TECHNICKÉ LISTY

KEIM Universalputz technický list

technický list v PDF

 

Pro informaci o ceně nás neváhejte kontaktovat.

Popis produktu

KEIM Universalputz je tenkovrstvá renovační a fasádní omítka na bázi vápna a cementu s organickými přísadami a armovacími vlákny (normální omítková malta podle DIN EN 998-1). KEIM Universalputz odpovídá třídě CS III (P II podle DIN 18550). V kombinaci se silikátovými barvami KEIM tvoří vzájemně sladěný omítkový a nátěrový systém.

Oblast použití

Jako vrchní omítka k opravám a přepracování:

 • na nosných starých omítkách (včetně syntetických)
 • na nosných starých nátěrech (včetně syntetických)
 • venkovní i vnitřní
 • na spáry
 • na problematické plochy
 • s částečným nebo celoplošným armováním vloženou tkaninou (např. KEIM Glasfaser-Gittermatte nebo KEIM Innengewebe)

Není vhodná na plastoelastické a zmýdelňující podklady.
KEIM Universalputz lze strukturovat nebo vyhladit.

Vlastnosti výrobku

Pojivová báze vápno a bílý cement, s vápencovým kamenivem, lehkým plnivem a armovacími vlákny, vodoodpudivý.

 • zrnitost: 0–1,3 mm
 • sypná hmotnost: 1,35 g/cm3

Charakteristika materiálu

 • pevnost v tlaku: 3,5–7,5 N/mm2 CS III
 • koef. difuzního odporu: μ < 10
 • vodonasákavost W2
 • tepelná vodivost: λ10,dry: ≤ 0,82 W/(mK) pro P = 50 % ≤ 0,89 W/(mK) pro P = 90 % (tabulkové hodnoty podle EN 1745)
Pokyny pro zpracování

Příprava podkladu:

Zkontrolujte nosnost podkladu. Uvolněné části starých nátěrů odstraňte mechanicky nebo otryskáním tlakovou vodou.

Zpracování

Silně savé podklady předvlhčete. Spotřeba vody cca 6 litrů na 25 kg pytel, rozmíchejte míchadlem nebo omítacím strojem. Zpracování v jedné nebo několika vrstvách, tloušťka vrstvy min. 4 mm a max. 10 mm.

Armování

Při vkládání tkaniny naneste omítku KEIM Universalputz v tloušťce 3 mm, zatlačte do ní tkaninu (překrývání pásů 10 cm) a znovu přepracujte omítkou (cca. 2 mm). Pokud je určena jako vrchní omítka je možno strukturovat nebo vyhladit. Na nesavém omítkovém podkladu lze vyhladit až po dostatečném zatuhnutí dodatečnou tenkou vrstvou. Pozor: Materiál nepřemíchejte, nebezpečí výrazného poklesu pevnosti.

Podmínky pro zpracování:

Teplota okolního vzduchu a podkladu nesmí být během zpracování a schnutí nižší než +5 °C. Nezpracovávejte při přímém slunci nebo na sluncem vyhřátých podkladech. Během práce a po nanesení chraňte omítané plochy před přímým sluncem, větrem a deštěm.

Doba schnutí:

1 den na 1 mm tloušťky omítky před nanesením další vrstvy omítky.

Další ošetření

Vrstvu čerstvé omítky chraňte před příliš rychlým vysycháním, případně ji zvlhčováním vodou udržujte vlhkou dva dny po strukturování nebo vyhlazení. Vnitřní prostory se musí opatrně vytápět, protože by rychlé vyhřátí mohlo narušit hydraulické reakce při tuhnutí.

Přepracování

 • Vrchními omítkami jako KEIM Silikatputz nebo KEIM Brillantputz, není nutná příprava podkladu
 • Nátěrem: vhodné jsou všechny vnitřní i venkovní nátěrové systémy KEIM. Natírat lze po 10 dnech.

Pro následující nátěr KEIM Purkristalat je nutná minimální tloušťka omítky 5 mm.
Nutná příprava venkovních ploch: odleptat přípravkem KEIM Ätzflüssigkeit zředěným vodou 1 : 3, poté omýt čistou vodou.

Spotřeba

Cca 1,1 kg/m2 na každý 1 mm tloušťky omítky. Udaná hodnota spotřeby je orientační, závislá na vlastnostech podkladu a způsobu zpracování. Přesnou spotřebu můžete zjistit pouze vysazením vzorových ploch na objektu.

Čištění nářadí

Ihned po použití omýt vodou.

Dodávaná forma

Pytle po 25 kg, na vyžádání silo

Skladování

V originálních obalech je doba skladovatelnosti min. 12 měsíců v nemrznoucím prostředí.

Bezpečnostní pokyny

Vápno a cement působí spolu s vodou alkalicky. Plochy, které se nemají ošetřovat, zejména sklo, keramiku, kámen apod., chraňte vhodným opatřením.
Oči a pokožku chraňte před potřísněním. Při práci nejezte a nepijte.
Uchovávejte z dosahu dětí.
Nízký obsah chromátů podle TRGS 613.
Kód GIS: ZP 1

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, rukavice). V případě potřeby ochranu očí (protichemické brýle nebo obličejový štít). Osobní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.
Při práci v interiérech je nutno zajistit dostatečné větrání, při nevolnostech je nutno ihned opustit místnost, případně vyhledat lékařskou pomoc.

První pomoc
 • při zasažení kůže odstranit potřísněný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem
 • při zasažení očí vymývat vodou 10–15 minut
 • při náhodném požití ihned vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody

Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledat lékařské ošetření.


Všechna práva vyhrazena. © 2003 - 2023 Dr. Pavel Nováček | Mapa stránek
Design by Martin Lutonský