TECHNICKÉ LISTY

KEIM Silex® H technický list

technický list v PDF

interiér/exteriér

Pro informaci o ceně nás neváhejte kontaktovat.

Popis

Bezbarvý zpevňovač a zároveň hydrofobizační prostředek na bázi esteru kyseliny křemičité s přídavkem siloxanu. (H = s hydrofobizací)

Oblast použití

KEIM Silex H se používá na porézní minerální podklady. Zvláště vhodný je KEIM Silex H pro zpevnění a současnou hydrofobizaci stavebních hmot, které jsou vyloužené pouze na povrchu, např. pískující přírodní kámen či omítka nebo křídující nátěry a malby.

Stavební hmoty zvětralé do hlubších vrstev (> 2 mm) se zpevňují přípravkem KEIM Silex OH.

Dodávaná forma

Kbelík o obsahu 5 nebo 25 l. Sud o obsahu 200 l.

Hustota

0,92 kg/l

Spotřeba

Množství přípravku KEIM Silex H, potřebné k povrchovému zpevnění, závisí na různém objemu pórů a na stupni poškození stavební hmoty.

Spotřeba se může pohybovat mezi 0,3 až 1,0 l/m2.

Spotřeba pro konkrétní objekt by se měla vyzkoušet dvojím nanesením mokré do mokrého na reprezentativně vymezené zkušební ploše.

Podklad

Pro ošetření přípravkem KEIM Silex H musí mít povrch stavební hmoty otevřené póry, musí být bezprašný a suchý.

Z přírodního kamene pokud možno odstraňte tvrdé krusty.

Zpracování

Na ošetřované plochy se dvakrát s odstupem asi 10 minut sytě mokré do mokrého nanese KEIM Silex H, a to kartáčem nebo zaplavením (ne stříkáním). Případný přebývající KEIM Silex H ihned odsajte, jinak vytvoří krusty nebo šedý závoj.

Účinkování

KEIM Silex H proniká díky své dobré vzlínavosti hluboko do pórů ve stavební hmotě. Po odpaření malého podílu rozpouštědla ester kyseliny křemičité a siloxan reagují chemicky s normální vlhkostí stavební hmoty a vzduchu na křemičitý gel a polysiloxan. Vyloučený minerální gel dobře zpevňuje dříve drolivou a křehkou stavební hmotu. Polysiloxan způsobuje vodoodpudivost stěn pórů. Propustnost stavební hmoty pro vodní páry není po ošetření přípravkem KEIM Silex H negativně ovlivněna.

Skladování

KEIM Silex H lze skladovat v chladu a suchu po dobu 12 měsíců. Načaté obaly vždy pečlivě uzavřete. Bezpodmínečně nutné je zabránit přístupu vlhkosti, jinak se začne vytvářet gel.

Značení podle zákona o nebezpečných látkách

KEIM Silex H / KEIM Silex OH obsahuje tetraetylsilikát, butan-2-on

Upozornění

Jedná se o hořlavý materiál!

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, rukavice). V případě potřeby ochranu očí (protichemické brýle nebo obličejový štít). Osobní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.

První pomoc

Při zasažení kůže odstranit potřísněný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem.

Při zasažení očí vymývat vodou 10–15 minut.

Při náhodném požití ihned vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody.

Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledat lékařské ošetření.


Všechna práva vyhrazena. © 2003 - 2024 Dr. Pavel Nováček | Mapa stránek
Design by Martin Lutonský