TECHNICKÉ LISTY

KEIM Silex® OH technický list

technický list v PDF

interiér/exteriér

Pro informaci o ceně nás neváhejte kontaktovat.

Popis

Bezbarvý zpevňovač na bázi esteru kyseliny křemičité. (OH = bez hydrofobizace)

Oblast použití

KEIM Silex OH lze použít na všechny porézní minerální podklady. Zvláště vhodný je KEIM Silex OH pro obnovu pevnosti vyloužených míst v pískovci.

Dodávaná forma

Kbelík o obsahu 5 nebo 25 l. Sud o obsahu 200 l.

Údaje o materiálu

hustota: 0,94 kg/l
obsah účinné látky: 75 váhových %
vyloučený gel: 33 váhových %

Spotřeba

Množství přípravku KEIM Silex OH, potřebné ke zpevnění, závisí velmi silně na různém objemu pórů a na hloubce poškozených míst stavební hmoty. Spotřeba se může pohybovat mezi 0,5 až 5 l/m2. V extrémních případech i výše.

Spotřeba pro konkrétní objekt by se měla vyzkoušet na reprezentativně vymezené zkušební ploše. Přitom je třeba nanášet mokré do mokrého tak dlouho, až stavební materiál nenasává žádný materiál.

Podklad

Pro ošetření přípravkem KEIM Silex OH musí mít povrch stavební hmoty otevřené póry, musí být bezprašný a suchý. Z přírodního kamene pokud možno odstraňte tvrdé krusty.

Zpracování

Na ošetřované plochy se opakovaně s odstupem asi 10 minut nanese KEIM Silex OH, a to kartáčem nebo zaplavením (ne stříkáním), až dojde ke zřetelnému nasycení.

Případný přebývající KEIM Silex OH ihned odsajte, jinak vytvoří krusty nebo šedý závoj.

K vytváření krust nebo skořepin může dojít také tehdy, jestliže je materiálu příliš málo, tzn. že materiál nepronikne poškozeným místem až na zdravé jádro.

Následné práce

Vzhledem k relativně dlouhému reakčnímu času přípravku KEIM Silex OH je třeba pro následné práce dodržet určité čekací doby, neboť teprve po proběhnutí reakce je ošetřená plocha znovu dobře smáčitelná vodou.

Minimální čekací doba 10 dní pro:

  • hydrofobizaci přípravky KEIM Lotexan N a KEIM Silangrund
  • lazurovací nátěry přípravkem KEIM Restauro-Lasur
  • krycí nátěry přípravkem KEIM Granital

Minimální čekací doba 3 týdny pro:

  • doplnění kamene materiály KEIM Restauro
  • krycí a lazurovací nátěry přípravky KEIM Purkristalat, KEIM Dekorfarben a KEIM-Künstlerfarben
  • minerální omítky
Účinkování

KEIM Silex OH proniká díky své dobré vzlínavosti hluboko do pórů ve stavební hmotě. Po odpaření malého podílu rozpouštědla ester kyseliny křemičité reaguje chemicky s normální vlhkostí stavební hmoty a vzduchu a vytváří křemičitý gel a alkohol. Doba reakce zabere obvykle asi 3 týdny. Po této době je ve stavební hmotě již jen křemičitý gel, alkohol se odpaří.

Vyloučený minerální gel dobře zpevňuje dříve drolivou a křehkou stavební hmotu, aniž by negativně ovlivnil její propustnost pro vodní páry.

Skladování

KEIM Silex OH lze skladovat v chladu a suchu po dobu 12 měsíců. Načaté obaly vždy pečlivě uzavřete. Bezpodmínečně nutné je zabránit přístupu vlhkosti, jinak se začne vytvářet gel.

Značení podle zákona o nebezpečných látkách

KEIM Silex H / KEIM Silex OH obsahuje tetraetylsilikát, butan-2-on

Upozornění

Jedná se o hořlavý materiál!

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, rukavice). V případě potřeby ochranu očí (protichemické brýle nebo obličejový štít). Osobní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.

První pomoc

Při zasažení kůže odstranit potřísněný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem.

Při zasažení očí vymývat vodou 10–15 minut.

Při náhodném požití ihned vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody.

Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledat lékařské ošetření.


Všechna práva vyhrazena. © 2003 - 2023 Dr. Pavel Nováček | Mapa stránek
Design by Martin Lutonský