TECHNICKÉ LISTY

KEIM Spezial-Fixativ® technický list

technický list v PDF

exteriér

Pro informaci o ceně nás neváhejte kontaktovat.

Popis

KEIM Spezial-Fixativ je ředidlo a základovací prostředek z čistého tekutého silikátu draselného a s malým množstvím organických příměsí pro disperzní silikátové barvy KEIM podle VOB/C DIN 18 363, 2.4.1.

Oblast použití

KEIM Spezial-Fixativ slouží jako ředidlo pro následující nátěrové systémy KEIM:

 • systém KEIM Granital
 • systém KEIM Quarzil
 • systém KEIM Ecosil
 • systém KEIM Biosil

Materiálem KEIM Spezial-Fixativ lze regulovat, resp. snižovat savost silně savých minerálních podkladů.

Vlastnosti výrobku

KEIM Spezial-Fixativ nerozpustně zkřemeňuje s podkladem, má vysokou difuzní propustnost, vysokou odolnost proti zvětrávání a je nehořlavý.

 • nerozpustně zkřemeňuje s podkladem
 • odolný proti klimatickým vlivům
 • netvoří film
 • vysoce propustný pro difuzi páry
 • nehořlavý
 • stálý vůči UV
 • hubí plísně a kvasinky
 • odolný vůči průmyslovým zplodinám
 • odolný vůči rozpouštědlům
 • nezávadný pro životní prostředí, příznivá ekologická bilance
 • nezávadný z hlediska biologie staveb
Charakteristika materiálu

specifická hmotnost: cca 1,03 g/cm3
hodnota pH: cca 11,3
podíl organických látek: %lt; 5 %

Odstín

Mléčně bílý.

Pokyny pro zpracování

Příprava podkladu:
Podklad musí být nosný, suchý, savý, čistý, zbavený prachu a mastnoty.

Zpracování:
Penetrace silně savých podkladů: neředěný KEIM Spezial-Fixativ se nanáší štětkou.

Ředění systémů KEIM Granital, KEIM Quarzil, KEIM Ecosil a KEIM Biosil: viz příslušné Technické listy.

Podmínky pro zpracování

Teplota okolního vzduchu a podkladu > 5 °C.

Doba schnutí

Je nutné dodržet minimálně 12 hodin schnutí mezi penetrací a základním nátěrem a mezi jednotlivými nátěry.

Spotřeba

Na penetrační nátěr hladkého podkladu: asi 0,1-0,2 l/m 2 KEIM Spezial-Fixativ.

číslo je orientační hodnota, závislá na savosti a struktuře podkladu. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit jen na objektu položením vzorových ploch.

Čištění nářadí

Ihned po použití omýt velkým množstvím vody.

Dodávaná forma

Kanystry po 5 a 20 litrech.

Skladování

12 měsíců v uzavřené nádobě a v chladu, ale chráněné proti mrazu.
Chraňte před horkem a přímým slunečním světlem.

Značení podle zákona o nebezpečných látkách

Odpadá.

Přepravní značení

Odpadá.

Likvidace

Odpadový klíč ES č. 06 02 99.
K recyklaci odevzdávejte jen beze zbytku vyprázdněné obaly.

Bezpečnostní pokyny

KEIM Spezial-Fixativ je alkalický. Plochy, které se nemají natírat (např. sklo, kámen, keramiku, dřevo apod.), chraňte pomocí vhodných opatření. Potřísnění okolních ploch nebo komunikací ihned nařeďte velkým množstvím vody a odstraňte.

Oči a pokožku chraňte před potřísněním. Chraňte před dětmi.

Je nutné dodržovat všeobecná stavebně technická pravidla. Vyhrazujeme si změny sloužící ke zlepšení produktu nebo jeho aplikace. Publikací tohoto vydání ztrácejí dřívější vydání platnost.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, rukavice). V případě potřeby ochranu očí (protichemické brýle nebo obličejový štít). Osobní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.

Při práci v interiérech je nutno zajistit dostatečné větrání, při nevolnostech je nutno ihned opustit místnost, případně vyhledat lékařskou pomoc.

První pomoc
 • při zasažení kůže odstranit potřísněný oděv a kůži umýt vodou a mýdle
 • při zasažení očí vymývat vodou 10–15 minut
 • při náhodném požití ihned vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody

Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledat lékařské ošetření.


Všechna práva vyhrazena. © 2003 - 2024 Dr. Pavel Nováček | Mapa stránek
Design by Martin Lutonský