TECHNICKÉ LISTY

KEIM Turado technický list

technický list v PDF

 

Pro informaci o ceně nás neváhejte kontaktovat.

Popis produktu

KEIM Turado je univerzálně použitelná opravná adhezní malta armovaná vlákny, přírodně bílá, vnitřní i venkovní. KEIM Turado odpovídá skupině malt GP CS II podle DIN EN 998-1.

Oblast použití

Omítka KEIM Turado je univerzálně použitelná na nosných minerálních podkladech a starých omítkách skupiny CS II, CS III a CS IV, na starých syntetických nátěrech a omítkách v interiéru i exteriéru.
KEIM Turado se výborně hodí k převrstvení a vyrovnání nosných starých omítek nebo nátěrů až do tloušťky12 mm; jako malta pro ukládání armovací tkaniny (např. KEIM Glasfaser-Gittermatte) a jako adhezní omítka na hladké betonové plochy. KEIM Turado se obzvlášť hodí pro škrábané a zatočené omítky.
Nevhodné jsou plastoelastické a zmýdelňující podklady.

Vlastnosti výrobku
  • velmi vysoká bělost
  • optimalizované zatírání
  • velmi dobrá nestékavost
  • tuhnutí bez vzniku napětí
  • armování vlákny

Charakteristika materiálu

  • pevnost v tlaku: CS II (cca 4 N/mm²)
  • zrnitost: cca 1,0 mm
  • odstín: přírodní bílá
  • kapilární nasákavost: W1 (dle EN 998-1)
Pokyny pro zpracování

Příprava podkladu:

Zkontrolujte nosnost podkladu. Uvolněné části starých nátěrů odstraňte mechanicky nebo tlakovou vodou. Odstraňte separační látky jako např. zbytky formového oleje na betonových plochách. Nejprve vyrovnejte maltou KEIM Turado silné nerovnosti.

Zpracování:

Míchání:

KEIM Turado (25 kg) rozmíchejte pomocí míchadla s 6,1 až 6,6 l čisté vody do hustě plastické konsistence bez žmolků a nechejte krátce zrát. Doba zpracovatelnosti je podle počasí cca 90 minut. Tuhnoucí materiál již nelze v žádném případě znovu rozmíchat s vodou. Zpracování lze provádět ručně, kontinuální míchačkou nebo omítacím strojem.

Tloušťka vrstvy:

Zpracování v jedné nebo více vrstvách, v každém kroku tloušťka vrstvy min. 3 mm a max. 12 mm.

Armování:

Při převrstvení a přepracování se KEIM Turado nanáší na podklad v rovnoměrné tloušťce a stáhne do roviny. Armovací se tkanina pokládá v pásech. Po uložení se tkanina celoplošně přepracuje maltou KEIM Turado mokré do mokrého.

Vrchní omítka:

Při použití jako vrchní omítka se zatírá houbovým hladítkem.

Spotřeba:

cca 1,35 kg/m² na mm tloušťky omítky

Zvláštní upozornění
Čerstvě nanesená malta KEIM Turado se musí chránit před příliš rychlým vysycháním a před silným deštěm. Nanášení neprovádějte na přímém slunci ani při silném větru. Během zpracování a vysychání nesmí teplota podkladu ani prostředí klesnout pod +5 °C. Nemíchejte s jinými produkty. Před nanášením vrchním omítky dodržujte čekací dobu 1 den na 1 mm tloušťky malty.
Před nátěrem dodržujte čekací dobu 10 dnů. Nářadí se čistí vodou.

Dodávaná forma

pytle po 25 kg

Skladování

12 měsíců

Nakládání s odpadem

Odpadový klíč ES č. 17 01 01 K recyklaci odevzdávejte jen bezezbytku vyprázdněné pytle.

Bezpečnostní pokyny

Produktový kód Gisbau / kód GIS: ZP 1 Vápno a cement jsou po smíchání s vodou alkalické. Plochy, které se nemají zpracovávat, zejména sklo, keramika, kámen apod., chraňte pomocí vhodných opatření. Oči a pokožku chraňte před potřísněním. Při práci nejezte a nepijte.
Chraňte před dětmi.
Respektujte Bezpečnostní list ES.
Uvedené hodnoty a vlastnosti jsou výsledkem intenzivní vývojové práce a praktických zkušeností. Naše písemná i ústní doporučení k aplikaci mají pomoci při výběru našich produktů a nezakládají žádný smluvní právní vztah. Zejména kupce ani zpracovatele nezbavují povinnosti sami se s obvyklou odbornou péčí přesvědčit o vhodnosti našich produktů pro zamýšlený účel. Je nutné dodržovat všeobecná stavebně technická pravidla. Vyhrazujeme si změny sloužící ke zlepšení produktu nebo jeho aplikace. Publikací tohoto vydání ztrácejí dřívější vydání platnost.


Všechna práva vyhrazena. © 2003 - 2023 Dr. Pavel Nováček | Mapa stránek
Design by Martin Lutonský