TECHNICKÉ LISTY

KEIM Silikat-Kreiden technický list

technický list v PDF

interiér/exteriér

Pro informaci o ceně nás neváhejte kontaktovat.

Popis

Silikátové křídy KEIM Silikat-Kreiden jsou čistě anorganické křídy pro venkovní i vnitřní pastelové malby na minerálních podkladech.

Oblast použití

Podklady

Silikátové křídy KEIM se hodí pro všechny lehké až středně drsné minerální omítky a stěrky, kámen, beton, terakotu a minerální nátěry. Zvláště se osvědčily omítky KEIM Deckputz-historisch a KEIM Universalputz a stěrky KEIM Spachtel a KEIM Porosil-Spachtel.

Vlastnosti výrobku
  • odolný proti klimatickým vlivům
  • světlostálý
  • mnohostranné možnosti ztvárnění
  • před závěrečnou fixací lze snadno retušovat
Složení

Čistě anorganické pigmenty, přísady i pojivo (draselné vodní sklo).

Zpracování

Hladké plochy omítky nebo betonu ošetřete před pomalováním leptací tekutinou KEIM Ätzflüssigkeit, aby se odstranila sintrová vrstva.

Podklad musí být čistý, suchý a bezprašný. Nové silikátové křídy KEIM před použitím mírně obruste smirkovým papírem. Hotová malba se podobně jako A-technika KEIM musí přestříkat KEIM Silikat-Kreiden fixativem (např. stříkačkou na pokojové rostliny). KEIM Silikat-Kreiden-Fixativ se stříká jako jemná mlha ze vzdálenosti asi 50 cm. Intenzita fixování záleží na savosti podkladu a tloušťce nanesené barvy. Fixujte raději několikrát s časovým odstupem minimálně 30 minut, než méněkrát a příliš sytě. Opravy během malování jsou možné až do závěrečného zafixování. Barevný pastelový nános lze pro dosažení nejrůznějších efektů také zpracovávat štětcem a vodou, hubkou (např. kuchyňskými mycími čtverci) nebo mazací gumou.

Upozornění

Silikátové křídy KEIM nemají kvůli různému chování jednotlivých pigmentů jednotnou normovanou velikost. Silikátové křídy KEIM jsou jako všechny křídy citlivé na polámání!

Dodávaná forma

Souprava skládající se z krabice s 28 hranolovitými křídami ve 26 odstínech a z 3 litrové nádoby fixativu KEIM Silikat-Kreiden-Fixativ.

Barevné tóny
Barevné
označení
Odpovídá
odstínu KEIM
w/19871
c/19276
g/19001
g/29033
o/19049
o/29084
r/19162
r/29010
r/39200
r/49166
u/1559
u/29102
u/3514
gn/19004
gn/29385
gn/39402
gn/49005
v/1543
b/19009
b/29448
b/3540
gr/19514
gr/2S 189
gr/3S 183
gr/49541
s/19008
Skladování

Skladujte v suchu, chraňte před nárazy.

Značení podle zákona o nebezpečných látkách

Odpadá.

Přepravní značení

Odpadá.

Bezpečnostní pokyny

Plochy, které se nemají natírat (např. sklo, přírodní kámen, keramiku atd.), chraňte vhodným opatřením. Potřísněné okolní plochy nebo komunikace ihned navlhčete větším množstvím vody a omyjte. Oči a pokožku chraňte před potřísněním. Chraňte před dětmi.

Je nutné dodržovat všeobecná stavebně technická pravidla. Vyhrazujeme si změny sloužící ke zlepšení produktu nebo jeho použití. Publikací tohoto vydání ztrácejí dřívější vydání platnost.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, rukavice). V případě potřeby ochranu očí (protichemické brýle nebo obličejový štít). Osobní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.

První pomoc

Při zasažení kůže odstranit potřísněný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem.

Při zasažení očí vymývat vodou 10–15 minut.

Při náhodném požití ihned vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody.

Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledat lékařské ošetření.


Všechna práva vyhrazena. © 2003 - 2024 Dr. Pavel Nováček | Mapa stránek
Design by Martin Lutonský