TECHNICKÉ LISTY

KEIM Silan 100 technický list

technický list v PDF

exteriér

Popis

Hydrofobizace na bázi silanu bez rozpouštědel podle ZTV-SIB OS-A.

Oblast použití

KEIM Silan 100 se používá k hydrofobizaci minerálních stavebních hmot, zejména betonu, v exteriéru. KEIM Silan 100 lze používat především při zátěži posypovými solemi a k ochraně výztuže před chloridovou korozí vyvolávanou transportem soli a jako základní nátěr před natíráním barvami Concretal-Farbe, Concretal-Lasur nebo Concretal-Farbe AY Plus ke zvýšení vodoodpudivosti u zvýšené zátěže vodou.

Používání materiálu KEIM Silan 100 na betonu se provádí podle OS-A ZTV-SIB 90 nebo OS 1 Rili SIB (Směrnice pro ochranu a sanace betonových stavebních dílů, Německý výbor pro železobeton) jako samostatná hydrofobizace.

Jako základní nátěr se KEIM Silan 100 používá podle OS-B a OS-C ZTV-SIB 90 nebo OS 2 a OS 4 Rili SIB spolu s Concretal-Farbe AY Plus.

KEIM Silan 100 lze používat s následným přetíráním systémem Concretal jako ochranu povrchů podle sanačního principu W (ochrana proti vodě) nebo Rili-SIB.

Složení

Bezrozpouštědlový izobutyltrietoxysilan, obsah účinné látky 100 %.

Technické údaje

hustota: cca 0,88 g/cm3
bod vzplanutí: cca 63 °C

Pokyny pro zpracování

KEIM Silan 100 je připravený k okamžitému použití a nanáší se sytým zaplavováním pomocí nízkotlakého stříkání nebo sytým napouštěním pomocí štětky. Postup lze asi po 4 hodinách až 1 dni opakovat, aby se zvýšila účinnost, např. u extrémně silného zatížení klimatickými vlivy nebo posypovými solemi.

KEIM Silan 100 reaguje s vlhkostí betonu a tvoří vlivem alkality vodoodpudivou zónu.

KEIM Silan 100 lze asi po 4 hodinách až 1 dni přetírat nátěrovými materiály ze systému Concretal nebo se dá používat jako samostatná hydrofobizace.

Nasákavost se sníží asi na w24 = 0,06 kg/m2·h. Povrchové napětí působící na povrchu stavební hmoty se vytváří jen na alkalických podkladech.

Difuze vodní páry se nesníží.

Podmínky zpracování

Teplota podkladu od +5 °C do max. +25 °C a teplota vzduchu max. 30 °C.

Nástroje a nářadí musí být čisté a suché. Před zpracováním je bezpodmínečně nutné zabránit kontaktu s vodou.

Povrch stavební hmoty musí být čistý, suchý a savý, resp. se musí předem očistit.

Množství, které se musí zaplavováním nanést, záleží na savosti betonu (zkušební plocha!). Nesavé plochy se Silanem 100 nesmí ošetřovat.

Ošetřované plochy chraňte před přímým osluněním a silným větrem.

Spotřeba

0,17 – 0,2 l/m2, cca 0,3 l/m2 při dvojí aplikaci. Přesnou spotřebu je nutné zjistit přímo na objektu.

Čištění nářadí

Po ukončení práce lihem, benzínem apod.

Dodávaná forma

Nádoby s obsahem 25 litrů.

Skladování

12 měsíců. Načaté nádoby dobře uzavřete. Skladujte v chladu a suchu. Zabraňte proniknutí vlhkosti.

Značení podle zákona o nebezpečných látkách

Xi dráždivý
obsahuje isobutyltrietoxysilan
R 38: dráždí pokožku
S 24: chraňte pokožku před potřísněním

Bezpečnostní pokyny

Plochy, které se nemají natírat (např. sklo, kámen, keramiku apod.), chraňte pomocí vhodných opatření. Potřísnění okolních ploch nebo komunikací ihned nařeďte velkým množstvím vody a odstraňte.

Oči a pokožku chraňte před potřísněním. Při práci v uzavřených prostorách nádoby pečlivě zavírejte. Chraňte před ohněm – nekuřte. Dodržujte bezpečnostní pokyny. Chraňte před dětmi.

Je nutné dodržovat všeobecná stavebně technická pravidla. Vyhrazujeme si změny sloužící ke zlepšení produktu nebo jeho aplikace. Publikací tohoto vydání ztrácejí dřívější vydání platnost.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, rukavice). V případě potřeby ochranu očí (protichemické brýle nebo obličejový štít). Osobní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.

Při práci v interiérech je nutno zajistit dostatečné větrání, při nevolnostech je nutno ihned opustit místnost, případně vyhledat lékařskou pomoc.

První pomoc

Při zasažení kůže odstranit potřísněný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem.

Při zasažení očí vymývat vodou 10–15 minut.

Při náhodném požití ihned vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody.

Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledat lékařské ošetření.

Skladování

12 měsíců v uzavřených obalech při teplotě 5 - 35 °C.


Všechna práva vyhrazena. © 2003 - 2019 Dr. Pavel Nováček | Mapa stránek
Design by Martin Lutonský