TECHNICKÉ LISTY

KEIM Dekorfarben technický list

technický list v PDF

exteriér/interiér

Pro informaci o ceně nás neváhejte kontaktovat.

Popis

KEIM Dekorfarben
KEIM Dekorfarben jsou dvousložkové silikátové barvy podle VOB/C DIN 18 363; 2.4.1, pro dekorativní malby s nejvyšší životností a zářivostí barev. KEIM Dekorfarben se skládají z jemné barevné práškové složky a tekuté složky – fixativu z čistého tekutého silikátu draselného – jako pojiva.

Barevný prášek KEIM Dekorfarbpulver
Čistě minerální barevný prášek s absolutně světlostálými anorganickými pigmenty a vybranými reaktivními minerálními plnivy.

KEIM Fixativ
Čistě silikátové pojivo pro KEIM Dekorfarben (5 kg barevného prášku a 4 litry fixativu dá cca 10 kg rozmíchané barvy).

Smíchaný s vodou v poměru 1:1 k dalšímu ředění rozdělané barvy pro lazurní zpracování.

K předfixování silně savých nebo pískujících podkladů a k přefixování nedostatečně vázaných silikátových nátěrů (vždy ředěné vodou, např. v poměru 1:1).

Oblast použití

KEIM Dekorfarben lze v zásadě použít na všechny nosné minerální podklady, zejména na vápenné a vápnocementové omítky, minerální ušlechtilé omítky, pohledový beton, přírodní kámen a minerální umělý kámen. U nových omítek musí svrchní omítková vrstva mít tloušťku nejméně 5 mm. Lehké omítky nejsou vhodné.

KEIM Dekorfarben nabízí různorodé možnosti technického zpracování a uměleckého ztvárnění a díky své brilanci a vysoké životnosti se hodí pro práce s vysokými nároky na životnost a barevnou zářivost.

Vlastnosti
 • nerozpustně prokřemení s podkladem
 • minerálně matný
 • absolutně světlostálé anorganické pigmenty
 • všechny složky jsou odolné vůči UV-záření
 • nehořlavý
 • odolný proti plynným průmyslovým zplodinám
 • odolný proti rozpouštědlům
 • nebobtná
 • maximální propustnost pro vodní páru (hodnota sd = 0,01 m)
 • možné jsou všechny požadované druhy vzhledu od krycího po lazury a granury
 • ekologicky nezávadný
 • nezávadný z hlediska biologie staveb
Charakteristika materiálu Barevný prášek KEIM Farbpulver

hustota upěchovaného materiálu: cca 0,7 g/cm3

KEIM Fixativ
specifická hmotnost: 1,17 g/cm3
hodnota pH: 11,3

Barva KEIM Dekorfarben
Difuzní odpor proti vodní páře: sd = 0,01 m

Barevný odstín

26 odstínů podle barevnice KEIM Farben Spektrum (Dekorfarben).

Pokyny pro zpracování

Příprava podkladu:
Podklad musí být nosný, suchý, savý, čistý, zbavený prachu a mastnoty. Zcela se musí odstranit uvolněné části, nečistoty, olejovité látky, mechy a řasy.

Příprava podkladu

Staré nátěry tvořící film odstraňte beze zbytku odstraňovačem starých disperzních nátěrů KEIM Dispersionsentferner. U silně savých nebo pískujících podkladů se doporučuje nejprve ošetření přípravkem KEIM Fixativ, naředěným vodou například v poměru 1:1. Sintrové vrstvy na nových omítkách se odstraňují leptací tekutinou KEIM Ätzflüssigkeit podle předpisu (viz technický list).

Zpracování

U maleb barvami KEIM Dekorfarben se každá barevná plocha pokládá dvakrát. Barvy se mají nanášet pokud možno v tenké vrstvě.

