlhkostí v oblastech, které nejsou zvětralé v interiéru i exteriéru. Obzvlášť vhodné pro vlhké sklepní prostory, po zátopách, v historických budovách, starých budovách atd.
 • k regulaci vlhkosti ve vlhkých místnostech
 • jako prevence napadení plísní
 • KEIM Seccopor-Grosso může být použit na podkladech s různými stupni zasolení (dle WTA informační směrnice „Sanierputzsysteme“). Doporučujeme provést předem analýzu soli.
 • KEIM Seccopor-Grosso lze použít i v exteriéru. Pro ošetření soklových partií se řiďte pokyny v informační brožure „KEIM Seccopor“.
Vlastnosti výrobku
 • jedinečné chování během vysychání z důvodu specifické geometrie pórů a extrémně vysoké difuzivity
 • krátké prostoje mezi jednotlivými kroky zpracování, což umožňuje významné zkrácení stavebního procesu.
 • při zatížení rozpustnými solemi v kombinaci s vysokou vlhkostí je možný přenos soli na povrch stavebního materiálu; tím může být omezena přetíratelnost (doporučuje se předběžný průzkum a analýza soli)
 • vysoký kapilární transport vody
 • zpracovatelná jednovrstvě
 • zrnitost: 2 mm
 • hustota čerstvé malty: cca 1,45 kg/dm3
 • hustota ztvrdlé malty: cca 1,3 kg/dm3
 • poréznost ztvrdlé malty: > 40 %

Charakteristika materiálu

 • pevnost v tlaku po 28 dnech: třída CS II (1,5–5 N/mm2)
 • koef. difuzního odporu: μ ≤ 11
 • reakce na oheň: třída A1
 • vodonasákavost W0
 • tepelná vodivost: λ10,dry: ≤ 0,39 W/(mK) pro P = 50 % ≤ 0,43 W/(mK) pro P = 90 % (tabulkové hodnoty podle EN 1745)
Pokyny pro zpracování

Příprava podkladu:

Poškozenou starou omítku a zvětralou spárovací hmotu odstraňte cca. 80 cm nad viditelnou hranici poškození až na nosné zdivo. Stavební suť ihned odstraňte ze staveniště. Zdivo oškrábejte ocelovým kartáčem a případné separační vrstvy očistěte.

Strojní zpracování:

KEIM Seccopor-Grosso se připravuje v obvyklých směšovacích čerpadlech.

Zpracování:

Obsah balení smíchejte s 5–6 l vody a míchejte cca. 1–2 minuty. Doba míchání musí být přesně dodržena. Nepřimíchávat žádné cizí přísady.

Doba zpracování:

zpracovat ihned po smíchání, do 30 minut. Již ztuhlý materiál nově nemíchat.

Nanášení omítky:

Tloušťka omítky u podkladů lehce zatížených solemi (viz platná WTA-směrnice „systémy renovačních omítek) minimálně 20 mm, při použití jako regulace vlhkosti na podkladu bez rozpustných solí minimálně 10 mm.

Jednotlivé vrstvy by neměly překročit 20 mm.
Suché, nasákavé podklady je nutné důkladně navlhčit.
Náročné podklady jako např. hladké, nenasákavé plochy, beton a porobeton , je nutno síťovitě předstříkat cementovou omítkou KEIM Porosan-Trass-Zementputz - zakrytí cca 50 %.
Vyrovnání větších nerovností proběhne nanesením první vrstvy omítky KEIM Seccopor-Grosso. Další vrstvy mohou být po zdrsnění naneseny již následující den. Při zvýšených nárocích na nepřítomnost trhlin je nutno dodržet obvyklé technologické přestávky (1mm /1 den). Poslední vrstva může být strukturovaná, filcovaná.

Teplota zpracování:

Nezpracovávat při vysokých teplotách vzduchu, silném větru nebo při teplotách pod 5 °C (vzduch a podklad).

Následná péče:

KEIM Seccopor-Grosso je nutno chránit před rychlým úbytkem vody v důsledku tepla a/nebo průvanu a přiměřeně tomu udržovat vlhkou popř. zakrytou.

Pokyn:

Vzhledem k vysušovací funkci omítky může při zatížení podkladu rozpustnými solemi dojít na povrchu omítky k výskytu solných květů. Je možné je omést. Pro správné vysychání omítky v interiéru je potřeba zajistit dostatečné větrání.

Nátěr barvou:

Silné slinuté vrstvy musí být odstraněny odpovídajícími metodami.

Nátěry je možno provést na vyzrálý podklad bez solí. Technologická přestávka před nátěry je 14 dní. Pro vnitřní použití se doporučují barvy KEIM Ecosil-ME nebo KEIM Biosil. Pro venkovní použití jsou vhodné KEIM Unikristalat, KEIM Purkristalat a KEIM Granital.

Spotřeba

 • Cca 1,4 kg/m2 na každý 1 mm tloušťky omítky.
 • Při tloušťce vrstvy 20 mm vystačí 1 pytel (25 kg) na 1 m2.

Udaná hodnota spotřeby je orientační, závislá na vlastnostech podkladu a způsobu zpracování. Přesnou spotřebu můžete zjistit pouze vysazením vzorových ploch na objektu.

Čištění nářadí

Ihned po použití omýt vodou.

Dodávaná forma

Pytle po 25 kg (36 pytlů na paletě = 900 kg)

Skladování

V originálních obalech je doba skladovatelnosti min. 12 měsíců v nemrznoucím prostředí.

Bezpečnostní pokyny

Vápno a cement působí spolu s vodou alkalicky. Plochy, které se nemají ošetřovat, zejména sklo, keramiku, kámen apod., chraňte vhodným opatřením.
Oči a pokožku chraňte před potřísněním. Při práci nejezte a nepijte.
Uchovávejte z dosahu dětí. Nízký obsah chromátů podle TRGS 613. Kód GIS: ZP 1

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, rukavice).
V případě potřeby ochranu očí (protichemické brýle nebo obličejový štít). Osobní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.
Při práci v interiérech je nutno zajistit dostatečné větrání, při nevolnostech je nutno ihned opustit místnost, případně vyhledat lékařskou pomoc.

První pomoc
 • při zasažení kůže odstranit potřísněný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem
 • při zasažení očí vymývat vodou 10–15 minut
 • při náhodném požití ihned vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody

Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledat lékařské ošetření.


Všechna práva vyhrazena. © 2003 - 2023 Dr. Pavel Nováček | Mapa stránek
Design by Martin Lutonský