TECHNICKÉ LISTY

KEIM Silangrund technický list

technický list v PDF

interiér/exteriér

Pro informaci o ceně nás neváhejte kontaktovat.

Popis

Hydrofobizační penetrace na bázi silanu v alkoholovém roztoku.

Oblast použití

KEIM Silangrund vytváří dodatečnou vodoodpudivou ochrannou vrstvu na povrchu porézních minerálních stavebních hmot, silně zatěžovaných vodou nebo citlivých vůči vlhkosti.

Jako povrchy stavebních hmot silně zatěžovaných vodou jsou míněny například venkovní návětrné strany pozemních staveb, mostní stavby, vodorovné nebo jen lehce nakloněné plochy, plochy v dosahu stříkající vody u chodníků nebo silnic (solicí směsi).

Povrchy silně citlivé vůči vlhkosti jsou např. popraskané fasádní omítky, pórobeton, pohledové zdivo z cihel nebo silikátových tvárnic (vlastní soli), přírodní kámen s obsahem olova (hnědé zabarvení).

Dodávaná forma

Nádoby o obsahu 5 a 25 l.

Hustota

0,8 g/cm3

Spotřeba

Po dosažení minimální hloubky penetrace jsou vzhledem k různém objemu pórů u různých stavebních hmot zapotřebí následující množství materiálu KEIM Silangrund.

beton: 0,2-0,3 l/m2
omítka: 0,4-0,6 l/m2
pórobeton: 0,6-0,8 l/m2
pískovec: 0,4-0,8 l/m2
cihly: 0,4-0,6 l/m2
tvárnice: 0,3-0,5 l/m2

Udaná množství jsou orientační. Přesné hodnoty lze stanovit pouze podle zkušebních nátěrů přímo na objektu.

Zpracování

Pro nátěr materiálem KEIM Silangrund musí mít povrch stavby otevřené póry, musí být bezprašný a suchý. Na plochy se KEIM Silangrund nanáší kartáčem nebo lépe zaplavováním (ne stříkáním) dvakrát mokré do mokrého v odstupu asi 10 minut tak, aby stavební hmota dostatečně nasákla.

Kvůli vytvoření optimální vodoodpudivosti naneste na KEIM Silangrund co nejdříve po odpaření alkoholového ředidla (nejpozději do 4 hodin) základní nátěr KEIM.

Hloubka penetrace

Pro funkční hydrofobizaci povrchů stavebních hmot je nutná minimální hloubka penetrace 2 mm.

Působení

KEIM Silangrund proniká do pórů minerálních stavebních hmot. Po odpaření ředidla se účinná látka usazuje na stěnách pórů a teprve po nanesení vhodného jednosložkového nátěrového systému KEIM rozvine své hydrofobní vlastnosti. Tímto ošetřením nedojde k uzavření pórů ve stavební hmotě, takže její prostupnost pro vodní páry zůstane prakticky zachována.

Značení dle nařízení o nebezpečných látkách

KEIM Silangrund obsahuje isobutyltrietoxysilan.

Upozornění

Jedná se o hořlavý materiál!

Skladování

KEIM Silangrund lze skladovat v chladu a suchu po dobu 12 měsíců. Načaté kbelíky vždy pečlivě uzavřete. Bezpodmínečně nutné je zabránit přístupu vlhkosti.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, rukavice). V případě potřeby ochranu očí (protichemické brýle nebo obličejový štít). Osobní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.

Při práci v interiérech je nutno zajistit dostatečné větrání, při nevolnostech je nutno ihned opustit místnost, případně vyhledat lékařskou pomoc.

První pomoc
  • při zasažení kůže odstranit potřísněný oděv a kůži umýt vodou a mýdle
  • při zasažení očí vymývat vodou 10–15 minut
  • při náhodném požití ihned vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody

Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledat lékařské ošetření.


Všechna práva vyhrazena. © 2003 - 2024 Dr. Pavel Nováček | Mapa stránek
Design by Martin Lutonský