Namíchání barvy
Do 4 litrů fixativu KEIM se namočí 5 kg barevného prášku KEIM Dekorfarbpulver a rozmíchá se na 10 litrů hotové homogenní barvy pro svrchní nátěr. Lepší homogenity a vydatnosti se dosáhne při rozmíchání barvy den předem.

Podmínky zpracování

Teplota okolního vzduchu a podkladu > 5 °C. Nezpracovávejte při silném oslunění nebo na sluncem vyhřátém podkladu. Natírané plochy chraňte během práce a po ní před přímým sluncem, větrem a deštěm.

Doba schnutí

Mezi jednotlivými nátěry a mezi nátěry a fixováním dodržujte dobu schnutí minimálně 12 hodin.

Spotřeba

Pro krycí malby: asi 0,35 kg KEIM Dekorfarbpulver asi 0,4 litru KEIM Fixativ.
Pro lazurní malby: asi 0,02 kg KEIM Dekorfarbpulver asi 0,1 litru KEIM Fixativ.

Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit podle zkušebního nátěru.

Čištění nářadí

Ihned po použití omýt velkým množstvím vody. Během přestávek v práci ukládejte nářadí do barvy nebo do vody.

Cizí přísady

Aby se udržely speciální vlastnosti výrobku KEIM Dekorfarben, nesmí se do něj přidávat žádné další látky.

Péče o malby

V intervalech asi 10 až 20 let je vhodné očistit malby od prachu a špíny měkkým kartáčem a vodou s přídavkem asi 5 % roztoku čpavku. Poté omyjte čistou vodou. Úplně vyschlé plochy se pro dodatečné zafixování několikrát přestříkají směsí KEIM fixativu a vody v poměru 1:3.

Dodávaná forma

KEIM Dekorfarbpulver: sáčky po 250 g, 500 g a 5 kg
KEIM Fixativ: plechovky po 4 a 24 litrech

Pro vzorkování se nabízí vzorník KEIM Dekorfarben-Sortiment.

Skladování

Barevný prášek KEIM Dekorfarbpulver je v suchu neomezeně skladovatelný. KEIM Fixativ lze v uzavřených nádobách v chladu, ale chráněné proti mrazu, skladovat cca 12 měsíců.

Značení podle zákona o nebezpečných látkách
Přepravní značení

Opdadá.

Likvidace

KEIM Dekorfarben odpadový klíč ES č. 08 01 04
KEIM Fixativ odpadový klíč ES č. 06 02 99

K recyklaci odevzdávejte jen vyčištěné obaly.

Bezpečnostní pokyny

Minerální pojivo reaguje alkalicky. Zakryjte plochy, které se nemají natírat (např. sklo, kámen, keramiku, dřevo apod.). Potřísnění okolních ploch nebo komunikací ihned nařeďte velkým množstvím vody a odstraňte. Oči a pokožku chraňte před potřísněním. Chraňte před dětmi.

Kód produktu: M-SK 02

Je nutné dodržovat všeobecná stavebně technická pravidla. Údaje v tomto technickém listu nenahrazují povinné zkoušky produktu ohledně vhodnosti pro zamýšlené použití. Vyhrazujeme si změny sloužící ke zlepšení produktu nebo jeho aplikace. Publikací tohoto vydání ztrácejí dřívější vydání platnost.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, rukavice). V případě potřeby ochranu očí (protichemické brýle nebo obličejový štít). Osobní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.

Při práci v interiérech je nutno zajistit dostatečné větrání, při nevolnostech je nutno ihned opustit místnost, případně vyhledat lékařskou pomoc.

První pomoc
 • při zasažení kůže odstranit potřísněný oděv a kůži umýt vodou a mýdle
 • při zasažení očí vymývat vodou 10–15 minut
 • při náhodném požití ihned vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody

Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledat lékařské ošetření.


Všechna práva vyhrazena. © 2003 - 2024 Dr. Pavel Nováček | Mapa stránek
Design by Martin Lutonský