TECHNICKÉ LISTY

KEIM Steinreiniger N technický list

technický list v PDF

exteriér

Pro informaci o ceně nás neváhejte kontaktovat.

Popis

Neutrální ekologický a biologicky odbouratelný čisticí koncentrát na tenzidové bázi.

Oblast použití

KEIM Steinreiniger N je čisticí koncentrát přizpůsobený požadavkům parních otryskávacích zařízení.

Díky širokému spektru uplatnění lze KEIM Steinreiniger N používat univerzálně, a to zvláště pro jemné a šetrné čištění pevně usazených nečistot, prachu, tuků, olejů a rzi na fasádách z přírodního kamene, betonu a zvonivek.

Dodávaná forma

kanystry o obsahu 10 kg tekutého čisticího koncentrátu.

Údaje o materiálu

vzhled: transparentní tekutina
hustota: 1,0 g/cm3 (hustota za mokra cca 1,65 g/cm3
hodnota pH: 7,1

Spotřeba

Přesnou spotřebu je nutné stanovit zkušebním nátěrem přímo na objektu.

Způsob použití

Čištění přípravkem KEIM Steinreiniger N:

Atmosféricky znečištěné plochy se předem natřou přípravkem KEIM Steinreiniger N zředěným vodou v poměru 1:10.

Nejdříve po 1 hodině působení se nečistoty otryskávají přípravkem KEIM Steinreiniger N (za horka nebo za studena) zdola nahoru. Nebo se KEIM Steinreiniger N naředěný vodou v poměru 1:10 nalije do dávkovací nádoby parního otryskávače. Znečištěné plochy se pak otryskávají zdola nahoru. Takto očištěné plochy se musí na závěr opláchnout čistou vodou.

Upozornění

Nehodí se k odstraňování špinavých krust.

Skladování

Uzavřené obaly lze skladovat chráněné před mrazem po dobu 12 měsíců.

Bezpečnostní pokyny

Podle nařízení o nebezpečných látkách nemusí být KEIM Steinreiniger N povinně značen. Při zacházení s tímto přípravkem a při jeho přepravě nemusíte dbát žádných zvláštních bezpečnostních předpisů.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, rukavice). V případě potřeby ochranu očí (protichemické brýle nebo obličejový štít). Osobní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.

První pomoc
  • při zasažení kůže odstranit potřísněný oděv a kůži umýt vodou a mýdle
  • při zasažení očí vymývat vodou 10–15 minut
  • při náhodném požití ihned vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody

Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledat lékařské ošetření.


Všechna práva vyhrazena. © 2003 - 2022 Dr. Pavel Nováček | Mapa stránek
Design by Martin Lutonský