TECHNICKÉ LISTY

KEIM Universalputz-Fein technický list

technický list v PDF

 

Pro informaci o ceně nás neváhejte kontaktovat.

Popis produktu

KEIM Universalputz-Fein je tenkovrstvá renovační a fasádní omítka na bázi vápna a cementu s organickými přísadami a armovacími vlákny (normální omítková malta podle DIN EN 998-1). KEIM Universalputz-Fein odpovídá třídě CS III (P II podle DIN 18550).
V kombinaci se silikátovými barvami KEIM tvoří vzájemně sladěný omítkový a nátěrový systém.

Oblast použití

Jako vrchní omítka k opravám a přepracování:

 • na nosných starých omítkách (včetně syntetických)
 • na nosných starých nátěrech (včetně syntetických)
 • venkovní i vnitřní
 • na spáry
 • s částečným nebo celoplošným armováním vloženou tkaninou (např. KEIM Glasfaser-Gittermatte nebo KEIM Innengewebe)

KEIM Universalputz-Fein má vynikající vlastnosti pro strojní zpracování.
KEIM Universalputz-Fein lze strukturovat nebo vyhladit.

Vlastnosti výrobku

Pojivová báze vápno a bílý cement, s vápencovým kamenivem, lehkým plnivem a armovacími vlákny, vodoodpudivý.

 • zrnitost: 0–0,6 mm
 • sypná hmotnost: 1,2 g/cm3

Charakteristika materiálu

 • pevnost v tlaku: 3,5–7,5 N/mm2 CS III
 • koef. difuzního odporu: μ < 10
 • vodonasákavost W2
 • tepelná vodivost: λ10,dry: ≤ 0,82 W/(mK) pro P = 50 % ≤ 0,89 W/(mK) pro P = 90 % (tabulkové hodnoty podle EN 1745)
Pokyny pro zpracování

Příprava podkladu:

Zkontrolujte nosnost podkladu. Uvolněné části starých nátěrů odstraňte mechanicky nebo otryskáním tlakovou vodou.
Na staré omítky s hrubou strukturou nebo na nerovný podklad použijte jako první vrstvu KEIM Universalputz (standard se zrnem 1,3 mm).

Zpracování

Silně savé podklady předvlhčete. Spotřeba vody cca 270–290 ml/kg (odpovídá 5,4–5,8 l na 20 kg pytel), rozmíchejte míchadlem nebo omítacím strojem.

Zpracování ve vrstvě o tloušťce min. 4 mm a max. 8 mm. Při vkládání tkaniny naneste omítku KEIM Universalputz- Fein v tloušťce 3–4 mm, zatlačte do ní tkaninu (překrývání pásů 10 cm) a následujícího dne přepracujte další 3 mm vrstvou KEIM Universalputz-Fein. Celková tloušťka min. 6 mm.

KEIM Universalputz-Fein lze strukturovat nebo vyhladit, při hlazení použijte nejprve hrubší, pak jemné prkno s pěnovkou. Na nesavém podkladu lze omítku podle okolností vyhladit po dostatečném zatuhnutí až dodatečně nanesenou tenkou vrstvu.
Pozor: Materiál nepřemíchejte, nebezpečí výrazného poklesu pevnosti.

Podmínky pro zpracování:

Teplota okolního vzduchu a podkladu nesmí být během zpracování a schnutí nižší než +5 °C. Nezpracovávejte při přímém slunci nebo na sluncem vyhřátých podkladech. Během práce a po nanesení chraňte omítané plochy před přímým sluncem, větrem a deštěm.

Další ošetření

Vrstvu čerstvé omítky chraňte před příliš rychlým vysycháním, případně ji zvlhčováním vodou udržujte vlhkou dva dny po strukturování nebo vyhlazení. Vnitřní prostory se musí opatrně vytápět, protože by rychlé vyhřátí mohlo narušit hydraulické reakce při tuhnutí.

Přepracování

Vhodné jsou všechny vnitřní i venkovní nátěrové systémy KEIM. Natírat lze po 10 dnech.
Nezbytná minimální tloušťka vrstvy pro nátěr barvou KEIM Purkristalat: 5 mm.
Nutná příprava venkovních ploch: odleptat přípravkem KEIM Ätzflüssigkeit zředěným vodou 1:3, poté omýt čistou vodou.

Spotřeba

Cca 1,2 kg/m2 na každý 1 mm tloušťky omítky. Udaná hodnota spotřeby je orientační, závislá na vlastnostech podkladu a způsobu zpracování. Přesnou spotřebu můžete zjistit pouze vysazením vzorových ploch na objektu.

Čištění nářadí

Ihned po použití omýt vodou.

Dodávaná forma

Pytle po 20 kg, na vyžádání silo

Skladování

V originálních obalech je doba skladovatelnosti min. 12 měsíců v nemrznoucím prostředí.

Nakládání s odpadem Viz bezpečnostní list
Bezpečnostní pokyny Vápno a cement působí spolu s vodou alkalicky. Plochy, které se nemají ošetřovat, zejména sklo, keramiku, kámen apod., chraňte vhodným opatřením.
Oči a pokožku chraňte před potřísněním. Při práci nejezte a nepijte.
Uchovávejte z dosahu dětí.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, rukavice). V případě potřeby ochranu očí (protichemické brýle nebo obličejový štít). Osobní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.
Při práci v interiérech je nutno zajistit dostatečné větrání, při nevolnostech je nutno ihned opustit místnost, případně vyhledat lékařskou pomoc.
První pomoc
 • při zasažení kůže odstranit potřísněný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem
 • při zasažení očí vymývat vodou 10–15 minut
 • při náhodném požití ihned vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody
Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledat lékařské ošetření.


Všechna práva vyhrazena. © 2003 - 2024 Dr. Pavel Nováček | Mapa stránek
Design by Martin Lutonský